Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-ASK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład: I1_W10, I1_U02

Laboratoria: I1_U02, I1_U09, I1_U16

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Architektura systemów komputerowych to umiejętność dobrania i połączenia dostępnych elementów funkcjonalnych, procesorów, pamięci i innych urządzeń w celu stworzenia komputera spełniającego założone wymagania wydajności, kosztów i ergonomii oraz techniki formalnego modelowania takich systemów. W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: krótka historia komputerów, taksonomia Flynn’a komputerów, elementy arytmetyki komputerów, elementy konstrukcji współczesnych systemu komputerowego, w tym magistrale, pamięci (wewnętrzne i zewnętrzne), urządzenia wejścia/wyjścia. Następnie omawiane są: procesory, ich organizacja, listy rozkazów, wybrane architektury RISC, CISC, i procesorów super-skalarnych. Przedstawiona jest klasa komputerów jedno-układowych na przykładzie procesorów firmy Atmel i architektury Arduino. Przedstawione są następnie przykłady złożonych i heterogenicznych systemów komputerowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student

W1 - zna i rozumie architekturę współczesnych komputerów, ich organizację oraz środowisko przetwarzania danych; formułuje zasady budowy i działania systemów komputerowych oraz wyjaśnia sposób ich funkcjonowania (I1_W10),

U1 - potrafi stosować wiedzę informatyczną i matematyczną do rozwiązywania, analizowania projektów na średnim poziomie trudności (I1_U02).

LABORATORIA

Student

U1 - potrafi stosować wiedzę informatyczną i matematyczną do rozwiązywania, analizowania projektów na średnim poziomie trudności (I1_U02),

U2 - potrafi tworzyć, uruchamiać, testować i dokumentować proste programy w językach niskiego poziomu (I1_U09),

U3 - zdobył umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy (I1_U16),

U4 - umie analizować architekturę, wykorzystywać i rozszerzać o nowe komponenty systemy składowania i analizy danych, w tym systemy rozproszone, wykorzystując do tego celu m.in. funkcjonalność systemów operacyjnych i usług sieciowych (I1_U02),

U5 - zdobył umiejętność projektowanie architektury złożonego systemu (I1_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Iwanowski
Prowadzący grup: Przemysław Iwanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego/Computer Organization and Architecture

A. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Wydanie V

J.L. Hennessy, D.A. Patterson, Computer Architecture, Elsevier

J.H. Crawford, P.P. Gelsinger, Programming the 80386

Literatura firmowa INTEL, iX86 processors reference manual

www.raspberrypi.org wiki literatura firmowa Raspberry Pi

www.arduino.cc, Arduino wiki literatura firmowa ATMEL www.atmel.com

www.raspberrypi.org wiki literatura firmowa n/t Raspberry Pi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium 1, 15 godzin więcej informacji
Wykład 2, 37 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Bujok, Bogusław Gozdecki, Adrian Sieczka
Prowadzący grup: Maksymilian Bujok, Bogusław Gozdecki, Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 45h

uczestnictwo w egzaminie 2h

przygotowanie do egzaminu 13h


razem 60h, co odpowiada 2 ECTS


LABORATORIA

szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 15h

prace domowe 5h

przygotowanie do weryfikacji 10h


razem 30h, co odpowiada 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 15 godzin więcej informacji
Wykład 2, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Bujok, Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Maksymilian Bujok, Bogusław Gozdecki, Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 45h,

uczestnictwo w egzaminie 2h,

przygotowanie do egzaminu 13h,

razem 60h, co odpowiada 2 ECTS.


LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 15h,

prace domowe 5h,

przygotowanie do weryfikacji 10h,

razem 30h, co odpowiada 1 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)