Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-IO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD: I1_W14


LABORATORIA: I1_U06, I1_U07, I1_U08, I1_K03

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw inżynierii oprogramowanie. Przedmiot obejmuje następujące jednostki wiedzy z zakresu inżynierii oprogramowania projektowanie oprogramowania; procesy wytwarzania oprogramowania; wymagania i ich specyfikacja; walidacja i testowanie oprogramowania; ewolucja oprogramowania; zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym; programowanie ekstremalne;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 - Student zna teoretyczne i techniczne podstawy inżynierii oprogramowania (I1_W14 ).

LABORATORIA

U1 - Student potrafi wykorzystywać techniki inżynierii oprogramowania i podstawowe narzędzia wytwarzania oprogramowania w pracy indywidualnej oraz zespołowej (I1_U06).

U2 - Student potrafi komunikować się z wykorzystaniem diagramów UML (I1_U07).

U3 - Student potrafi - tworzyć, uruchamiać, testować programy zapisane w wybranym języku w różnych środowiskach programistycznych i na różnych platformach systemowych oraz tworzyć dokumentację techniczną (I1_U08)

K1 - Student posiada umiejętność pracy w zespole i określania priorytetów w projektach programistycznych (I1_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Michał Bukowski, Artur Mikitiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Artur Mikitiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Artur Mikitiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD


uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 2 h

przygotowanie do egzaminu 15 h

samodzielne lektura 2 h

konsultacje 1 h


Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


LABORATORIA


uczestnictwo w zajęciach 30 h

przygotowanie do zajęć 15 h

przygotowanie projektu 30 h


Razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Stecz
Prowadzący grup: Wojciech Stecz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD


uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 2 h

przygotowanie do egzaminu 15 h

samodzielne lektura 2 h

konsultacje 1 h


Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


LABORATORIA


uczestnictwo w zajęciach 30 h

przygotowanie do zajęć 15 h

przygotowanie projektu 30 h


Razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w zasady projektowania systemów informatycznych. Przedstawia się wybrane metody modelowania systemów i metodykę projektowania (RUP).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw inżynierii oprogramowanie. Przedmiot obejmuje następujące jednostki wiedzy z zakresu inżynierii oprogramowania projektowanie oprogramowania; procesy wytwarzania oprogramowania; wymagania i ich specyfikacja; walidacja i testowanie oprogramowania; zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym; inżynieria oprogramowania systemów wysokiej dostępności;

Literatura:

Roger S Pressman, Bruce R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8/e, McGraw-Hill, 2015.

Ian Sommerville, Software Engineering, 10/E, Pearson, 2016.

Robert C. Martin Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=In%C5%BCynieria_oprogramowania

M.Fowler, K.Scott, UML w kropelce, LTP, 2002.

Wymagania wstępne:

W przypadku książek prezentujących UML dopuszcza się dowolną pozycję wydana w kraju. Ewentualne rozszerzenia zaprezentowane zostanę na wykładzie i przedstawione na bazie standardu OMG.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)