Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy (I stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy (I stopień)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W05, I1_U03, I1_U06, I1_U07, I1_U15, I1_K02, I1_K03, I1_K04, I1_K06


Wymagania wstępne:

Znajomość wybranego języka programowania.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci wykształcą umiejętności stosowania wybranych narzędzi planowania projektów. W ramach przedmiotu studenci w grupach dwu-, trzy- lub czteroosobowych realizują programistyczny projekt informatyczny, którego przedmiot ma związek z zagadnieniami na studiach pierwszego stopnia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

W1 posiada wiedzę o algorytmach niezbędną do realizacji projektu (I1_W05),

U1 potrafi zaprojektować i zaimplementować algorytm w ramach projektu (I1_U03),

U2 wykorzystuje dobre praktyki inżynierii oprogramowania oraz stosowne narzędzia do realizacji projektu (I1_U06),

U3 potrafi komunikować się z innymi członkami grupy podczas realizacji projektu (I1_U07),

U4 potrafi opracować dokumentację techniczną projektu zespołowego (I1_U15),

K1 formułuje pytania służące pogłębieniu wiedzy dotyczącej przedmiotu projektu (I1_K02),

K2 jest gotowy do pracy w zespole nad projektem oraz priorytetowania zadań (I1_K03),

K3 stosuje zasady etyki i ochrony własności intelektualnej w działaniach własnych i innych osób podczas realizacji projektu (I1_K04),

K3 działa jako członek grupy w sposób przedsiębiorczy (I1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Socha
Prowadzący grup: Lesław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Frederic Guinand, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 h


Projekt i implementacja złożonego projektu informatycznego w zespole wieloosobowym – 30 h


Łączny nakład pracy studenta: 60 godzin , co odpowiada 2 punktom ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Frederic Guinand, William Steingartner
Prowadzący grup: Frederic Guinand, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach - 30 h,

- projekt i implementacja złożonego projektu informatycznego w zespole wieloosobowym – 30 h.

Łącznie: 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)