Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy (I stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy (I stopień)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

konwersatorium

I1_W05, I1_U03, I1_U06, I1_U07, I1_U15, I1_K02 , I1_K03, I1_K04, I1_K06

Wymagania wstępne:

1. Umiejętność programowania w językach: C, C++, C#

2. Znajomość algorytmów optymalizacji dyskretnej

3. Znajomość budowy interfejsów,

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi wiedzy w zakresie zasad zarządzania projektami. W ramach zajęć studenci wykształcą umiejętności stosowania wybranych narzędzi planowania projektów. Zdobędą też niezbędną wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania studiów przypadków w omawianej dziedzinie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

konwersatorium

I1_W05 zna i rozumie konstrukcje algorytmów oraz podstawowe metody projektowania, analizowania oraz programowania algorytmów

I1_U03 potrafi projektować, analizować pod kątem poprawności i kosztu, modelować oraz programować algorytmy z wykorzystaniem przeznaczonych do tego technik

I1_U06 potrafi wykorzystywać techniki inżynierii oprogramowania i podstawowe narzędzia wytwarzania oprogramowania w pracy indywidualnej oraz zespołowej

I1_U07 potrafi komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

I1_U15 potrafi redagować dokumentację techniczną wykonanego projektu informatycznego

I1_K02 jest gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

I1_K03 jest gotowy do pracy w zespole i określania priorytetów w projektach mających długofalowy charakter

I1_K04 jest gotowy do stosowania zasad etyki i ochrony własności intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

I1_K06 jest gotowy do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

Ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

Ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu - z wyraźną przewagą pozytywów-

i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

Ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Jakub Gąsior, Paweł Łubniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sieczka, Lesław Socha
Prowadzący grup: Adrian Sieczka, Lesław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Socha
Prowadzący grup: Lesław Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Frederic Guinand, William Steingartner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Projekt i implementacja złożonego projektu informatycznego w zespole wieloosobowym – 60 h


Łączny nakład pracy studenta: 60 godzin , co odpowiada 2 punktom ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)