Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E2-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://ktrojanowski.blog.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W02, I1_W04, I1_W06

laboratoria I1_U02, I1_U03, I1_U04, I1_U06, I1_U08, I1_U15


Wymagania wstępne:

Programowanie strukturalne

Pełny opis:

Na wykładzie prezentowane są najważniejsze pojęcia: klasa, obiekt, kapsułkowanie, dziedziczenie i polimorfizm, przeciążone operatory, operatory konwersji oraz krótkie wprowadzenie do programowania generycznego: podstawowe szablony (wzorce) funkcji i klas. Podawane są przykłady realizacji dla języka C++. Krótko omówione są też podstawy modelowania i projektowania obiektowego. W ramach laboratorium studenci opracowują programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Student:

W1: zna i rozumie podstawowe założenia obiektowego modelowania rzeczywistości (I1_W02),

W2: zna i rozumie zasadę kapsułkowania w modelowaniu obiektowym i rozumie jej rolę w modelu (I1_W04, I1_W06),

W3: zna i rozumie pojęcie dziedziczenia klas i rolę budowania hierarchii klas w modelu obiektowym (I1_W04, I1_W06),

W4 zna i rozumie mechanizm polimorfizmu metod i rozumie jego zasady stosowania oraz ograniczenia (I1_W04, I1_W06),

W5 zna i rozumie zasady tworzenia przeciążonych operatorów i sposoby ich wykorzystania (I1_W04, I1_W06),

W6 zna i rozumie reguły budowania szablonów klas i funkcji oraz możliwości implementowania algorytmów niezależnych od specyficznych typów danych z wykorzystaniem szablonów (I1_W04).

Laboratorium

Student:

U1: potrafi implementować obiektowe typy danych ze szczególnym uwzględnieniem kapsułkowania oraz mechanizmu konstruktorów i destruktorów i stosuje je w podstawowych strukturach danych (I1_U02, I1_U04),

U2: potrafi korzystać z dziedziczenia, aby zarządzać obiektami różnych typów mających wspólną klasę bazową w hierarchii klas (I1_U04),

U3: potrafi stosować polimorfizm, aby w jednolity sposób implementować procesy wykorzystujące obiekty różnych typów mających wspólną klasę bazową w hierarchii klas (I1_U03, I1_U04),

U4: potrafi implementować przeciążone operatory działające na obiektach typów zdefiniowanych przez programistę (I1_U03, I1_U04),

U5: potrafi stosować szablony funkcji do implementacji podstawowych procedur wspólnych dla obiektów różnych typów z wykorzystaniem przeciążonych operatorów (I1_U03),

U6: potrafi budować niewielkie projekty programistyczne w metodyce obiektowej (I1_U06, I1_U08, I1_U15).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 27 godz

przygotowanie do weryfikacji 25 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)


szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 40 godz

przygotowanie do weryfikacji 12 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 27 godz

przygotowanie do weryfikacji 25 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)


szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 40 godz

przygotowanie do weryfikacji 12 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 2, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Jakub Gąsior, Krzysztof Trojanowski, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 27 godz

przygotowanie do weryfikacji 25 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)


szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 40 godz

przygotowanie do weryfikacji 12 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)