Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do grafiki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E3-WGK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do grafiki komputerowej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W02, I1_W05, I1_W07

laboratoria I1_W17, I1_U16, I1_U18, I1_U19

Wymagania wstępne:

podstawy programowania

Skrócony opis:
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych metod, algorytmów i zastosowań grafiki komputerowej 2D. Przekazane zostanie wiedza na temat związków pomiędzy grafiką komputerową a cyfrowym przetwarzaniem obrazów. Omówione zostanie widzenie barwne, przetwarzanie i rozumienie obrazów, zasady postrzegania, wykorzystanie histogramu w przetwarzaniu obrazów, przekształcenia kontekstowe, krzywe parametryczne, transformacje 2D.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student

W1 - zna i rozumie zjawiska i procesy wykorzystywane w grafice komputerowej, syntezie obrazów i wizualizacji, wyrażone w języku matematyczno-informatycznym (I1_W02),

W2 - zna i rozumie podstawowe algorytmy syntezy obrazów i wizualizacji trójwymiarowej, ma wiedzę dotyczącą ich implementacji oraz analizy (I1_W05),

W3 - zna i rozumie problemy obliczeniowe związane z generowaniem obrazów dwu- i trójwymiarowych oraz złożoność obliczeniową poszczególnych algorytmów graficznych (I1_W07).

LABORATORIUM

Student

W1 - zna i rozumie pojęcia używane w programach i bibliotekach graficznych (I1_W17),

U1 - potrafi analizować, wykorzystywać i konstruować metody i algorytmy pozwalające na wizualizację oraz syntezę obrazów z wykorzystaniem odpowiednich bibliotek graficznych (I1_U18),

U2 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych baz wiedzy w celu nauki obsługi programów graficznych oraz zdobycia szczegółowej wiedzy z zakresu grafiki komputerowej (I1_U16),

U3 - potrafi modyfikować obraz lub tworzyć animację dbając o jakość estetyczną pracy (I1_U19).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski, Jakub Grzeszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski, Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski, Jakub Grzeszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD

uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

przygotowaie do weryfikacji 10 h

razem 26 h, co odpowiada 1 ECTS


LABORATORIA

uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

przygotowaie do weryfikacji 10 h

razem 26 h, co odpowiada 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski, Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski, Jakub Grzeszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD

uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

przygotowanie do weryfikacji 10 h

razem 26 h, co odpowiada 1 ECTS


LABORATORIA

uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

przygotowanie do weryfikacji 10 h

razem 26 h, co odpowiada 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:
Pełny opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski, Jakub Grzeszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)