Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie semestr zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie semestr zimowy
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_U01, I1_U07, I1_U14, I1_U16, I1_K01, I1_K02

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Pełny opis:

Celem głównym Seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej na wysokim poziomie. Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z tematyką w ramach której student wykonuje swoją pracę licencjacką oraz ostateczne sprecyzowanie tematu tej pracy i poszerzenie wiedzy studenta w zakresie wybranej specjalizacji. Ponadto celem jest wsparcie studenta w przygotowaniu pracy licencjackiej i przygotowanie go do egzaminu licencjackiego. Studenci przygotowują i wygłaszają referaty związane z tematyką ich prac licencjackich oraz biorą po nich udział w dyskusjach. Studenci omawiają wyniki przeprowadzonych obserwacji, badań i eksperymentów, dyskutują nad zastosowaną metodyką i przygotowują ostateczne wersje swoich prac licencjackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I1_U01 Student potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

I1_U07 Student potrafi komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

I1_U14 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

I1_U16 Student potrafi uczyć się samodzielnie

I1_K01 Student jest gotów do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

I1_K02 Student jest gotów do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Metody i kryteria oceniania:

I1_U01

Ocena 5.0 - Student perfekcyjnie potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 4.5 - Student doskonale potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 4.0 - Student bardzo dobrze potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 3.5 - Student dobrze potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 3.0 - Student dostatecznie potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 2.0 - Student nie potrafi określić problemów, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszaru rozwiązań

I1_U07

Ocena 5.0 - Student potrafi perfekcyjnie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 4.5 - Student potrafi doskonale komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 4.0 - Student potrafi bardzo dobrze komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 3.5 - Student potrafi dobrze komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 3.0 - Student potrafi dostatecznie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 2.0 - Student nie potrafi dostatecznie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

I1_U14

Ocena 5.0 - Student perfekcyjnie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 4.5 - Student doskonale potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 4.0 - Student bardzo dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 3.5 - Student dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 3.0 - Student dostatecznie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 2.0 - Student nie potrafi dostatecznie pozyskiwać informacji z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

I1_U16

Ocena 5.0 - Student potrafi perfekcyjnie uczyć się samodzielnie

Ocena 4.5 - Student potrafi doskonale uczyć się samodzielnie

Ocena 4.0 - Student potrafi bardzo dobrze uczyć się samodzielnie

Ocena 3.5 - Student potrafi dobrze uczyć się samodzielnie

Ocena 3.0 - Student potrafi dostatecznie uczyć się samodzielnie

Ocena 2.0 - Student nie potrafi uczyć się samodzielnie

I1_K01

Ocena 5.0 - Student jest perfekcyjnie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 4.5 - Student jest doskonale gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 4.0 - Student jest bardzo dobrze gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 3.5 - Student jest dobrze gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 3.0 - Student jest dostatecznie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 2.0 - Student nie jest dostatecznie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

I1_K02

Ocena 5.0 - Student jest perfekcyjnie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 4.5 - Student jest doskonale gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 4.0 - Student jest bardzo dobrze gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 3.5 - Student jest dobrze gotowy o formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 3.0 - Student jest dostatecznie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 2.0 - Student nie jest dostatecznie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Robert Kłopotek, Mirosław Kurkowski, Paweł Łubniewski, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior, Robert Kłopotek, Mirosław Kurkowski, Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Robert Kłopotek, Mirosław Kurkowski, Franciszek Seredyński, Konrad Zdanowski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14588
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem głównym Seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej na wysokim poziomie.

Pełny opis:

Celem głównym Seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej na wysokim poziomie. Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z tematyką w ramach której student wykonuje swoją pracę licencjacką oraz ostateczne sprecyzowanie tematu tej pracy i poszerzenie wiedzy studenta w zakresie wybranej specjalizacji. Ponadto celem jest wsparcie studenta w przygotowaniu pracy licencjackiej i przygotowanie go do egzaminu licencjackiego. Studenci przygotowują i wygłaszają referaty związane z tematyką ich prac licencjackich oraz biorą po nich udział w dyskusjach. Studenci omawiają wyniki przeprowadzonych obserwacji, badań i eksperymentów, dyskutują nad zastosowaną metodyką i przygotowują ostateczne wersje swoich prac licencjackich.

Literatura:

1. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobra pracę magisterską, wyd. UE, Wrocław 2010.

2. J. Boć, Jak pisać prace magisterską, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2009.

3. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, od myśli do tekstu, PWN, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z informatyki na poziomie studiów Igo stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior, Mirosław Kurkowski, Sebastian Zając
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Mirosław Kurkowski, Sebastian Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Robert Kłopotek, Artur Mikitiuk, William Steingartner, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach, 30h

Praca związana ze studiami nad tematyką pracy dyplomowej, 30h

Przygotowanie referatu na seminarium, 6h

Pisanie pracy dyplomowej oraz, jeśli tego wymaga temat, programu, 34h


Razem: 100h czyli 4 punkty ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)