Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD: I1_W09


LABORATORIA: I1_U08, I1_U13, I1_K02

Wymagania wstępne:

Język programowania C, kurs: Architektura systemów komputerowych

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie budowy i działania współczesnego systemu operacyjnego (SO). Przedstawione są podstawowe pojęcia związane z wielodostępnym, wieloprogramowym SO, pojęcia procesu i wątku, algorytmy kolejkowania procesów, organizacja pamięci, zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia, organizacja systemu plików, synchronizacja procesów, problem zakleszczeń oraz zarys zagadnień związanych z bezpieczeństwem współczesnych systemów operacyjnych. W części praktycznej zajęć (Laboratorium) omawiane, demonstrowane i praktycznie realizowane są techniki administracji systemem operacyjnym oraz programowanie systemowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnym (I1_W09).

W2 - Student zna i rozumie algorytmy szeregowania zadań oraz techniki zarządzania pamięcią (I1_W09).

W3 - Student zna i rozumie techniki komunikacji między procesami (I1_W09).

W4 - Student zna i rozumie techniki zarządzania urządzeniami wejścia/wyjścia oraz techniki organizacji systemu plików (I1_W09).

W5 - Student zna i rozumie ograniczenia i wady systemów operacyjnych (I1_W09).

LABORATORIA

U1 - Student potrafi tworzyć, uruchamiać, testować programy zapisane w wybranym języku w różnych środowiskach programistycznych i na różnych platformach systemowych oraz tworzyć dokumentację techniczną (I1_U08)

U2 - Student potrafi konfigurować systemy Unix i Windows, administrować nimi oraz instalować potrzebne oprogramowanie (I1_U13).

K1 - Student posiada umiejętność formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia budowy i działania systemu operacyjnego (I1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Pełny opis:

Wstęp, organizacja zajęć

Historia systemów operacyjnych

Pojęcie i struktura procesu

Jądro systemu operacyjnego

Zegar i synchronizacja procesów

Szeregowanie procesów i program do szeregowania procesów

Komunikacja z procesami - sygnały

Tworzenie procesów, funkcje fork i exec

Wątki, tworzenie, obsługa i usuwanie

Sygnały i zarządzanie sesją

Komunikacja pomiędzy procesami - potoki nienazwane i nazwane

Komunikacja pomiędzy procesami - semafory, wiadomości i pamięć współdzielona

Systemy plików, organizacja, działanie

Pamięć wirtualna

Programy obsługi wejścia-wyjścia

Literatura:

Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Wymagania wstępne:

Język programowania C, wykład ASK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD


uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 2 h

przygotowanie do egzaminu 15 h

konsultacje 3 h


Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


LABORATORIA


uczestnictwo w zajęciach 30 h

przygotowanie projektu 20 h


Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS

Wymagania wstępne:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD

uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 2 h

przygotowanie do egzaminu 15 h

konsultacje 3 h

Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


LABORATORIA

uczestnictwo w zajęciach 30 h

przygotowanie projektu 20 h

Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikitiuk
Prowadzący grup: Artur Mikitiuk, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)