Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy informatyki śledczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-U2-PIŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki śledczej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WK, P7S_WG, P7S_UW

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z informatyką śledczą.

Pełny opis:

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z informatyką śledczą. Omówione zostaną m.in. podstawowe programy stosowane w informatyce śledczej, zasady bezpieczeństwa, zarówno biegłego, jak i innych uczestników podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dodatkowo omówione będą sposoby pozyskiwania danych tzw. OSiNT, weryfikacja tych danych, a także współpraca służby- służby czy służby-obywatel. W razie potrzeb lub zainteresowania przez studentów innymi tematami czy zagadnieniami tematy te mogą ulec modyfikacji lub całkowitej zmianie.

Literatura:

Kalinowski - Metody Inwigilacji i Elementy Informatyki Śledczej, CHS 2011

2. Carvey - Analiza śledcza i powłamaniowa. Zaawansowane techniki prowadzenia analizy w systemie Windows 7. Wydanie II, Helion 2013

3. Altheide, Carvey - Informatyka śledcza. Przewodnik po narzędziach open source, Helion 2014

4. Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawy aspektów prawnych związanych z informatyką śledczą. Potrafi poruszać się po przepisach prawnych związanych z informatyką śledczą (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia itp.)

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska związane z informatyką śledczą

Student potrafi komunikować się w tematyce śledztwa powłamaniowego, omówić pojęcia wiązane ze śledztwem, incydentem czy bezproblemowo odnaleźć się podczas dyskusji obejmującej tematy związane z tematyką informatyką śledczą.

Student jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorców właściwego postępowania w przypadku ujawnienia przestępstwa w sieci oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

Student wykazuje otwartość na pracę zespołową, potrafi przyjmować w niej różne role, a także jest gotów do współorganizowania działalności na rzecz środowiska zawodowego oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest:

1. Wypełnienie dokumentacji projektowej.

2. Obecność na 80% zajęć

3. Wypełnienie Pretestu i zaliczenie Posttestu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Bogusław Gozdecki
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z informatyką śledczą

Pełny opis:

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z informatyką śledczą. Omówione zostaną m.in. podstawowe programy stosowane w informatyce śledczej, zasady bezpieczeństwa, zarówno biegłego, jak i innych uczestników podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dodatkowo omówione będą sposoby pozyskiwania danych tzw. OSiNT, weryfikacja tych danych, a także współpraca służby- służby czy służby-obywatel. W razie potrzeb lub zainteresowania przez studentów innymi tematami czy zagadnieniami tematy te mogą ulec modyfikacji lub całkowitej zmianie.

Literatura:

1.Kalinowski - Metody Inwigilacji i Elementy Informatyki Śledczej, CHS 2011

2. Carvey - Analiza śledcza i powłamaniowa. Zaawansowane techniki prowadzenia analizy w systemie Windows 7. Wydanie II, Helion 2013

3. Altheide, Carvey - Informatyka śledcza. Przewodnik po narzędziach open source, Helion 2014

4. Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)