Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E5-SEMLIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

konwersatorium I1_U01, I1_U14, I1_U16, I1_K01, I1_K02, I1_K04, I1_K08

Wymagania wstępne:

obsługa procesora tekstu w stopniu dobrym, znajomość zagadnień programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania

Pełny opis:

Celem głównym Seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej na wysokim poziomie. Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z tematyką w ramach której student wykonuje swoją pracę licencjacką oraz ostateczne sprecyzowanie tematu tej pracy i poszerzenie wiedzy studenta w zakresie wybranej specjalizacji. Ponadto celem jest wsparcie studenta w przygotowaniu pracy licencjackiej i przygotowanie go do egzaminu licencjackiego. Studenci przygotowują i wygłaszają referaty związane z tematyką ich prac licencjackich oraz biorą po nich udział w dyskusjach. Studenci omawiają wyniki przeprowadzonych obserwacji, badań i eksperymentów, dyskutują nad zastosowaną metodyką i przygotowują ostateczne wersje swoich prac licencjackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

konwersatorium

U1 - potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań (I1_U01)

U2 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (I1_U14 )

U3- potrafi uczyć się samodzielnie (I1_U16)

K1 - jest gotowy do określania ograniczenia własnej wiedzy i samokształcenia (I1_K01)

K2 - jest gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (I1_K02)

K3 - jest gotowy do stosowania zasad etyki i ochrony własności intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (I1_K04)

K4 - jest gotowy do dostrzegania ograniczeń wiedzy dziedzinowej i wynikających z nich granic, jej użyteczności dla społeczeństwa (I1_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu –z wyraźną przewagą pozytywów –i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt, Mirosław Kurkowski, Sebastian Zając
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Mirosław Kurkowski, Sebastian Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, William Steingartner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31626
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Spotkania w ramach seminarium 20 godzin

Prace koncepcyjne: 20 godzin

Przygotowanie układu pracy 20 godzin

Wyszukanie pozycji bibliograficznych 20 godzin

Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy 40 godzin

razem 100 h, co odpowiada 4 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)