Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-STAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K1_W01, K1_W04, K1_U30, K1_U34, K1_U35

Skrócony opis:

Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne

Przedmiot statystyki matematycznej. Podstawy metody reprezentacyjnej.

Dystrybuanta empiryczna, histogram, momenty empiryczne.

Zbieżność charakterystyk empirycznych do odpowiednich charakterystyk teoretycznych, własności charakterystyk empirycznych.

Estymacja punktowa: własności parametryczne rozkładów. Zgodność, obciążoność i nieobciążoność. Metoda Momentów. Metoda największej wiarygodności.

Porównanie estymatorów: podejście średniokwadratowe, efektywność; estymatory asymptotycznie normalne; podejście asymptotyczne.

Estymacja przedziałowa: podstawy, rozkłady związane z rozkładem normalnym (gamma, chi-kwadrat, Studenta, Fishera); lemat Fishera, estymatory dokładne parametrów rozkładu normalnego.

Weryfikacja hipotez: błędy I-go i II-go rodzajów. Testy o największej mocy. Testy istotności: Kryterium chi-kwadrat Pearsona, kryteria zgodności (chi-kwadrat, omega-kwadrat, Kołmogorowa).

Pełny opis:

Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne

Przedmiot statystyki matematycznej. Podstawy metody reprezentacyjnej.

Dystrybuanta empiryczna, histogram, momenty empiryczne.

Zbieżność charakterystyk empirycznych do odpowiednich charakterystyk teoretycznych, własności charakterystyk empirycznych.

Estymacja punktowa: własności parametryczne rozkładów. Zgodność, obciążoność i nieobciążoność. Metoda Momentów. Metoda największej wiarygodności.

Porównanie estymatorów: podejście średniokwadratowe, efektywność; estymatory asymptotycznie normalne; podejście asymptotyczne.

Estymacja przedziałowa: podstawy, rozkłady związane z rozkładem normalnym (gamma, chi-kwadrat, Studenta, Fishera); lemat Fishera, estymatory dokładne parametrów rozkładu normalnego.

Weryfikacja hipotez: błędy I-go i II-go rodzajów. Testy o największej mocy. Testy istotności: Kryterium chi-kwadrat Pearsona, kryteria zgodności (chi-kwadrat, omega-kwadrat, Kołmogorowa).

Literatura:

1.W. Niemiro, Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna.Biblioteka Szkoły Nauk Ścisłych,1999

2.1. Plucińska A, Pluciński E. Probabilistyka. Warszawa: WNT, 2000

3. M. Krzyśko, Statystyka Matematyczna, UAM, Poznań 2004

4.Hellwig Zd. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matema-tycznej. Warszawa: PWN, 1995.

5.W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach", PWN 2004;

6.I.Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiejewicz, K. Wawrzyniak, statystyka matematyczna w zadaniach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K1_W01, K1_W04, K1_U30, K1_U34, K1_U35

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na platformie Moodle.

50% dost.

60% dost+

70% dobry

80% dobry +

90 % b.dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Leszek Sidz, Sebastian Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)