Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-AM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: I rok
Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku matematyki /pierwszego stopnia/
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD:

MA1_W02, MA1_W04, MA1_W05, MA1_W07


ĆWICZENIA:

MA1_U01, MA1_U02, MA1_U03, MA1_U08, MA1_U09, MA1_U10, MA1_U12, MA1_U13, MA1_U14; MA_K01, MA_K02

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennych. W szczególności będą na nim poruszane następujące zagadnienia:

1. Liczby rzeczywiste, naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne, zespolone

2. Ciągi liczbowe i pojęcie granicy ciągu.

3. Szeregi liczbowe i pojęcie zbieżności szeregu.

4. Funkcje, ich własności i najważniejsze przykłady funkcji

5. Granica i ciągłość funkcji

6. Pochodna i różniczkowalność funkcji

7. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania przebiegu zmienności funkcji

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student:

MA1_W02, MA1_W04, MA1_W05: zna i rozumie podstawowe definicje, twierdzenia i ich dowody oraz przykłady i kontrprzykłady z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - W1

MA1_W07: zna i rozumie podstawowe metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - W2

ĆWICZENIA

Student:

MA1_U01, MA1_U02, MA1_U03, MA1_U08, MA1_U09: potrafi posługiwać się podstawowymi definicjami i twierdzeniami z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - U1

MA1_U10, MA1_U12, MA1_U13, MA1_U14: potrafi posługiwać się poznanymi metodami analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - U2

MA1_K01, MA1_K02: jest gotów do dalszego samokształcenia i do formułowania pytań pogłębiających wiedzę w zakresie rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - K1

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji::

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach : 120 godz

rozwiązywanie zadań domowych: 40 godz.

przygotowanie do zajęć: 40 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 45 godz.

konsultacje z prowadzącym: 5 godz.

razem 250 godzin, co odpowiada 10 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Sławomir Michalik, Tomasz Radożycki, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 60 h

konsultacje 5 h

egzamin 3 h

przygotowanie do egzaminu 25 h

samodzielne lektura 7 h


razem 100 h, co odpowiada 4 ECTS


ĆWICZENIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 60h

konsultacje 5h

przygotowanie do zajęć 40h

przygotowanie do zaliczenia 45h


razem 150h, co odpowiada 6 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andriy Panasyuk
Prowadzący grup: Krzysztof Krakowski, Andriy Panasyuk, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)