Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-AM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: I rok
Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku matematyki /pierwszego stopnia/
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W02; MA1_W04; MA1_W05; MA1_U01; MA1_U02; MA1_U03; MA1_U08; MA1_U09; MA1_U10; MA1_U12; MA1_K01; MA1_K02


Opanował pojęcie granicy ciągu liczbowego, granicy funkcji, ciągłości

funkcji, pochodnej. Zna podstawowe twierdzenia i nabrał umiejętności

ich dowodzenia. Opanował metody rachunkowe z wyżej omawianymi

tematami.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Liczby naturalne - zasada indukcji.Własności liczb rzeczywistych. Granica ciągu liczbowego i funkcji. Liczba e i jej zastosowania w ekonomii. Kryteria zbiżności szeregów liczbowych.

Podstawowe własności funkcji ciągłych. Twierdzenie Weierstrassa o przyjmowaniu wartości najmniejszej i największej, twierdzenie Bolzano, ciągłość funkcji odwrotnej, jednostajna ciągłość, funkcje monotoniczne. Pochodna. Twierdzenia o wartości średniej dla pochodnych.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: brak wstępnych wymagań

Cele przedmiotu: Znajomość podstawowych pojęć analizy matematycznej umiejętność dowodzenia twierdzeń Opanowanie podstaw rachunku różniczkowego.

Metody oceny: egzaminy pisemne.

Literatura:

1. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN.

2. G.M. Fichtenholtz, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa.

3.F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN.

4. W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN.

5. W. Kołodziej, Analiza matematyczna, PWN.

6.W. Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

W1 - dobrze rozumie rolę i znaczenie twierdzeń i dowodów w analizie matematycznej, a także pojęcie istotności założeń

W2 - zna podstawowe twierdzenia z zakresu analizy matematycznej jednej zmiennej

W3 - zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne zagadnienia analizy matematycznej, jak i kontrprzykłady pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania w rachunku jednej zmiennej rzeczywistej

W4 - zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej

zmiennej, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze

szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii

Ćwiczenia:

U1 - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać

poprawne rozumowania twierdzeń i definicji: indukcji matematycznej, granicy ciągu i funkcji, zbieżności szeregu, pochodnej funkcji (MA1_U01)

U2 - posługuje się prawami rachunku logiki w analizie matematycznej, potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów w dowodach (MA1_U02)

U3 - umie prowadzić dowody metodą rozumowania przez indukcję zupełną; potrafi definiować funkcje różnej klasy gładkości (MA1_U03)

U4 - umie operować własnościami liczb rzeczywistych; zna przykłady liczb ważnych niewymiernych i ich zastosowania (MA1_U08)

U5 - potrafi definiować funkcje ciągłe i różniczkowalne i opisywać ich własności (MA1_U09)

U6 - posługuje się pojęciem zbieżności i granicy; potrafi obliczać granice ciągów rzeczywistych i funkcji jednej zmiennej, potrafi badać

zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów rzeczywistych (MA1_U10)

U7 - umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej w zagadnieniach związanych z poszukiwaniem

ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając

precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań (MA1_U12,)

K1 - jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy w zakresie obliczeń analizy matematycznej i dalszego samokształcenia

K2 - jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia zagadnień analizy matematycznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie pisemne, aktywność na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach : 120 godz

rozwiązywanie zadań domowych: 40 godz.

przygotowanie do zajęć: 40 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 45 godz.

konsultacje z prowadzącym: 5 godz.

razem 250 godzin, co odpowiada 10 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach : 120 godz

rozwiązywanie zadań domowych: 40 godz.

przygotowanie do zajęć: 40 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 45 godz.

konsultacje z prowadzącym: 5 godz.

razem 250 godzin, co odpowiada 10 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)