Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-AM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: I rok
Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku matematyki /pierwszego stopnia/
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD:

MA1_W01, MA1_W02, MA1_W04, MA1_W07


ĆWICZENIA:

MA1_U01, MA1_U02, MA1_U03, MA1_U04, MA1_U09, MA1_U10, MA1_U12, MA1_U13, MA1_U14


Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna I

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.

Najważniejsze zagadnienia, to:

1. ciągi i szeregi funkcyjne,

2. szeregi potęgowe,

3. całka nieoznaczona,

4. całka oznaczona,

5. całka Riemanna,

6. całki niewłaściwe,

7. funkcje specjalne gamma i beta Eulera

8. szeregi Fouriera.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student:

MA1_W01, MA1_W02, MA1_W04: zna i rozumie podstawowe definicje oraz twierdzenia i ich dowody z zakresu analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - EK1

MA1_W07: zna i rozumie podstawowe metody rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - EK2

ĆWICZENIA

Student:

MA1_U01, MA1_U02, MA1_U03, MA1_U04, MA1_U09, MA1_U10: potrafi posługiwać się podstawowymi definicjami i twierdzeniami z zakresu analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - EK3

MA1_U12, MA1_U13, MA1_U14: potrafi posługiwać się poznanymi metodami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej - EK4

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji::

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Sławomir Michalik, Tomasz Radożycki, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 60 h

konsultacje 5 h

egzamin 3 h

przygotowanie do egzaminu 25 h

samodzielne lektura 7 h


razem 100 h, co odpowiada 4 ECTS


ĆWICZENIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 60h

konsultacje 5h

przygotowanie do zajęć 30h

przygotowanie do zaliczenia 30h


razem 125h, co odpowiada 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Michalik
Prowadzący grup: Sławomir Michalik, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 60 h

konsultacje 5 h

egzamin 3 h

przygotowanie do egzaminu 25 h

samodzielne lektura 7 h


razem 100 h, co odpowiada 4 ECTS


ĆWICZENIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:


uczestnictwo w zajęciach 60h

konsultacje 5h

przygotowanie do zajęć 30h

przygotowanie do zaliczenia 30h


razem 125h, co odpowiada 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andriy Panasyuk
Prowadzący grup: Andriy Panasyuk, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)