Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-BDA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD

MA1_W03, MA1_W08

LABORATORIA

MA1_U25, MA1_U28

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość algorytmów i programowania strukturalnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu baz danych oraz podstaw modelowania, składowania i wyszukiwania informacji. Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z podstawowymi metodami projektowania baz danych relacyjnych, mechanizmów używanych w takich bazach danych oraz podstaw języka SQL, w tym różnic w dialektach tego języka zapytań. Nabywają umiejętności: stworzenia tabel i zależności między nimi, załadowania danych do bazy, tworzenia zapytań w celu uzyskania informacji oraz wewnętrznego programowania baz danych - tworzenia procedur i funkcji składowanych. Zapoznają się również z alternatywnymi rozwiązaniami: bazami rozproszonymi i bazami NoSQL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student:

W1 - zna zasady pisania zapytań i składnię w języku SQL (MA1_W08),

W2 - zna sposób konstrukcji zaawansowanych zapytań odwzorowujących algorytmy w języku SQL (MA1_W03),

W3 - zna strukturę bazy danych i sposoby korzystania z niej (MA1_W03),

W4 - zna teoretyczne podstawy budowy i projektowania baz danych (MA1_W03),

W5 - zna pojęcia dotyczące systemów baz danych (MA1_W08),

W6 - zna różne architektury baz danych (MA1_W08).

LABORATORIA

Student potrafi:

U1 - modelować oraz projektuje algorytmy zarządzania danymi w bazie danych (MA1_U25),

U2 - programować w języku SQL wysokiego poziomu (MA1_U28),

U3 - posługiwać się semantyką procedur i funkcji składowanych przy wnioskowaniu o poprawności programów w bazie danych (MA1_U25),

U4 - budować proste systemy bazodanowe wykorzystując wybrane systemy zarządzania relacyjną bazą danych (MA1_U28).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu –z wyraźną przewagą pozytywów –i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Robert Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Robert Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- uczestnictwo w egzaminie: 3h,

- konsultacje z prowadzącym: 3h,

- przygotowanie do zajęć: 5h,

- przygotowanie do egzaminu: 35h,

razem 76h, co odpowiada 3 ECTS.



LABORATORIA:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- uczestnictwo w 3 kolokwiach: 6h,

- konsultacje z prowadzącym: 3h,

- przygotowanie do zajęć: 7h,

- przygotowanie do weryfikacji: 30h,

razem 76h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Robert Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- uczestnictwo w egzaminie: 3h,

- konsultacje z prowadzącym: 3h,

- przygotowanie do zajęć: 5h,

- przygotowanie do egzaminu: 35h,

razem 76h, co odpowiada 3 ECTS.



LABORATORIA:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- uczestnictwo w 3 kolokwiach: 6h,

- konsultacje z prowadzącym: 3h,

- przygotowanie do zajęć: 7h,

- przygotowanie do weryfikacji: 30h,

razem 76h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt, Robert Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)