Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy logiki i teorii mnogości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-ELT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy logiki i teorii mnogości
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: I rok
Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku matematyki /pierwszego stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W02; MA1_W03; MA1_W04; MA1_W06; MA1_U01; MA1_U02; MA1_U03; MA1_U04; MA1_U07

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Wykład prezentuje podstawy logiki zdań i logiki pierwszego rzędu.

Prezentowane są podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody teorii mnogości. Omawiane są operacje na zbiorach, relacje, funkcje i ich własności. Omawiane są dobre porządki i podstawy teorii mocy: równoliczności zbiorów, zbiory przeliczalne i zbiory mocy continuum.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski "Wykłady ze wstępu do matematyki" PWN

- Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski "Wstęp do matematyki. Zbiór zadań" PWN

Literatura uzupełniająca:

- Helena Rasiowa "Wstęp do matematyki współczesnej" PWN

- Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz "Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach" PWN

- Jacek Cichoń, "Wykłady ze wstępu do matematyki"

- Kazimierz Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia teorii mnogości i potrafi się nimi posługiwać w przeprowadzaniu dowodów.

1 - Student zna twierdzenia: Twierdzenie Cantora, twierdzenie Cantora-Bernsteina, Zasada abstrakcji, Lemat Kuratowskiego-Zorna (MA_W04, MA1_W06)

2 - Student zna dowody ww twierdzeń (MA1_W02, MA1_W06)

3 - Student zna przyklady zbiorow rownolicznych dla roznych mocy (MA1_W05).

4 - Student posługuje się pojęciami zbioru, relacji, mocy zbioru, funkcji (Ma1_U07)

5 - Student potrafi rozwiązywać zadania z zakresu teorii mnogosci indukcji zupełnej (MA1_U03, MA1_U04)

6 - Student posługuje się rachunkiem kwantyfikatorów w różnych dziedzinach matematyki i w języku potocznym (MA_W03, MA1_U02)

7 - Student jest gotow zadawac wlasciwe pytania sluzace glebszemu zrozumieniu tematu<K01,K02>.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szewczak
Prowadzący grup: Piotr Szewczak
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25469
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weiss
Prowadzący grup: Malwina Gąsowska, Michał Mazur, Tomasz Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD szacunkowy nakład pracy studenta 75 h, co odpowiada 3 ECTS

uczestnictwo w zajęciach 30 h

przygotowanie do zajęć 20 h

konsultacje 15 h

przygotowanie do egzaminu 10 h


CWICZENIA szacunkoy nakład pracy studenta 75 h, , co odpowiada 3 ECTS

uczestnictwo w zajęciach 30 h

prace domowe i przygotowanie do zajęć 40 h

konsultacje 5 h

przygotowanie do egzaminu 10 h

Skrócony opis:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD szacunkowy nakład pracy studenta 75 h, co odpowiada 3 ECTS

uczestnictwo w zajęciach 30 h

przygotowanie do zajęć 20 h

konsultacje 15 h

przygotowanie do egzaminu 10 h


CWICZENIA szacunkoy nakład pracy studenta 75 h, , co odpowiada 3 ECTS

uczestnictwo w zajęciach 30 h

prace domowe i przygotowanie do zajęć 40 h

konsultacje 5 h

przygotowanie do egzaminu 10 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Tomasz Weiss, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)