Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-N-S2-E2-PSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60928daff75145d3a9cf94c062924ac3%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d18d441-e97b-4807-b5e5-21e6cf2f5cf8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

B2.W3.; B2.U3.; B2.U7.; B2.K3.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową strukturą myślenia i działania pedagogicznego, która stanowi przedmiot pedagogiki ogólnej jako samo-dzielnej subdyscypliny pedagogicznej. Na podstawie tej struktury możliwe jest z jednej strony analizowanie działania pedagogicznego ze względu na spełnianie przez uczestniczące w nim strony zasad ogólnopedagogicznych, z drugiej zaś konstruowanie możliwości jego modyfikacji. W efekcie końcowym zajęcia mają przyczynić się nie tylko do opanowania zagadnień teoretycznych, lecz również do projektowania profesjonalnych interwencji pedagogicznych.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

D. Benner, Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogiczne-go w ujęciu historyczno-problemowym i systematycznym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- działanie pedagogiczne w kontekście rozwoju: ontologicznego, aksjologicznego i antropologicznego podstaw wychowania i kształcenia;

- istotę i funkcje wychowania oraz proces wychowanie, jego strukturę, właściwości i dynamikę;

- znaczenie współpracy między rodziną ucznia, szkołą i środowiskiem pozaszkolnym.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy pedagogicznej.

Opis ECTS (2 punkty):

udział w zajęciach – 30

praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (czytanie lektur) – 5,

- rozwiązanie quizów – 3,

- przygotowanie indywidualnego arkusza zdarzeń krytycznych – 12.

Metody i kryteria oceniania:

Metody sprawdzania (sposoby weryfikowania efektów kształcenia):

- quizy do treści i lektur omówionych na konwersatorium,

- przygotowanie indywidualnego arkusza zdarzeń krytycznych.

Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie: (1) indywidualnego arkusza zdarzeń krytycznych (75%) i (2) średniej punktów uzyskanych za quizy (25%).

5.0

- uzyskanie 90–100 punktów z wymienionych powyżej składowych.

4.5.

- uzyskanie 80–89 punktów z wymienionych powyżej składowych

4.0

- uzyskanie 70–79 punktów z wymienionych powyżej składowych.

3.5.

- uzyskanie 60–69 punktów z wymienionych powyżej składowych

3.0

- uzyskanie 50–59 punktów z wymienionych powyżej składowych.

2.0 (niezdane)

- uzyskanie mniej niż 50 punktów z wymienionych powyżej składowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestniczących z podstawową strukturą myślenia i działania pedagogicznego, która stanowi przedmiot pedagogiki ogólnej jako samodzielnej subdyscypliny pedagogicznej. Na podstawie tej struktury możliwe jest z jednej strony analizowanie działania pedagogicznego ze względu na spełnianie przez uczestniczące w nim strony zasad ogólnopedagogicznych, z drugiej zaś konstruowanie możliwości jego modyfikacji. W efekcie końcowym zajęcia mają przyczynić się nie tylko do opanowania zagadnień teoretycznych, lecz również do projektowania profesjonalnych interwencji pedagogicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Benner, Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu historyczno-problemowym i systematycznym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane artykuły z czasopisma „Forum Pedagogiczne”.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60928daff75145d3a9cf94c062924ac3%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d18d441-e97b-4807-b5e5-21e6cf2f5cf8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową strukturą myślenia i działania pedagogicznego, która stanowi przedmiot pedagogiki ogólnej jako samo-dzielnej subdyscypliny pedagogicznej. Na podstawie tej struktury możliwe jest z jednej strony analizowanie działania pedagogicznego ze względu na spełnianie przez uczestniczące w nim strony zasad ogólnopedagogicznych, z drugiej zaś konstruowanie możliwości jego modyfikacji. W efekcie końcowym zajęcia mają przyczynić się nie tylko do opanowania zagadnień teoretycznych, lecz również do projektowania profesjonalnych interwencji pedagogicznych.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

D. Benner, Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogiczne-go w ujęciu historyczno-problemowym i systematycznym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.