Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-N-S2-OPSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

D.1.W7.

D.1.W8.

Umiejętności:

D.1.U6.

D.1.U7.


Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Skrócony opis:

Przygotowanie do pracy w szkole.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

zapoznanie z normami prawnymi, najważniejszymi aktami prawnymi, z zakresu prawa oświatowego, Kartą Nauczyciela, zmianami w awansie zawodowym nauczyciela, przygotowanie do pracy w szkole.

Omówienie oraz analiza podstawowych aktów prawnych w systemie edukacji.

1. System edukacji w Polsce - przegląd reform.

2. Normy prawne, akty prawne, normy, źródła prawne - wybrane zagadnienia.

3. Najważniejsze akty prawne z zakresu polskiego prawa oświatowego.

4. Karta Nauczyciela od 1 września 2019 – analiza nowych przepisów.

5. Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019.

6. Podsumowanie - awans zawodowy nauczyciela.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową;

2. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety

edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub

opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

2. dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z egzaminu:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 10 godzin dydaktycznych (10)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć/konsultacje: 5 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Program zajęć:

Omówienie oraz analiza podstawowych aktów prawnych w systemie edukacji.

1. System edukacji w Polsce - przegląd reform.

2. Normy prawne, akty prawne, normy, źródła prawne - wybrane zagadnienia.

3. Najważniejsze akty prawne z zakresu polskiego prawa oświatowego.

4. Karta Nauczyciela od 1 września 2019 – analiza nowych przepisów.

5. Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019.

6. Podsumowanie - awans zawodowy nauczyciela.

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane -wykład - 10 godzin dydaktycznych (10)

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć/konsultacje: 5 godz.

Powtórzenie do zdania egzaminu: 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Program zajęć:

Omówienie oraz analiza podstawowych aktów prawnych w systemie edukacji.

1. System edukacji w Polsce - przegląd reform.

2. Normy prawne, akty prawne, normy, źródła prawne - wybrane zagadnienia.

3. Najważniejsze akty prawne z zakresu polskiego prawa oświatowego.

4. Karta Nauczyciela od 1 września 2019 – analiza nowych przepisów.

5. Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019.

6. Podsumowanie - awans zawodowy nauczyciela.

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)