Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-N-S2-TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu matematyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

D.1.W8.

D.1.W9.

D.1.W6.

Umiejętności:

D.1.U4.

D.1.U7.

Kompetencje społeczne:

D.1.K1.

D.1.K6.

Wymagania wstępne:

licencjat z matematyki

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:II stopień

Cele przedmiotu:

Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych Internetu; programów matematycznych i programów użytkowych (np. Excel). Poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki. Analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Zastosowanie powyższych w praktyce.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane/wykład/laboratorium - 30 godzin dydaktycznych

Praca własna:

Przygotowanie do laboratorium: 30 godz.

Powtórzenie do zaliczenia: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Pełny opis:

Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na realizację treści programowych w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych Internetu; programów matematycznych i programów użytkowych (np. Excel). Poznanie warsztatu metodycznego nauczyciela matematyki. Analiza celów, treści, procesu, zasad, metod, środków i form organizacyjnych nauczania matematyki z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Zastosowanie powyższych w praktyce.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety

edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;

2. metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

3. potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania

ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego

myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków

systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z

Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez

stymulowanie go do samodzielnej pracy.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

2.dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii

informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich

zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

2. budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz

kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

studia licencjackie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kandzia
Prowadzący grup: Joanna Kandzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.