Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W01, MA1_W03,MA1_W04, MA1_W05,MA1_W08;

MA1_U09, MA1_U11,MA1_U30, MA1_U31,MA1_U32, MA1_U33,MA1_U34, MA1_U35,MA1_U36;

MA1_K02;

Wymagania wstępne:

Znajomość: analizy matematycznej I, algebry z geometrią I, rachunku prawdopodobieństwa I.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw statystyki matematycznej oraz wnioskowania statystycznego. W ramach wykładu studenci opanowują wiedzę dotyczącą założeń i konstrukcji modeli statystycznych oraz ich roli we wnioskowaniu statystycznym.

W ramach ćwiczeń i laboratorium studenci opanowują metody praktycznego zastosowania modeli statystycznych w innych dziedzinach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W ramach wykładu student:

W1. Ma wiedzę odnośnie do miejsca statystyki w matematyce i jej zastosowań (MA1_W01).

W2. Ma wiedzę odnośnie do budowy oraz analizy prostych modeli matematyczno-statystycznych w oparciu o podstawowe teorie matematyczne oraz ich zastosowań w innych dziedzinach nauk (MA1_W03).

W3. Zna podstawowe twierdzenia statystyki opisowej i matematycznej (MA1_W04).

W4. Zna przykłady ilustrujące podstawowe pojęcia statystyczne (MA1_W05).

W5. Zna podstawy technik obliczeniowych w obszarze statystyki opisowej i matematycznej (MA1_W08).

W ramach ćwiczeń oraz laboratorium student:

U1. potrafi przyporządkować właściwe funkcje wraz z ich własnościami do zagadnień statystycznych (MA1_U09);

U2. potrafi interpretować oraz stosować ilościowe i graficzne metody prezentacji danych oraz ich współzależności (MA1_U11);

U3. potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego oraz posługuje się pojęciami przestrzeni probabilistycznej i statystycznej (MA1_U30);

U4. zna praktyczne zastosowania podstawowych (dyskretnych oraz ciągłych) rozkładów prawdopodobieństwa (MA1_U31);

U5. potrafi zastosować wzory na p-stwo całkowite oraz Bayesa (MA1_U32);

U6. potrafi oszacować parametry rozkładów parametrycznych, również z wykorzystaniem CLT (MA1_U33);

U7. umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi (MA1_U34);

U8. umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (MA1_U35);

U9. potrafi mówić o zagadnieniach statystycznych zrozumiałym językiem (MA1_U36)

oraz

K1. jest przygotowany do formułowania pytań służących pogłębieniu szerszego zrozumienia rozwiązywanego problemu (MA1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Tomasz Rogala, Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne : I i II rok studiów licencjackich.

Cele przedmiotu:Umiejętność stosowania podstawowych metod estymacji i testowania hipotez w zagadnieniach praktycznych.

Metody oceny:egzamin pisemny i ustny, 2 sprawdziany w czasie ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści merytoryczne.

Podstawowe rozkłady i ich charakterystyki

Prawa wielkich liczb.

Centralne twierdzenia graniczne.

Próby losowe, modele statystyczne.Elementy statystyki opisowej.

Funkcje charakterystyczne i funkcje tworzące momenty.

Podstawowe statystyki i ich rozkłady.

Modele parametryczne i nieparametrczne.Estymatory i ich własności.

Estymacja punktowa. Funkcja ryzyka.

Estymacja przedziałowa.

Asymptotyczne własności estymatorów.

Weryfikacja hipotez. Metody konstrukcji testów.

Testy parametryczne. Przykłady testów.

Testy nieparametrycne. Przykłady testów.

Krzywa mocy testu.

Testy ilorazu wiarogodności.

Elementy wnioskowania bayesowskiego.

Literatura:

1 W. Niemiro, Statystyka.

2 A. Zieliński, siedem wykładów prowadzających do statystyki

3 M. Sobczyk, Statystyka

1 J. Koronacki. J. Mielańczuk, Statystyka.

2 Z. Pawłowski, Statystyka Matematyczna

3 I.Bak,I.Markowicz,M.Mojsiejewicz,K.Wawrzyniak,Statystyka w zadaniach.

Wymagania wstępne:

Rachunek Prawdopodobieństwa, Analiza I i II

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 5h

- konsultacje z prowadzącym: 3h

- przygotowanie do egzaminu: 15h

- samodzielna lektura: 5h

- egzamin: 2h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 5h

- samodzielna lektura: 4h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.


Ćwiczenia - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 15h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 4h

- samodzielna lektura: 5h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- prace domowe: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 50h równoważne 2 ECTS.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 5h

- konsultacje z prowadzącym: 3h

- przygotowanie do egzaminu: 15h

- samodzielna lektura: 5h

- egzamin: 2h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 5h

- samodzielna lektura: 4h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.


Ćwiczenia - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 15h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 4h

- samodzielna lektura: 5h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- prace domowe: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 50h równoważne 2 ECTS.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)