Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semantyka i weryfikacja programów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-SWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semantyka i weryfikacja programów
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14642
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wyklad: MA2_W01, MA2_W02, MA2_W11; laboratorium: MA2_U01, MA2_U02, MA2_U19, MA2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw logiki matematycznej, matematyki dyskretnej oraz programowania.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z:

- metodami formalnego określania semantyk wykonań algorytmów (programów),

- modelowania formalnego ich własności,

- badania tychże własności w oparciu o modele formalne.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami formalnego opisu wykonań algorytmów (programów). Przedstawione zostaną semantyki naturalne, denotacyjne i operacyjne. Bazą do tych rozważań będzie wprowadzenie do teorii automatów, języków formalnych i obliczeń. Studenci zapoznają się z podstawowymi strukturami i algorytmami tej teorii. Przedstawiona zostanie hierarchia Chomsky'ego. Na odpowiednich przykładach zostaną zaprezentowane własności algorytmów (programów) oraz metody ich weryfjikacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Wykład: MA2_W01, MA2_W02, MA2_W11; laboratorium: MA2_U01, MA2_U02, MA2_U19, MA2_K01

W1 – zna i rozumie podstawy teorii języków formalnych i automatów z zastosowaniami (MA2_W01)

W2 – Student zna i rozumie podstawy teoretyczne wyprowadzania ciągów znaków w językach formalnych (MA2_W02)

W3 - Student zna i rozumie metody sprawdzania składni programu, a także pojęcia poprawności programu oraz techniki i formalizmy ich udowadniania (MA2_W11)

Laboratorium

U1 – potrafi zastosować wybrane metody matematyczne do analizy poprawności algorytmów (MA2_U01),

U2 - potrafi zastosować różne rodzaje analiz w celu wywnioskowania poprawnych form ciągów znaków zgodnie z gramatyką (MA2_U19),

U3 – potrafi samodzielnie zastosować poznane metody do podobnych struktur w językach formalnych (MA2_U02),

K1 - jest gotowy do aktywnego udziału w zajęciach laboratoryjnych i twórczego rozwiązywania problemów (MA2_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Mirosław Kurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Steingartner
Prowadzący grup: William Steingartner
Strona przedmiotu: https://kpi.fei.tuke.sk/sk/person/william-steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- uczestnictwo w egzaminie 1 h,

- konsultacje z prowadzącym 2 h,

- przygotowanie do zajęć 5 h,

- przygotowanie do egzaminu 14 h,

razem 52 h, co odpowiada 2 ECTS.

LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 3 h,

- prace domowe 30 h,

- przygotowanie do weryfikacji 15 h,

razem 78 h, co odpowiada 3 ECTS.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z:

- metodami formalnego określania semantyk wykonań algorytmów (programów),

- modelowania formalnego ich własności,

- badania tychże własności w oparciu o modele formalne.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami formalnego opisu wykonań algorytmów (programów). Przedstawione zostaną semantyki naturalne, denotacyjne i operacyjne. Bazą do tych rozważań będzie wprowadzenie do teorii automatów, języków formalnych i obliczeń. Studenci zapoznają się z podstawowymi strukturami i algorytmami tej teorii. Przedstawiona zostanie hierarchia Chomsky'ego. Na odpowiednich przykładach zostaną zaprezentowane własności algorytmów (programów) oraz metody ich weryfjikacji.

Literatura:

1. J. Hopcroft, J. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa 2003.

2. J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa 2005.

3. A. Kościelski, Teoria obliczeń, wyd. UWr, Wrocław 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Steingartner
Prowadzący grup: William Steingartner
Strona przedmiotu: https://kpi.fei.tuke.sk/sk/person/william-steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- uczestnictwo w egzaminie 1 h,

- konsultacje z prowadzącym 2 h,

- przygotowanie do zajęć 5 h,

- przygotowanie do egzaminu 14 h,

razem 52 h, co odpowiada 2 ECTS.

LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 3 h,

- prace domowe 30 h,

- przygotowanie do weryfikacji 15 h,

razem 78 h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami formalnego opisu wykonań algorytmów (programów). Przedstawione zostaną semantyki naturalne, denotacyjne i operacyjne. Bazą do tych rozważań będzie wprowadzenie do teorii automatów, języków formalnych i obliczeń. Studenci zapoznają się z podstawowymi strukturami i algorytmami tej teorii. Przedstawiona zostanie hierarchia Chomsky'ego. Na odpowiednich przykładach zostaną zaprezentowane własności algorytmów (programów) oraz metody ich weryfjikacji.

Literatura:

1. J. Hopcroft, J. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa 2003.

2. J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa 2005.

3. A. Kościelski, Teoria obliczeń, wyd. UWr, Wrocław 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)