Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digitalizacja z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-U2-DIGI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Digitalizacja z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: nazywa, definiuje, wymienia zasoby kulturowe – obiekty dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza zabytki ruchome i nieruchome) oraz metody, techniki i systemy mobilne przeznaczone do digitalizacji i cyfryzacji.


UMIEJĘTNOŚCI: obsługuje, dobiera, porównuje, ocenia, poddaje krytyce podstawowe – przykładowe (wybrane) narzędzia cyfrowe związane z digitalizacją i cyfryzacją.


KOMPETENCJE: dyskutuje, pracuje w zespole, ma świadomość istnienia dziedzictwa kulturowego oraz potencjału technologicznego, a także określonych potrzeb ochrony zasobów kulturowych z wykorzystaniem systemów mobilnych.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących digitalizacji i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją i dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami cyfrowymi; (5) zagadnień związanych z systemami mobilnymi; (6) prezentacji i analizy wybranych przykładów badania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych.

Tryb zajęć e-learningowy - platforma Moodle / MS Teams oraz UMAIL.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących digitalizacji i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego (definicja, podstawowe pojęcia, instytucje, przykładowe działania dotyczące digitalizacji i cyfryzacji w Polsce itp.); (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce – definicje, podstawowe pojęcia, klasyfikacja zabytków itp.), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją i dokumentacją dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza materialnego – system ochrony zabytków w Polsce, podstawowe); (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami cyfrowymi; (5) zagadnień związanych z systemami mobilnymi – definicja, zakres zastosowań itp.; (6) prezentacji i analizy wybranych przykładów badania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych.

Poza tym zajęcia dotyczą (bezpośrednio nawiązując lub bezpośrednio do systemów mobilnych): (1) wybranych / przykładowych urządzeń w ochronie zabytków; (2) komercyjnych i niekomercyjnych narzędzi cyfrowych – programów, aplikacji itp. (np. QGIS); (3) analizy rynku i branży IT w Polsce; (4) dobrych praktyk zastosowania zasobów i narzędzi cyfrowych; (5) baz danych i systemów geomatycznych (geoinformatycznych).

Zajęcia prowadzone są w systemie tygodniowym – w formie bloków tematycznych.

Metody dydaktyczne / metody podające:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne / metody poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- sytuacyjna

Metody dydaktyczne / praktyczne:

- ćwiczeniowa

- metoda projektu

- metoda stolików eksperckich

- laboratoryjna

- obserwacji

Metody dydaktyczne / dyskusyjne:

- referatu

Metody dydaktyczne / eksponująca:

- pokaz

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. „Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie” – raport przygotowany przez zespół ekspertów powołany przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Warszawa, 2011 - http://nimoz.pl/upload/ digitalizacja/ publikacje%20digit/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

2. Zapłata R., 2016, „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach” - Warszawa /UKSW.

3. Zapłata R., 2017, "Designing the framework of possibilities for viewer’s activity. Mixed reality and monuments", 'TERRITORIO", 80, s. 40-42.

4. Papińska-Kacperek J., 2016, "Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce" - https://www.researchgate.net/publication/303257388_Miejskie_aplikacje_mobilne_w_turystyce_kulturowej_w_Polsce

5. Templin T., 2016, "Mobilny GIS – aktualne trendy, perspektywy rozwoju

i wyzwania kształcenia", "ROCZNIK GEOMATYKI", 2(72), s. 221-230.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. "Raport o digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce

2009-2020", 2009, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - http://www.kongreskultury.pl/library/File/

RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf

2. Maj A., 2010, "Media w podróży", ExMachina, Katowice - https://www.researchgate.net/publication/ 276144938_Media_w_podrozy

3. "Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego", 2008, Płoszajski G. (red.), Warszawa.

4. Bakuła K., Ostrowski W., Zapłata R., Kurczyński Z., Stereńczak K., Kraszewski B., 2016, "Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP” - https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/2017_instrukcja_LIDAR_NID.PDF

5. "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ", (red.) R. Zapłata, 2015 - https://www.ibuk.pl/fiszka/166706/cyfryzacja-w-naukach-o-przeszlosci-i-ochronie-zabytkow--digitalizacja-i-nieinwazyjne-badanie-dziedzictwa-kulturowego-in-situ.html

6. Boulaassal H., Landes T., Grussenmeyer P., 2011, Reconstruction of 3D vector models of buildings by combination of ALS, TLS and VLS data, „International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences”, Vol. XXXVIII - 5/W16, 2011, ISPRS Trento 2011 Workshop, 2-4 March 2011, Trento, Italy – http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXVIII-5-W16/239/2011/isprsarchives-XXXVIII-5-W16-239-2011.pdf

7. Chyla J., Bryk M., 2013, Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prosepckji terenowej, "Rocznik Geomatyki", t. XII, z. 1 (63), s. 19-29.

8. Gołembnik A., 2014, Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo-konserwatorskich, „Wiadomos ci Konserwatorskie”, 40/2014, s. 83-93.

9. Sawicki P., 2012, Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji - stan obecny i kierunki rozwoju, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji", vol. 23, s. 365-376.

10. Zapłata R., 2013, Nieinwazyjne metody w badaniu i dokumentacji dziedzictwa kulturowego – aspekty skanowania laserowego w badaniach archeologicznych i architektonicznych, Warszawa.

Literatura dodatkowa podawana przy określonych tematach cząstkowych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

6 pkt ECTS (1 pkt ECTS = 25-30 godz.)

Udział w laboratorium – 30 godzin

Udział w wykładzie – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć

10 godz.

Czas na przygotowanie referatu – 5 godz.

projekt oraz samodzielna lektura – 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (test, egzamin) – 20 godz.

Łącznie 150h

Łącznie – 6 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin test / ocena.

Osiągnięcie efektów kształcenia - student potrafi:

- niedostateczny/2 - brak podstawowej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia.

- dostateczny/3 - posiadanie podstawowej – minimalnej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia

- dobry/4 – posiadanie wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

- bardzo dobry/5 - posiadanie ponad przeciętnej wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna ilość nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Laboratorium – zaliczenie: obecność, przygotowanie referatu oraz wykonanie projektu.

Wykład – zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach (np. dyskusja) oraz posttest.

Ocena łączna = 1/2 laboratorium + 1/2 wykład

Udział w zajęciach:

- aktywność w formie e-learningowej

- przygotowanie do zajęć / praca domowa itp. / praca na platformie e-learningowej

- zaliczenie w formie e-learningowej lub siedzibie uczelni (w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie, w tym w danym obiekcie).

Udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach itp. on-line organizowanymi poza UKSW (terminy i szczegóły zostaną określone podczas zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)