Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe technologie (w tym hiperspektralne) w ochronie, uczytelnianiu i eksponowaniu obiektów zabytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-U2-NTUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie (w tym hiperspektralne) w ochronie, uczytelnianiu i eksponowaniu obiektów zabytkowych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: nazywa, definiuje, wymienia zasoby kulturowe – obiekty dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza zabytki ruchome i nieruchome) oraz metody, techniki nieinwazyjne, zwłaszcza teledetekcyjne.


UMIEJĘTNOŚCI: obsługuje, dobiera, porównuje, ocenia, poddaje krytyce podstawowe – przykładowe (wybrane) narzędzia i dane związane z teledetekcją, w tym obrazami hiperspektralnymi.


KOMPETENCJE: dyskutuje, pracuje w zespole, ma świadomość istnienia dziedzictwa kulturowego oraz potencjału technologicznego, a także określonych potrzeb ochrony zasobów kulturowych z teledetekcji.


Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących zastosowania technik teledetekcyjnych w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją oraz dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami teledetekcyjnymi, w tym zobrazowaniami hiperspektralnymi; (5) prezentacji i analizy wybranych przykładów ochrony i eksponowania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem danych spektralnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem zasobów teledetekcyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących zastosowania technik teledetekcyjnych w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją oraz dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami teledetekcyjnymi, w tym zobrazowaniami hiperspektralnymi; (5) prezentacji i analizy wybranych przykładów ochrony i eksponowania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem danych spektralnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem zasobów teledetekcyjnych.

Poza tym zajęcia dotyczą (bezpośrednio nawiązując lub bezpośrednio do danych spektralnych): (1) wybranych / przykładowych urządzeń teledetekcyjnych w ochronie zabytków; (2) komercyjnych i niekomercyjnych narzędzi cyfrowych – programów, aplikacji itp. (np. QGIS); (3) analizy rynku i branży IT w Polsce, z uwzględnieniem teledetekcji; (4) dobrych praktyk zastosowania zasobów i narzędzi teledetekcyjnych; (5) baz danych i systemów geomatycznych (geoinformatycznych).

Zajęcia prowadzone są w systemie tygodniowym – w formie bloków tematycznych. Przewidywany udział w ramach zajęć w inicjatywach naukowych UKSW, powiązanych tematycznie z profilem zajęć np. seminaria, konferencje itp., jak również zapoznanie z technologiami wewnętrznych jednostek UKSW.

Metody dydaktyczne / metody podające:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne / metody poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- sytuacyjna

Metody dydaktyczne / praktyczne:

- ćwiczeniowa

- metoda projektu

- metoda stolików eksperckich

- laboratoryjna

- obserwacji

Metody dydaktyczne / dyskusyjne:

- referatu

Metody dydaktyczne / eksponująca:

- pokaz

Literatura:

POSTAWOWA:

1. Chlebda D. K., Łojewski T., 2016, Obrazowanie hiperspektralne w analizie dokumentów i konserwacji sztuki, „Notes Konserwatorski”, 18/2016, s. 55-75 - https://notes.bn.org.pl/upload/pdf/67073_NOTES%20KONSERWATORSKI%2018_2016_55%E2%80%9375.pdf

2. Rogóż J., 2009, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Toruń.

3. Witkowski P., Polkowski P., 2018, Obrazowanie z przekształceniem odbicia. O fotograficznej metodzie dokumentacji i analizy zabytków, „Muzealnictwo”, 59, s. 54-62 - https://www.academia.edu/36648454/_2018_Obrazowanie_z_przekszta%C5%82ceniem_odbicia._O_fotograficznej_metodzie_dokumentacji_i_analizy_zabytk%C3%B3w

4. Głowienka-Mikrut E., 2014, Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości, [praca doktorska], Kraków - http://home.agh.edu.pl/~galia/research/PhDGlowienkaMikrut.pdf

5. Osińska-Skotak Katarzyna, Zapłata R.: Analysis Of Usefulness Of Satellite Image Processing Methods For Investigations Of Cultural Heritage Resources, w: Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki, vol. 14, nr 1, 2015, ss. 7-18, DOI:10.1515/gein-2015-0001.

6. "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ", (red.) R. Zapłata, 2015 - https://www.ibuk.pl/fiszka/166706/cyfryzacja-w-naukach-o-przeszlosci-i-ochronie-zabytkow--digitalizacja-i-nieinwazyjne-badanie-dziedzictwa-kulturowego-in-situ.html

7. Zapłata R., 2017, Designing the framework of possibilities for viewer’s activity. Mixed reality and monuments „Territorio” 2017, 80, s. 40-43.

8. "Raport o digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020", 2009, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Banach M., Czajkowski K., Gąciarz T., 2013, Wyszukiwanie i analiza fotografii obiektów zabytkowych w sieci Internet, „Studia Informatica”, vol. 34, nr 2A(111), s. 393-410

2. Maj A., 2010, "Media w podróży", ExMachina, Katowice - https://www.researchgate.net/publication/276144938_Media_w_podrozy

3. Iwanicka M., 2008, Przykłady zastosowania tomografii optycznej (OCT) do badań materiałowych i analizy struktury dzieła sztuki, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXVI, 386, s 177-190 - http://fizyka.umk.pl/~ptarg/abstrakty/Iwanicka_AUNC.pdf

4. Bakuła K., Ostrowski W., Zapłata R., Kurczyński Z., Stereńczak K., Kraszewski B., 2016, "Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP” - https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/2017_instrukcja_LIDAR_NID.PDF

5. Kubik H., 2007, Sieci neuronowe w analizie uszkodzeń powierzchni, „Fizyka budowli w teorii i praktyce”, t. II, s. 159-162 - http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0004-0047/c/Kubik.pdf

6. Zapłata R., 2015, Digital technologies and the experience of historic buildings – chosen aspects, [w:] Envisioning Architecture: Image, Perception and Communication of Heritage, red. A. Kępczyńska-Walczak, Łódź, s. 473-481, Wyd. Politechnika Łódzka, ISBN: 8372836817, 9788372836816 - http://papers.cumincad.org/data/works/att/eaea2015_t3_paper21.pdf

7. Osińska-Skotak Katarzyna, Różycki Sebastian: Potencjał interpretacyjny obrazów satelitarnych Pleiades pod kątem badań zasobów dziedzictwa kulturowego na przykładzie obszaru Bobolic, w: Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie / Pawleta M., Zapłata Rafał ( red. ), 2015, E-Naukowiec, Fundacja "5Medium", ISBN 978-83-941018-3-1, ss. 177-203 - http://archeo.edu.pl/bobolice/ksiazka_maly_rozmiar_pliku.pdf

Literatura dodatkowa podawana przy określonych tematach cząstkowych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: nazywa, definiuje, wymienia zasoby kulturowe – obiekty dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza zabytki ruchome i nieruchome) oraz metody, techniki nieinwazyjne, zwłaszcza teledetekcyjne.

UMIEJĘTNOŚCI: obsługuje, dobiera, porównuje, ocenia, poddaje krytyce podstawowe – przykładowe (wybrane) narzędzia i dane związane z teledetekcją, w tym obrazami hiperspektralnymi.

KOMPETENCJE: dyskutuje, pracuje w zespole, ma świadomość istnienia dziedzictwa kulturowego oraz potencjału technologicznego, a także określonych potrzeb ochrony zasobów kulturowych z teledetekcji.

6 pkt ECTS (1 pkt ECTS = 25-30 godz.)

Udział w zajęciach / łącznie – 60 godz.

Udział w laboratorium – 30 godzin

Udział w wykładzie – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń - 90 godz.

Łącznie –

około 90 godz. / 6 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin test / ocena.

Osiągnięcie efektów kształcenia - student potrafi:

- niedostateczny/2 - brak podstawowej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia.

- dostateczny/3 - posiadanie podstawowej – minimalnej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia

- dobry/4 – posiadanie wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

- bardzo dobry/5 - posiadanie ponad przeciętnej wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna ilość nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez

prowadzącego.

Laboratorium – zaliczenie: obecność oraz wykonanie samodzielnie zdań zleconych przez prowadzącego (np. przygotowanie koncepcji projektu badawczego, społecznościowego …).

Wykład – zaliczenie:

obecność oraz posttest w formie testu on-line za pośrednictwem platformy Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)