Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo informatyczne w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-BIWOZ-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo informatyczne w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W26

WMKL_B.W28

WMKL_G.W06

WMKL_B.U10

WMKL_D.U15

Skrócony opis:

W ramach konwersatorium omówione zostaną zagadnienia odnoszące się do powszechnie używanych w systemie ochrony zdrowia nowoczesnych technologii. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych niesie ryzyko ich podatności na cyberataki. W związku z tym w ramach przedmiotu należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa użytkowanych systemów i aplikacji.

Pełny opis:

1. Zasoby informacyjne systemu ochrony zdrowia.

1.1. Wprowadzenie do zasobów systemu ochrony zdrowia.

1.2. Omówienie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

1.3. Omówienie Platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.

1.4. Omówienie Dziedzinowych systemów teleinformatycznych systemu informacji w ochronie zdrowia.

1.5. Omówienie regionalnych systemów e-Zdrowie.

2. System Informatyczny Wspomagania Działalności NFZ – SIWDzNFZ.

2.1. Wprowadzenie do systemu informatycznego narodowego płatnika.

2.2. SIWDzNFZ - subskrypcje oraz konserwacja.

2.3. SIWDzNFZ - proces integracji i migracji danych.

3. Cyberbezpieczeństwo systemu ochrony zdrowia.

3.1. Podatność medycznych rozwiązań informatycznych na cyberataki.

3.2. Ocena bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

3.3. Poprawa bezpieczeństwa użytkowanych systemów i aplikacji.

3.4. Usprawnienie przepływu informacji elektronicznej.

4. Rejestry rozproszone w systemie ochrony zdrowia.

4.1. Identyfikacja i omówienie rejestrów rozproszonych w systemie ochrony zdrowia.

4.2. Bezpieczeństwo rejestrów rozproszonych na przykładzie Krajowego Rejestru Nowotworów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Telemedycyna i e-zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Warszawa 2018

2. B. Michalak, Zapis peryferyjny vs zapis transgraniczny. Interoperacyjność elektronicznego rekordu pacjenta [w:] Cyfrowe usługi publiczne w Europie, Poznań 2017

3. K. Świtała, B. Michalak, Zapewnienie ochrony prywatności w rozwiązaniach e-zdrowia w smart city [w:] Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart City red. G. Szpor, Warszawa 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na ocenę niedostateczną:

- student nie zna podstawowych narzędzi informatycznych i biostatystycznych wykorzystywanych w medycynie, w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i podstawy grafiki komputerowej;

- student nie zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

- student nie potrafi przestrzegać praw pacjenta;

- student nie posiada wiedzy na temat podstawowych regulacji prawnych dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia oraz zasady organizacji podmiotów leczniczych;

- student nie potrafi korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi.

Na ocenę dostateczną:

- student zna podstawowe narzędzia informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i podstawy grafiki komputerowej;

- student zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

- student potrafi przestrzegać praw pacjenta;

- student posiada wiedzę na temat podstawowych regulacji prawnych dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia oraz zasady organizacji podmiotów leczniczych;

- student potrafi korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi.

Na ocenę dobrą:

- student zna podstawowe narzędzia informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i podstawy grafiki komputerowej, na poziomie satysfakcjonującym;

- student na poziomie satysfakcjonującym zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

- student potrafi przestrzegać praw pacjenta, na poziomie satysfakcjonującym;

- student na poziomie satysfakcjonującym, posiada wiedzę na temat podstawowych regulacji prawnych dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia oraz zasady organizacji podmiotów leczniczych;

- student na poziomie satysfakcjonującym, potrafi korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi.

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna podstawowe narzędzia informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i podstawy grafiki komputerowej, posiadając rozbudowany poziom wiedzy;

- student zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza, posiadając rozbudowany poziom wiedzy;

- student potrafi przestrzegać praw pacjenta, posiadając rozbudowany poziom wiedzy;

- student posiada rozbudowany poziom wiedzy na temat podstawowych regulacji prawnych dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia oraz zasady organizacji podmiotów leczniczych;

- student posiadając rozbudowany poziom wiedzy, potrafi korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi.

Punkty ECTS: 2 (50 h/2*25 h)

Udział w konwersatorium: 15

Przygotowanie do egzaminu: 20

Literatura: 15

Zajęcia prowadzone są zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia: konwersatorium, studium przypadku.

Pisemne zaliczenie (platforma Moodle).

1 – udział w konwersatorium

1 – przygotowanie do zaliczenia

Całkowita ECTS 2

Konwersatorium-test końcowy w oparciu o materiał dydaktyczny zakresu całego przedmiotu (konwersatorium)

Samokształcenie;

- praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, zaliczenie; studiowanie literatury, powtarzanie materiału, aktywność na zajęciach itd.).

Test (1 termin, 10 pyt.) jednokrotnego wyboru z zakresu treści merytorycznych przedmiotu

Skala ocen w oparciu o punktację uzyskaną w teście (1 termin):

89-100 bdb

79-88 db+

70-78 db

69-65 dst+

60-64 dst

0-59 ndst

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)