Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia wybranych schorzeń i uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-BWSiU-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia wybranych schorzeń i uzależnień
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W10 Student zna budowę prostych związków organicznych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy

zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych;

WMKL_B.W11 Student zna budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych;

WMKL_B.W12 struktury I-, II-, III- i IV-rzędową białek oraz modyfikacje potranslacyjne i funkcjonalne białka oraz ich znaczenie; P7S_WG

WMKL_B.W13 funkcje nukleotydów w komórce, struktury I- i II-rzędową DNA i RNA oraz strukturę chromatyny;

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu cytofizjologii, biochemii i fizjologii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biochemicznymi podstawami wybranych schorzeń i uzależnień, poszerzenie wiedzy podstawowej z zakresu biochemicznych uwarunkowań chorób nowotworowych, neurodegenerycyjnych i zmian metabolicznych w przebiegu uzależnień.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biochemicznymi podstawami wybranych schorzeń i uzależnień, poszerzenie wiedzy podstawowej z zakresu biochemicznych uwarunkowań chorób nowotworowych, neurodegenerycyjnych i zmian metabolicznych w przebiegu uzależnień. W skład cyklu seminariów wchodzą:

1. Detoksykacja ksenobiotyków

2. Metabolizm i działanie etanolu

3. Metabolizm komórek nowotworowych cz. 1

4. Metabolizm komórek nowotworowych cz. 2

5. Badania metabolizmu komórek nowotworowych - linie komórkowe

6. Wpływ modyfikacji struktur białek na rozwój chorób neurodegeneracyjnych

7. Narkotyki i ich wpływ na metabolizm

Literatura:

Patobiochemia - Pytania, odpowiedzi i komentarze pod redakcją D. Sitkiewicza

Neurobiologiczne podstawy uzależnienia od narkotyków - Bogdan Szukalski

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BWSiU1. Zna i rozumie proces detoksykacji ksenobiotyków

BWSiU2. Zna i rozumie metabolizm i działanie etanolu

BWSiU3. Zna i rozumie metabolizm komórek nowotworowych cz. 1

BWSiU4. Zna i rozumie metabolizm komórek nowotworowych cz. 2

BWSiU5. Rozumie mechanizm badania metabolizmu komórek nowotworowych - linie komórkowe

BWSiU6. Rozumie wpływ modyfikacji struktur białek na rozwój chorób neurodegeneracyjnych

BWSiU7. Zna i rozumie metabolizm narkotyków i ich wpływ na metabolizm

15h seminarium = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest prezentacja omawianych zagadnień lub procent poprawnych odpowiedzi w teście końcowym (15 pytań testowych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biochemicznymi podstawami wybranych schorzeń i uzależnień, poszerzenie wiedzy podstawowej z zakresu biochemicznych uwarunkowań chorób nowotworowych, neurodegenerycyjnych i zmian metabolicznych w przebiegu uzależnień.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biochemicznymi podstawami wybranych schorzeń i uzależnień, poszerzenie wiedzy podstawowej z zakresu biochemicznych uwarunkowań chorób nowotworowych, neurodegenerycyjnych i zmian metabolicznych w przebiegu uzależnień. W skład cyklu seminariów wchodzą:

1. Detoksykacja ksenobiotyków

2. Metabolizm i działanie etanolu

3. Metabolizm komórek nowotworowych cz. 1

4. Metabolizm komórek nowotworowych cz. 2

5. Badania metabolizmu komórek nowotworowych - linie komórkowe

6. Wpływ modyfikacji struktur białek na rozwój chorób neurodegeneracyjnych

7. Narkotyki i ich wpływ na metabolizm

Literatura:

Patobiochemia - Pytania, odpowiedzi i komentarze pod redakcją D. Sitkiewicza

Neurobiologiczne podstawy uzależnienia od narkotyków - Bogdan Szukalski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)