Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia z elementami chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-BzEch-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia z elementami chemii
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaba31a6cb874a1cb3c95b8f23a2d25e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ce067040-9398-48cb-97db-45efbdcf025a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 11.50 LUB 12.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W03

WMKL_B.W04

WMKL_B.U03

WMKL_A.U04

WMKL_B.U05

WMKL_A.U06Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii, chemii i biofizyki.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych

Pełny opis:

Student poznaje rodzaje i metabolizm lipidów; metabolizm azotowy, reakcje zobojętniania amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie; metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych; składniki i funkcje krwi, synteza i degradacja hemu – zaburzenia; równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia; równowaga wodno-elektrolitowa i podstawy biochemiczne zaburzeń RWE; biotransformacja ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulacja metabolizmu.

Literatura:

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_B.W4.- student zna funkcje i strukturę lipidów w komórce;

WMKL_B.W15.- opisuje ich podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne, sposoby regulacji oraz wpływ czynników genetycznych i środowiskowych;

WMKL_B.W16.- zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów;

WMKL_C.W51. - zna mechanizm działania hormonów;

WMKL_B.W16.-zna metabolizm azotowy, zobojętnianie amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie;

WMKL_B.W13.-zna metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych;

składniki i funkcje krwi, syntezę i degradację hemu i ich zaburzenia; równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia; reakcje biotransformacji ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulację metabolizmu.

WMKL_B.W29.- zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny w zakresie biochemii.

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 11,5 w semestrze letnim.

Opis ECTS w rozliczeniu rocznym:

wykłady 30h = 3 ECTS

seminaria 60h = 4,5 ECTS

ćwiczenia 60h = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do egzaminu - obecność we wszystkich wykładach, obecność i czynny udział w seminariach i ćwiczeniach, oraz pozytywne oceny ze wszystkich semestralnych sprawdzianów.

Student powinien odbyć wszystkie przewidziane programem studiów zajęcia. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w innym terminie a jeżeli jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie określonych przez prowadzącego.

Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje na podstawie czynnego udziału oraz wykonaniu przewidzianych na każde ćwiczenie zadań.

Zaliczenie semestru ma formę teoretyczną - testową.

Zaliczenie końcowe uzyskuje student, który zaliczy oba semestry oraz zda egzamin końcowy.

Egzamin końcowy jest testowy.

Student ma prawo do przystąpienia do każdego zaliczenia oraz egzaminu w jednym terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ich formę i terminy ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie pozytywnej oceny w terminie poprawkowym powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska, Adriana Muchowska, Maciej Sierakowski, Paulina Wilczyńska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaba31a6cb874a1cb3c95b8f23a2d25e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ce067040-9398-48cb-97db-45efbdcf025a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych

Pełny opis:

Student poznaje rodzaje i metabolizm lipidów; metabolizm azotowy, reakcje zobojętniania amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie; metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych; składniki i funkcje krwi, synteza i degradacja hemu – zaburzenia; równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia; biotransformacja ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulacja metabolizmu.

Literatura:

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii, chemii, fizyki w zakresie nauczania programowego szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik, Maciej Sierakowski, Anna Szade-Klimasińska, Anna Zawada
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaba31a6cb874a1cb3c95b8f23a2d25e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ce067040-9398-48cb-97db-45efbdcf025a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych

Pełny opis:

Student poznaje rodzaje i metabolizm lipidów; metabolizm azotowy, reakcje zobojętniania amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie; metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych; składniki i funkcje krwi, synteza i degradacja hemu – zaburzenia; równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia; biotransformacja ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulacja metabolizmu.

Literatura:

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii, chemii, fizyki w zakresie nauczania programowego szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Anita Gadziomska, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik, Ewelina Oleksińska, Anna Tybura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)