Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molekularne przyczyny kancerogenezy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-MPK-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Molekularne przyczyny kancerogenezy
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W17, WMKL_B.W18, WMKL_C.W07, WMKL_C.W24, WMKL_C.W42

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii molekularnej, cytofizjologii, genetyki i immunologii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce oraz rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Działania kancerogenów i rola naprawy DNA w procesie kancerogenezy

3. Protoonkogeny i onkogeny - znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i ich zaburzenie w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

8. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

9. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

10. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

11. Terapie komórkowej genowe w onkologii - CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2023

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• MPK1 W kontekście procesu kancerogenezy student zna i rozumie znaczenie komunikacji między komórkami, między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową, szlaki przekazywania sygnałów w komórce, a także przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów;

• MPK2 W kontekście procesu kancerogenezy student zna i rozumie znaczenie następujących procesów komórkowych: cyklu komórkowego, proliferacji, różnicowania i starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy oraz elementy funkcjonowania komórek macierzystych nowotworów

• MPK3 Student zna i rozumie znaczenie aberracji autosomów i heterosomów, mutacji, kancerogenów oraz szlaków naprawy DNA dla procesu kancerogenezy i terapii onkologicznych.

• MPK4 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów;

• MPK5 Student zna i rozumie podstawowe kierunki rozwoju nowoczesnych terapii onkologicznych, w szczególności możliwości terapii komórkowej, genowej i celowanej

15h seminarium = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki zaliczenia przedmiotu:

- Oceniana jest aktywność studentów na zajęciach oraz odpowiedzi na pytania prowadzącego. Aby zaliczyć przedmiot wymagana jest 100% frekwencja. W przypadku jednej nieobecności prowadzący może wyrazić zgodę na odrobienie zaległości w postaci przygotowania prezentacji na zadany przez prowadzącego, powiązany z zajęciami temat i przedstawienie jej na seminariach.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu:

W zależności od poziomu aktywności studenta na zajęciach możliwe są dwie opcje pozwalające na zaliczenie przedmiotu:

- W przypadku obecności potwierdzonej nie tylko listą ale też włączoną kamerką internetową oraz zebrania minimum dwóch punktów za aktywność na zajęciach (np. za zadawanie pytań, merytoryczne komentarze, odpowiedzi na pytania prowadzącego itp.) student zalicza przedmiot na ocenę bardzo dobrą bez dodatkowego testu końcowego. Za uzyskanie jednego punktu z aktywności student otrzymuje ocenę dobrą bez potrzeby podchodzenia do testu.

-W przypadku uzasadnionej bierności studenta na zajęciach (wynikającej np. z problemów dotyczących transportu pomiędzy zajęciami) i braku możliwości włączenia kamerki po skończeniu ostatnich zajęć będzie przeprowadzony test końcowy w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego 16 pytań zamkniętych.

Punktacja - ocena:

0-6 - ndst

7-8 - dst

9-10 - dst +

11-12 - db

13-14 - db+

15-16 - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - obecność na zajęciach

0,5 ECTS - praca własna studenta (w tym: analiza dostępnej literatury przedmiotu, poszukiwanie najnowszych publikacji w bazie PubMed, przygotowanie do dyskusji na zajęciach)


SUMA: 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce oraz rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Działania kancerogenów i rola naprawy DNA w procesie kancerogenezy

3. Protoonkogeny i onkogeny - znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i ich zaburzenie w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

8. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

9. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

10. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

11. Terapie komórkowej genowe w onkologii - CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Wymagania wstępne:

Fakultet jest rekomendowany szczególnie dla II i III roku kierunku lekarskiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - obecność na zajęciach

0,5 ECTS - praca własna studenta (w tym: analiza dostępnej literatury przedmiotu, poszukiwanie najnowszych publikacji w bazie PubMed, przygotowanie do dyskusji na zajęciach)


SUMA: 1 ECTS


Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce oraz rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Działania kancerogenów i rola naprawy DNA w procesie kancerogenezy

3. Protoonkogeny i onkogeny - znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i ich zaburzenie w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

8. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

9. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

10. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

11. Terapie komórkowej genowe w onkologii - CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Wymagania wstępne:

Fakultet jest rekomendowany szczególnie dla II i III roku kierunku lekarskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - obecność na zajęciach

0,5 ECTS - praca własna studenta (w tym: analiza dostępnej literatury przedmiotu, poszukiwanie najnowszych publikacji w bazie PubMed, przygotowanie do dyskusji na zajęciach)


SUMA: 1 ECTS


Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce oraz rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Działania kancerogenów i rola naprawy DNA w procesie kancerogenezy

3. Protoonkogeny i onkogeny - znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i ich zaburzenie w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

8. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

9. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

10. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

11. Terapie komórkowej genowe w onkologii - CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2023

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Wymagania wstępne:

Fakultet jest rekomendowany szczególnie dla II i III roku kierunku lekarskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)