Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molekularne przyczyny kancerogenezy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-MPK-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Molekularne przyczyny kancerogenezy
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W17, WMKL_B.W18, WMKL_C.W07, WMKL_C.W24, WMKL_C.W42

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii molekularnej, cytofizjologii, genetyki i immunologii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce oraz rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Działania kancerogenów i rola naprawy DNA w procesie kancerogenezy

3. Protoonkogeny i onkogeny - znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i ich zaburzenie w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

8. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

9. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

10. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

11. Terapie komórkowej genowe w onkologii - CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• MPK1 W kontekście procesu kancerogenezy student zna i rozumie znaczenie komunikacji między komórkami, między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową, szlaki przekazywania sygnałów w komórce, a także przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów;

• MPK2 W kontekście procesu kancerogenezy student zna i rozumie znaczenie następujących procesów komórkowych: cyklu komórkowego, proliferacji, różnicowania i starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy oraz elementy funkcjonowania komórek macierzystych nowotworów

• MPK3 Student zna i rozumie znaczenie aberracji autosomów i heterosomów, mutacji, kancerogenów oraz szlaków naprawy DNA dla procesu kancerogenezy i terapii onkologicznych.

• MPK4 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów;

• MPK5 Student zna i rozumie podstawowe kierunki rozwoju nowoczesnych terapii onkologicznych, w szczególności możliwości terapii komórkowej, genowej i celowanej

15h seminarium = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność studentów na zajęciach oraz odpowiedzi na pytania prowadzącego.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja oraz aktywność studenta na zajęciach.

W przypadku jednej nieobecności prowadzący może wyrazić zgodę na odrobienie zaległości w postaci przygotowania prezentacji na zadany przez prowadzącego, powiązany z zajęciami temat i przedstawienie jej na seminariach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - obecność na zajęciach

0,5 ECTS - praca własna studenta (w tym: analiza dostępnej literatury przedmiotu, poszukiwanie najnowszych publikacji w bazie PubMed, przygotowanie do dyskusji na zajęciach)


SUMA: 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce oraz rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Działania kancerogenów i rola naprawy DNA w procesie kancerogenezy

3. Protoonkogeny i onkogeny - znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i ich zaburzenie w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

8. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

9. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

10. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

11. Terapie komórkowej genowe w onkologii - CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Wymagania wstępne:

Fakultet jest rekomendowany szczególnie dla II i III roku kierunku lekarskiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W skład cyklu seminariów wchodzą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Rola naprawy DNA i działania kancerogenów w procesie kancerogenezy.

3. Protoonkogeny, onkogeny oraz znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i zaburzenie tych sygnałów w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Nowotworowe komórki macierzyste oraz regulacja szlaków samoodnowy i różnicowania komórek.

8. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

9. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

10. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

11. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

12. Znaczenie analizy genomu, transkryptomu, proteomu i metabolomu a rozwój diagnostyki i terapii onkologicznych.

13. Badania podstawowe w onkologii eksperymentalnej – hodowle komórkowe i modele zwierzęce.

14. Terapie komórkowej genowe w onkologii. CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)