Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do biogerontologii - biomedyczne podstawy starzenia i długowieczności człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-WB-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do biogerontologii - biomedyczne podstawy starzenia i długowieczności człowieka
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W18, WMKL_B.W23., WMKL_B.W25., WMKL_B.W29., WMKL_C.W47, WMKL_E.W08

Wymagania wstępne:

Znajomość biologii komórki, opanowanie podstaw biochemii, genetyki i fizjologii człowieka.

Skrócony opis:

Starzenie jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów biologicznych. Powoduje zmniejszenie zdolności organizmu do zachowania homeostazy i wzrost ryzyka śmierci. Ponieważ liczba starzejących się ludzi powyżej 65 roku życia gwałtownie wzrasta poznanie mechanizmów starzenia człowieka i próby jego opóźnienia stają się ważnym tematem w badaniach biomedycznych.

Celem przedmiotu jest:

• przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów starzenia na poziomie tkanek, komórek i makromolekuł

• omówienie jak bada się proces starzenia w modelach in vitro, w organizmach modelowanych i w badaniach z udziałem ludzi

• zapoznanie słuchaczy ze zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi, które pojawiają się w starzejącym organizmie człowieka

• oraz przedstawienie najważniejszych pomysłów dotyczących aktualnych i potencjalnego metod interwencji przeciwstarzeniowych

Pełny opis:

Starzenie jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów biologicznych. Powoduje zmniejszenie zdolności organizmu do zachowania homeostazy i wzrost ryzyka śmierci. Na poziomie molekularnym starzenie jest skutkiem nagromadzenia uszkodzeń makromolekuł. Na poziomie komórkowym prowadzi do zaburzeń stabilności genomu, utraty potencjału proliferacyjnego i zaburzonej komunikacji między komórkami. Na skutek takich zmian dochodzi do postępującego upośledzenia funkcjonowania tkanek i narządów oraz do zwiększenia podatności organizmu na czynniki stresowe, przez co zwiększa się ryzyko wystąpienia wikłających starzenie chorób, takich, jak nowotwory, miażdżyca, inne choroby układu krążenia cukrzyca typu 2, choroby neurodegeneracyjne i osteoporoza. Ponieważ liczba starzejących się ludzi powyżej 65 roku życia gwałtownie wzrasta poznanie mechanizmów starzenia człowieka i próby jego opóźnienia stają się ważnym tematem w badaniach biomedycznych.

Celem przedmiotu jest:

• przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów starzenia na poziomie tkanek, komórek i makromolekuł

• omówienie jak bada się proces starzenia w modelach in vitro, w organizmach modelowanych i w badaniach z udziałem ludzi

• zapoznanie słuchaczy ze zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi, które pojawiają się w starzejącym organizmie człowieka

• oraz przedstawienie najważniejszych pomysłów dotyczących aktualnych i potencjalnego metod interwencji przeciwstarzeniowych

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie do gerontologii. Podstawowej pojęcia gerontologiczne. Starzenie jako problem globalny – wybrane informacje na temat zmian demograficznych na świecie i w Polsce. Teorie starzenia cz. 1 – starzenie w ujęciu ewolucyjnym i populacyjnym.

2. Teorie starzenia cz. 2 – starzenie na poziomie tkanek i komórek. Wpływ reaktywnych form tlenu i stresu oksydacyjnego na proces starzenia. Związek pomiędzy procesem starzenia a uszkodzeniami i naprawą DNA genomowego. Wpływ podłoża genetycznego i zmian epigenetycznych na proces starzenia człowieka i jego długowieczność.

3. Modele doświadczalne stosowane w biogerontologii – badania na modelach komórkowych, zwierzęcych i z udziałem ludzi.

4. Związane z wiekiem zmiany w organizmie człowieka – starzenie „zdrowe” i choroby związane z wiekiem. Progerie - zespoły przedwczesnego starzenia.

5. Regulowanie starzenia i długowieczności człowieka oraz medycyna antyaging – potencjalne możliwości interwencji i związane z nimi konsekwencje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Biologia starzenia. Roger B. Mcdonald, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2022

• Fizjologia starzenia się, profilaktyka i rehabilitacja. Red.: Marchewka, A., Dąbrowski, Z., Żołądź, J.A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa , 2012

Literatura uzupełniająca:

• PolSenior2 - Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych w tym jakości życia związanej ze zdrowiem. Red: P. Błędowski, T. Grodzicki, M. Mossakowska, T. Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2021, https://polsenior2.gumed.edu.pl/66095.html

• Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Red: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Wyd. Termedia, Poznań 2012, http://polsenior.iimcb.gov.pl/monografia

• Czasopismo „Gerontologia Polska” https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/gerontologia-polska/archiwum/

• Biogerontologia. Red: E. Sikora, G. Bartosz, J. Witkowski., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• WB1 Student zna i rozumie procesy związane ze starzeniem się ludzkich komórek i tkanek.

• WB2 Student zna i rozumie procesy, przebieg i objawy starzenia się organizmu człowieka zarówno w fizjologii jak i patologii.

• WB3 W kontekście starzenia się człowieka student zna i rozumie związki między czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi.

• WB4 W zakresie dotyczącym biogerontologii student zna i rozumie zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.

• WB5 Student zna i rozumie wpływ stresu oksydacyjnego na komórki i jego znaczenie w patogenezie procesu starzenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki zaliczenia przedmiotu:

• Oceniana jest aktywność studentów na zajęciach oraz odpowiedzi na pytania prowadzącego. Aby zaliczyć przedmiot wymagana jest 100% frekwencja. W przypadku jednej nieobecności prowadzący może wyrazić zgodę na odrobienie zaległości w postaci przygotowania prezentacji na zadany przez prowadzącego, powiązany z zajęciami temat i przedstawienie jej na seminariach.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu:

• W zależności od poziomu aktywności studenta na zajęciach możliwe są dwie opcje pozwalające na zaliczenie przedmiotu:

• W przypadku obecności potwierdzonej nie tylko listą obecności ale też włączoną kamerką internetową oraz zebrania odpowiedniej liczby punktów za aktywność na zajęciach (np. za zadawanie pytań, merytoryczne komentarze, odpowiedzi na pytania prowadzącego itp.) student zalicza przedmiot na ocenę :

• za zebranie jednego punktu na ocenę dostateczną (3,0)

• za zebranie dwóch punktów na ocenę dobrą (4,0)

• za zebranie trzech punktów na ocenę bardzo dobrą (5,0)

• W przypadku uzasadnionej bierności studenta na zajęciach (wynikającej np. z problemów dotyczących transportu pomiędzy zajęciami) i braku możliwości włączenia kamerki po skończeniu ostatnich zajęć będzie przeprowadzony test końcowy w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego 16 pytań zamkniętych.

• Punktacja - ocena:

• 0-6 - ndst

• 7-8 - dst

• 9-10 - dst +

• 11-12 - db

• 13-14 - db+

• 15-16 - bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - obecność na zajęciach

0,5 ECTS - praca własna studenta (w tym: analiza dostępnej literatury przedmiotu, poszukiwanie najnowszych publikacji w bazie PubMed, przygotowanie do dyskusji na zajęciach)

SUMA: 1 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Starzenie jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów biologicznych. Powoduje zmniejszenie zdolności organizmu do zachowania homeostazy i wzrost ryzyka śmierci. Ponieważ liczba starzejących się ludzi powyżej 65 roku życia gwałtownie wzrasta poznanie mechanizmów starzenia człowieka i próby jego opóźnienia stają się ważnym tematem w badaniach biomedycznych.

Celem przedmiotu jest:

• przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów starzenia na poziomie tkanek, komórek i makromolekuł

• omówienie jak bada się proces starzenia w modelach in vitro, w organizmach modelowanych i w badaniach z udziałem ludzi

• zapoznanie słuchaczy ze zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi, które pojawiają się w starzejącym organizmie człowieka

• oraz przedstawienie najważniejszych pomysłów dotyczących aktualnych i potencjalnego metod interwencji przeciwstarzeniowych

Pełny opis:

Starzenie jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów biologicznych. Powoduje zmniejszenie zdolności organizmu do zachowania homeostazy i wzrost ryzyka śmierci. Na poziomie molekularnym starzenie jest skutkiem nagromadzenia uszkodzeń makromolekuł. Na poziomie komórkowym prowadzi do zaburzeń stabilności genomu, utraty potencjału proliferacyjnego i zaburzonej komunikacji między komórkami. Na skutek takich zmian dochodzi do postępującego upośledzenia funkcjonowania tkanek i narządów oraz do zwiększenia podatności organizmu na czynniki stresowe, przez co zwiększa się ryzyko wystąpienia wikłających starzenie chorób, takich, jak nowotwory, miażdżyca, inne choroby układu krążenia cukrzyca typu 2, choroby neurodegeneracyjne i osteoporoza. Ponieważ liczba starzejących się ludzi powyżej 65 roku życia gwałtownie wzrasta poznanie mechanizmów starzenia człowieka i próby jego opóźnienia stają się ważnym tematem w badaniach biomedycznych.

Celem przedmiotu jest:

• przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów starzenia na poziomie tkanek, komórek i makromolekuł

• omówienie jak bada się proces starzenia w modelach in vitro, w organizmach modelowanych i w badaniach z udziałem ludzi

• zapoznanie słuchaczy ze zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi, które pojawiają się w starzejącym organizmie człowieka

• oraz przedstawienie najważniejszych pomysłów dotyczących aktualnych i potencjalnego metod interwencji przeciwstarzeniowych

W ramach cyklu seminariów omawiane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie do gerontologii. Podstawowej pojęcia gerontologiczne. Starzenie jako problem globalny – wybrane informacje na temat zmian demograficznych na świecie i w Polsce. Teorie starzenia cz. 1 – starzenie w ujęciu ewolucyjnym i populacyjnym.

2. Teorie starzenia cz. 2 – starzenie na poziomie tkanek i komórek. Wpływ reaktywnych form tlenu i stresu oksydacyjnego na proces starzenia. Związek pomiędzy procesem starzenia a uszkodzeniami i naprawą DNA genomowego. Wpływ podłoża genetycznego i zmian epigenetycznych na proces starzenia człowieka i jego długowieczność.

3. Modele doświadczalne stosowane w biogerontologii – badania na modelach komórkowych, zwierzęcych i z udziałem ludzi.

4. Związane z wiekiem zmiany w organizmie człowieka – starzenie „zdrowe” i choroby związane z wiekiem. Progerie - zespoły przedwczesnego starzenia.

5. Regulowanie starzenia i długowieczności człowieka oraz medycyna antyaging – potencjalne możliwości interwencji i związane z nimi konsekwencje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Biologia starzenia. Roger B. Mcdonald, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2022

• Fizjologia starzenia się, profilaktyka i rehabilitacja. Red.: Marchewka, A., Dąbrowski, Z., Żołądź, J.A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa , 2012

Literatura uzupełniająca:

• PolSenior2 - Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych w tym jakości życia związanej ze zdrowiem. Red: P. Błędowski, T. Grodzicki, M. Mossakowska, T. Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2021, https://polsenior2.gumed.edu.pl/66095.html

• Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Red: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Wyd. Termedia, Poznań 2012, http://polsenior.iimcb.gov.pl/monografia

• Czasopismo „Gerontologia Polska” https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/gerontologia-polska/archiwum/

• Biogerontologia. Red: E. Sikora, G. Bartosz, J. Witkowski., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)