Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z patofizjologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-WZzP-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z patofizjologii człowieka
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:


WMKL_E.W.7

WMKL_E.W.14

WMKL_F.W9

Skrócony opis:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chorób neurozwyrodnieniowych padaczki oraz zaburzeń psychicznych

Student posiada podstawową wiedzę na temat patomechanizmów niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca.

Student posiada podstawową wiedzę na temat hiperinsulinizmu i hipoglikemii.

Student zna różne rodzaje cukrzycy i rozumie pojęcie insulinooporności.

Student zna i rozumie charakterystykę wybranych chorób układowych tkanki łącznej

Student zna i rozumie pojęcia nadciśnienie indukowane ciążą oraz zespół hipotrofii płodowej (IUGR)

Student potrafi przedstawić, omówić i zinterpretować wybrane przypadki kliniczne z zakresu prezentowanych zagadnień.

Pełny opis:

Temat 1: Patofizjologia chorób neurozwyrodnieniowych

Temat 2: Patofizjologia zaburzeń ruchowych

Temat 3: Patofizjologia padaczki

Temat 4: Patofizjologia zaburzeń psychicznych

Temat 5: Patofizjologia niewydolności serca

Temat 6: Mechanizmy zaburzeń rytmu serca

Temat 7: Hiperinsulinizm i hipoglikemia, a w tym różne rodzaje cukrzycy i insulinooporność

Temat 8: Charakterystyka wybranych chorób układowych tkanki łącznej.

Temat 9: Nadciśnienie indukowane ciążą i zespół hipotrofii płodowej (IUGR)

Temat 10: Prezentacja przypadków klinicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Materiały przygotowane przez prowadzących

Literatura uzupełniająca:

1) Maśliński S., Ryżewski J.: Patofizjologia. Tom 1-2. PZWL 2012

2) Damjanow I.: Patofizjologia. Urban i Partner 2010

3) Zahorska-Markiewicz B, Małecka-Tendera E.: Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Urban & Partner 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

WMKL_E.W.7 przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do wybranych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań

WMKL_E.W.14 przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w wybranych chorobach układu nerwowego

WMKL_F.W9 funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane i postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne dotyczące w szczególności ciąży,

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia: Prezentacja przypadków klinicznych podczas zajęć.

Kryterium zaliczenia: Ocena z prezentacji i uczestnictwo w minimum 8 seminariach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stangret
Prowadzący grup: Grzegorz Horszczaruk, Adam Kobayashi, Monika Siwińska, Aleksandra Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)