Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia z embriologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LEN-HzE-1-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Histologia z embriologią
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

A.W1

A.W4

A.W5

A.W6

B.W18

B.W27

A.U1

A.U2

A.U5

K.S4


Skrócony opis:

JEDNOLITY SYLABUS DLA CAŁEGO KURSU

Program naczynia Histologii z Embriologią obejmuje: cytologię, histologią ogólna, histologia szczegółową (anatomię mikroskopową) z histologią funkcjonalną, embriologię ogólną z embriologia szczegółowa.

Program zawiera molekularne aspekty histologii i uwzględnia podstawy fizjologii narządów.

Celem nauczania Histologii z Embriologią jest nauczenie się studentów kierunku lekarskiego budowy mikroskopowej i rozwoju komórek, tkanek (cytologia i histologia ogólna i embriologia ogólna) oraz narządów i układów (histologia szczegółowa- anatomia mikroskopowa; embriologia szczegółowa) w powiązaniu z pełnionymi funkcjami (histologia funkcjonalna).

W celu realizacji elektów końcowych kształcenia studenci zobowiązani są przyswoić sobie wiedzę z obowiązujących podręczników, wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz opanowywać umiejętności polegających identyfikacji preparatów histologicznych z rozpoznawaniem struktur komórek, tkanek i narządów pod mikroskopem.

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie do histologii i technik histologicznych.

2. Cytologia cz1.

3. Cytologia cz.2.

4. Cytologia cz. 3.

5. Cytologia cz. 4.

6. Embriologia cz. 1. Zapłodnienie, Zarodek

7. Embriologia cz. 2. Błony płodowe, jamy ciała, łożysko

8. Embriologia cz. 3. Organogeneza

9. Embriologia cz. 4. Płód, Poród, Wady wrodzone

10. Wykład podsumowania.

Seminaria

1. Podstawy histologii i technika histologiczna.

2. Tkanka nabłonkowa i gruczoły

3. Tkanka łączna właściwa. Tkanka tłuszczowa

4. Tkanki łączne podporowe: Chrzestna i Kostna

5. Krew i Szpik. Hematopoeza

11. Seminarium sprawdzające z Cytologii. Test

6. Tkanka nerwowa i Układ nerwowy

7. Tkanka mięśniowa i Układ narządów ruchu

8. Układ dokrewny

9. Układ rozrodczy męski

10. Układ rozrodczy żeński plus gruczoł piersiowy

12. Seminarium sprawdzające z histologii ogólnej

13. Embriologia ogólna. Zarodek.

14. Embriologia ogólna – Błony płodowe, jamy ciała, łożysko.

15. Układ oddechowy.

16. Embriologia –

17. Układ krążenia.

18. Układ limfatyczny.

19. Układ pokarmowy (przewód

20. Układ pokarmowy, gruczoły.

21. Embriologia – Seminarium sprawdzające z Embriologii

22. Układ wydalniczy.

23. Powłoka skórna i narządy zmysłów.

24. Seminarium podsumowująco-sprawdzające z Histologii Szczegółowej

25. Seminarium sprawdzające z Histologii szczegółowej

26. Seminarium podsumowujące do egzaminu.

27. Seminarium sprawdzająco-dopuszczające z Cytologii, Embriologii, Histologii Ogólnej, Embriologii i Histologii Szczegółowej

Ćwiczenia

1. Komórka. Obsługa mikroskopu.

2. Tkanka nabłonkowa i gruczoły.

3. Tkanka łączna właściwa. Tkanka tłuszczowa.

4. Tkanki łączne podporowe: Chrzestna i Kostna.

5. Krew i Szpik. Hematopoeza.

6. Tkanka nerwowa i Układ nerwowy.

7. Tkanka mięśniowa i Układ narządów ruchu.

8. Układ dokrewny.

9. Układ rozrodczy żeński plus gruczoł piersiowy.

10. Układ rozrodczy męski.

11. Przedkolokwialne demonstracje preparatów histologicznych.

12. Ćwiczenie sprawdzające - Kolokwium praktyczne z 1 semestru.

13. Embriologia ogólna. Zarodek.

14. Embriologia ogólna – Błony płodowe, jamy ciała, łożysko.

15. Układ oddechowy.

16. Embriologia – Podsumowanie. Ćwiczenie sprawdzające, poprawka kolokwium praktycznego z Histologii Ogólnej.

17. Układ krążenia.

18. Układ limfatyczny.

19. Układ pokarmowy, przewód.

20. Układ pokarmowy, gruczoły.

21. Układ wydalniczy.

22. Powłoka skórna i narządy zmysłów.

23. Ćwiczenia przedkolokwialne (pokazy przedkolokwialne preparatów histologicznych).

24. Ćwiczenie przedkolokwialne (pokazy przedkolokwialne preparatów histologicznych).

25. Ćwiczenie podsumowująco-sprawdzające z Histologii Szczegółowej.

26. Ćwiczenie przedegzaminacyjne. Pokazy przedegzaminacyjne preparatów histologicznych. Ćwiczenie sprawdzające z Histologii Szczegółowej.

27. Ćwiczenie przedegzaminacyjne. Pokazy przedegzaminacyjne preparatów histologicznych. Ćwiczenie sprawdzające do egzaminu.

Literatura:

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE:

• „Histologia” – Sawicki W., Malejczyk J. PZWL, Warszawa 2019.

• HistologiaPodręcznik dla studentów medycyny i stomatologiired. M. Zabel;wyd. 2,Edra

• Histologia. Zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii” pod red. Zabel M., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.

• „Langman Embriologia – T.W. Sadler wyd. XIII” – polskie wydanie pod red. J. Malejczyk, M. Kujawa, Urban & Partner, Wrocław 2015

• „Biologia komórki” Jóźwiak J., Edra, Warszawa 2020.

• Atlas histologiczny z powiązaniami czynnościowymi Eroschenko (Kujawa) , MediPage

PODRĘCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE:

• Histologia Wheater Podręcznik i atlas; Edra

• Embriologia i wady wrodzone: Moor i inni; Edra

• Histologia Junqueira. Podręcznik i atlas: Mescher, (Wiaderkiewicz, Kmieć); Edra

• Kompendium histologii: Mirecka, Litwin, Cichocki; Wydawnictwo UJ

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A.W1 Zna mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w języku polskim i angielskim

A.W4 Zna podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne

A.W5 Zna mikroarchitekturę tkanek, macierzy pozakomórkowej oraz narządów

A.W6 Zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i czynność błon płodowych i

łożyska oraz etapy rozwoju poszczególnych narządów

B.W18 Zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego

w żołądku, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia

z nimi związane

B.W27 Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn

A.U1 Obsługuje mikroskop optyczny – także w zakresie korzystania z immersji

A.U2 Rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury

histologiczne odpowiadające narządom, tkankom, komórkom i strukturom

komórkowym, dokonuje opisu i interpretuje ich budowę oraz relacje między

budową i funkcją

A.U5 Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym

oraz embriologicznym.

K. S4 Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Zasady kursu z Histologii i Embriologii

1. Wykłady, seminaria i ćwiczenia są obowiązkowe. Każdą nieobecność usprawiedliwioną należy odrobić u swojego asystenta. Odrabianie planowanej nieobecności z inną grupą musi być poprzedzone zgodą asystenta, u którego planowane jest takie ćwiczenie.

2. Studenci na seminaria i ćwiczenia zobowiązani są do zapoznania się i nauczenia materiału na podstawie obowiązującej literatury.

3. Przygotowanie studentów do seminariów i ćwiczeń jest weryfikowana poprzez sprawdziany.

4. W przebiegu danego bloku tematycznego (cytologia, histologia ogólna; embriologia z rozrodem człowieka; histologia szczegółowa) student musi zdobyć minimum 60% odpowiedzi prawidłowych ze sprawdzianów oraz uzyskać zaliczenie wszystkich zajęć aby być dopuszczonym do kolokwium.

5. Na ćwiczeniach studenci oglądają preparaty histologiczne, uczą się je rozpoznawać oraz wykonują rysunki w zeszycie ćwiczeń oraz dokonują opisu wykonanych rysunków zaznaczając struktury histologiczne. Preparaty histologiczne są wydawane na początku ćwiczenia, jednemu wyznaczonemu studentowi, który odpowiada za oddanie przez grupę kompletu preparatów, na zakończenie ćwiczenia. Wszyscy studenci zobowiązani są po zakończeniu ćwiczenia do wyłączenia mikroskopu i przykrycia go pokrowcem.

6. Podstawą zaliczenia danego ćwiczenia jest wykazanie się wiedzą z tematu ćwiczeń oraz prawidłowe wykonanie i opisanie rysunków preparatów, zgodnie z „ćwiczeniówką”. Podane w „Ćwiczeniach z Histologii” struktury do opisu są strukturami obowiązującymi do kolokwiów i egzaminu. Preparaty nie uwzględnione w „Ćwiczeniach z Histologii” będą mieć podane oddzielnie obowiązkowe struktury do opisu.

7. Weryfikacja przygotowania studenta do ćwiczeń może polegać ponad to na odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ćwiczeniach.

8. Kurs Histologii i Embriologii Lekarskiej kończy się egzaminem.

9. Egzamin składa się z 2 części: testu wielokrotnego wyboru oraz egzaminu praktycznego. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje całość kursu tzn. wiedzę z obowiązujących podręczników, wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz umiejętność identyfikacji preparatów histologicznych z rozpoznawaniem struktur, komórek, tkanek i narządów pod mikroskopem w zakresie wymaganych końcowych efektów kształcenia.

10. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów przewidzianych programem.

11. Warunkiem dopuszczenia do kolokwiów jest zaliczenie wszystkich seminariów i ćwiczeń oraz zgromadzenia minimum 60% punktów ze wszystkich sprawdzianów cząstkowych odbywających się na seminariach i ćwiczeniach.

12. W trakcie kursu odbywają się 4 kolokwia: z cytologii, histologii ogólnej, embriologii, histologii szczegółowej. Kolokwia z histologii ogólnej i szczegółowej składają się z 2 części: testu oraz części praktycznej. Kolokwium z cytologii i embriologii tylko z testu (preparaty z tych działów są dołączone do kolokwium z histologii ogólnej w 1szym semestrze lub z histologii szczegółowej w 2gim semestrze).

13. Warunkiem zaliczenia kolokwiów i egzaminu jest zdobycie minimum 60% punktów z każdej części egzaminu/ kolokwium.

14. Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z egzaminu końcowego. Ocena ta uwzględnia zarówno cześć testową jak i praktyczną i wypisywana jest łącznie w takim terminie w jakim została zaliczona ostania cześć egzaminu.

PROGI OCEN:

Poniżej 60% - niedostateczna (2,0);

Od 60% - dostateczna (3,0);

Od 69% - dość dobry (3,5);

Od 78% - dobry (4,0);

Od 87% - ponad dobry (4,5);

Od 95%- bardzo dobry (5,0).

15. Każdy student może podchodzić to kolokwium w 2-teminach.

16. Student jest zobowiązany do przesłania informacji o zwolnieniu lekarskim lub o zgodzie Dziekana Wydziału Lekarskiego na zmianę terminu kolokwium/egzaminu na adres e-mail:

l.bialy@uksw.edu.pl i malgorzata.kowalczyk@uksw.edu.pl w ciągu 5 dni. Po upływie tego terminu student otrzymuje ocenę niedostateczną.

17. Dodatkowy termin kolokwium może być zorganizowany przed końcową sesją egzaminacyjną tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli student nie ma zaległości z innych przedmiotów na roku, za zgodą Dziekana.

18. Osoby, które zdały kolokwia w 1szym terminie i uzyskały średnią ocenę powyżej 4,5 mogą składać podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie zerowym.

19. Egzamin i kolokwia testowe odbywają się w sposób stacjonarny, chyba, że rozporządzenia MNISW i MZ będą stanowiły inaczej.

Stanowisko kadry w sprawie ściągania na egzaminach i kolokwiach

Ściąganie na egzaminach i kolokwiach jest naruszeniem zasad etyki oraz Regulaminu Studiów. Osoby aktywnie i biernie uczestniczące w tym procederze będą karane usunięciem z egzaminu, z oceną niedostateczną. Dodatkowo kadra wdroży postępowanie dyscyplinarne wobec osób ściągających. Osoby aktywnie ściągające to osoby, które odpisują wyniki od innych studentów, bądź korzystające w czasie egzaminu z niedozwolonych notatek lub urządzeń elektronicznych służących do komunikowania się lub do przechowywania danych. Wnoszenie takich urządzeń na zaliczenia i egzaminy jest zabronione. Poprzez bierny udział w ściąganiu rozumie się ułatwianie odpisywania własnych odpowiedzi innym uczestnikom egzaminu. Student jest zobowiązany dochować należytej staranności, aby uniemożliwić innym odpisywanie swoich odpowiedzi. W przypadku znacznego naruszania zasad etyki poprzez ściąganie przez wiele osób, kierownik zespołu dydaktycznego może podjąć decyzję o unieważnieniu kolokwium i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Biały, Izabela Młynarczuk-Biały
Prowadzący grup: Łukasz Biały, Anna Hyc, Anna Iwan, Ewa Olender, Joanna Olkowska-Truchanowicz, Aneta Ścieżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Biały, Konrad Majewski
Prowadzący grup: Łukasz Biały, Anna Hyc, Anna Iwan, Konrad Majewski, Jolanta Rybczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Biały, Konrad Majewski
Prowadzący grup: Anna Hyc, Anna Iwan, Ewa Olender, Jolanta Rybczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)