Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BIO-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_A.W13, CMP_A.W14, CMP_A.W15, CMP_A.W16, CMP_A.U5

Skrócony opis:

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych. Zna i rozumie przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia. Rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Rozumie procesy patobiochemiczne będące podstawą chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Białka

- zasady budowy białek - struktura I-rzędowa (wiązanie peptydowe), II-rzędowa (wiązanie wodorowe od wiązań peptydowych, struktura alfa i beta), III-rzędowa (wiązania pomiędzy resztami bocznymi aminokwasów, kształt cząsteczki), IV-rzędowa (podjednostki)

- Aminokwasy egzo- i endogenne

- Funkcje białek

- Białka osocza

- Hemoglobina – budowa, funkcja i rodzaje Hb prawidłowych i patologicznych

- Kolagen - budowa

- Trawienie białek w przewodzie pokarmowym

Enzymy

- Definicja, mechanizm działania, klasyfikacja enzymów

- Reakcje egzo- i endoergiczne

- Koenzymy i ich rola w reakcji enzymatycznej (udział witamin)

- Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej (stężenie, enzymu, substratu (Km), temperatura, pH, efektory)

- Aktywatory i inhibitory enzymów (hamowanie kompetycyjne i niekompetycyjne)

- Regulacja aktywności enzymatycznej - ograniczona proteoliza (np. peptydazy), modyfikacja kowalencyjna (fosforylacja/defosforylacja), regulacja allosteryczna (np. cAMP)

-Izoenzymy i ich znaczenie diagnostyczne (LDH, CK2)

Utlenianie tkankowe

- Łańcuch oddechowy – definicja, składniki/kompleksy, lokalizacja w komórce, znaczenie

- Oksydacyjna fosforylacja (powstawanie ATP w łańcuchu oddechowym)

- Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu (kompleks dehydrogenazy pirogronianowej)

- Cykl Krebsa (kwasów trikarboksylowych) – lokalizacja w komórce, bilans, znaczenie kataboliczne i anaboliczne

- Reaktywne formy tlenu, antyoksydanty, stres oksydacyjny.

Węglowodany

- Budowa i podział cukrów

- Degradacja glukozy (glikoliza tlenowa i beztlenowa)

- Synteza glukozy (glukoneogeneza)

- Synteza i rozpad glikogenu

- Hormony wpływające na poziom cukru we krwi

- Cukrzyca I i II typu

- Trawienie cukrów w przewodzie pokarmowym

Tłuszcze

-Podział i znaczenie lipidów

-Rodzaje kwasów tłuszczowych

-Katabolizm triacylogliceroli - wykorzystanie glicerolu, spalanie kwasów tłuszczowych

-Ciała ketonowe

- Cholesterol i jego pochodne

-Kwasy żółciowe pierwotne i wtórne

-Wit. D3 – prowitamina, aktywacja

-Lipoproteiny osocza krwi

-Centralna rola acetylo-CoA w metabolizmie

-Trawienie tłuszczów w przewodzie pokarmowym

Aminokwasy

-Bilans azotowy (dodatni, ujemny, równowaga)

-Odłączanie grupy aminowej: transaminacja (wit. B6), oksydacyjna deaminacja (dehydrogenaza glutaminianowa, NAD)

-Unieczynnianie amoniaku: w wątrobie – cykl mocznikowy, w mózgu – glutamina

-Dekarboksylacja (wit. B6)

-Aminokwasy gluko- i ketogenne

-Związki fizjologicznie czynne powstające z aminokwasów: glicyny, cysteiny, metioniny, argininy, histydyny, tryptofanu, fenyloalaniny

-Wady genetyczne w metabolizmie aminokwasów (fenyloketonuria, albinizm …)

Krew

-Składniki i funkcja krwi

-Białka osocza krwi: albuminy, globuliny

-Białka/enzymy diagnostyczne

-Hemoglobina (Hb): budowa, rodzaje, funkcje

-Transport tlenu i dwutlenku węgla przez Hb

-Wiązanie tlenku węgla (CO) przez Hb

-Przenoszenie dwutlenku węgla (CO2) we krwi

-Degradacja Hb, cykl bilirubina-urobilinogen

-Zaburzenia w syntezie i degradacji hemu (porfirie, żółtaczki)

Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna budowę makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych, rozumie pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny; zna mechanizm działania enzymów, zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci w procesie trawienia, przebieg wchłania produktów trawienia, opisuje podstawowe szlaki metaboliczne, sposoby ich regulacji; zna rolę witamin w metabolizmie, rozumie równowagę kwasowo-zasadową, zna składniki krwi i transport gazów we krwi.

10h - 0,5 pt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wszystkich zajęciach,

aktywne uczestniczenie w dyskusji,

zaliczenie sprawdzianu pisemnego.

Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia w jednym terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ich formę i terminy ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia w terminie poprawkowym powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zna budowę i podstawowe przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia. Rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka.

Pełny opis:

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu Rozumie transport gazów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia (kwasice, zasadowice).

Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii, chemii, fizyki w zakresie nauczania programowego szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Paulina Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych. Zna i rozumie przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia. Rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Rozumie procesy patobiochemiczne będące podstawą chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

-Aminokwasy gluko- i ketogenne

-Związki fizjologicznie czynne powstające z aminokwasów: glicyny, cysteiny, metioniny, argininy, histydyny, tryptofanu, fenyloalaniny

-Wady genetyczne w metabolizmie aminokwasów (fenyloketonuria, albinizm …)

Krew

-Składniki i funkcja krwi

-Białka osocza krwi: albuminy, globuliny

-Białka/enzymy diagnostyczne

-Hemoglobina (Hb): budowa, rodzaje, funkcje

-Transport tlenu i dwutlenku węgla przez Hb

-Wiązanie tlenku węgla (CO) przez Hb

-Przenoszenie dwutlenku węgla (CO2) we krwi

-Degradacja Hb, cykl bilirubina-urobilinogen

-Zaburzenia w syntezie i degradacji hemu (porfirie, żółtaczki)

Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach i pozytywnej ocenie odpowiedzi ustnych podczas zajęć. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych (kartkówek).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)