Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PAR-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaA.W17 (w zakresie parazytologii), A.W18 (w zakresie parazytologii), A.U6.

Skrócony opis:

Przedstawienie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu biologii i morfologii pasożytów wywołujących choroby u człowieka. Zapoznanie z elementami epidemiologii pasożytów oraz metodami diagnostycznymi pomocnymi w rozpoznawaniu inwazji pasożytniczych. Podstawowe informacje na temat zapobiegania szerzenia się chorób pasożytniczych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Mikrobiologia lekarska / Fritz H. Kayser [et al.]; red. nauk. Piotr B. Heczko, Agata Pietrzyk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. 627 s.

Literatura uzupełniająca

Parazytologia i akaroentomologia medyczna: podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych / red. nauk. Antoni Deryło; [aut.: Krystyna Boczoń et al.]. Warszawa: PWN, 2002. 506 s.

Zarys parazytologii medycznej / redakcja Joanna Błaszkowska, Tomasz Ferenc, Piotr Kurnatowski; [autorzy Joanna Błaszkowska et al.]. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017. 141 s.

Buczek Alicja. Choroby pasożytnicze: epidemiologia, diagnostyka, objawy. Lublin: Koliber, 2005. 451 s.

Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów: podręcznik / pod red. Rościsława Kadłubowskiego i Alicji Kurnatowskiej; [aut. Bogdan Czapliński et al.]. Warszawa: PZWL, 1999. 343 s.

Buczek Alicja. Atlas pasożytów człowieka. Lublin: Koliber, 2005. 192 s.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza.

Student zna i rozumie:

E.K.1. Klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka.

E.K.2. Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej (pasożyt, choroby pasożytnicze.).

E.K.3. Student zna znaczenie epidemiologiczne oraz zna sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się najczystszych chorób pasożytniczych.

Umiejętności.

Student potrafi:

E.K.4. Rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych.

E.K.5. Wybrać właściwe dla danej choroby pasożytniczej materiały diagnostyczne.

E.K.6. Dokonać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie określonych przez prowadzącego.

2. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest zeszyt, w którym należy wykonać zlecone zadania.

4. Kolokwium zaliczeniowe polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru.

5. Zaliczenie samokształcenia Studenta – przygotowanie odpowiedzi pisemnych na temat zadanych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Adam Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)