Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pielęgniarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PPG-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 13.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_C.W1;CMP_C.W2;CMP_C.W3;CMP_C.W4;CMP_C.W5

CMP_C.W6;CMP_C.W7;CMP_C.W8;CMP_C.W9;CMP_C.W10

CMP_C.W11

Pełny opis:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

- pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia;

- funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej;

- proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

- klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich;

- istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman);

- istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

- zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;

- zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej;

- zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich;

- udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

- stosować wybraną metodę pielęgnowania w opiece nad pacjentem;

- gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej;

- ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej oraz realizować ją wspólnie z pacjentem i jego rodziną;

- monitorować stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w szpitalu lub innych jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia;

- dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

- wykonywać testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi oraz inne testy paskowe;

- prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta;

- wykonywać pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów, saturacji, szczytowego przepływu wydechowego oraz pomiary antropometryczne (pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, WHtR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych);

- wykonywać pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów, saturacji, szczytowego przepływu wydechowego oraz pomiary antropometryczne (pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, WHtR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych);

- pobierać materiał do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach diagnostycznych;

- stosować zabiegi przeciwzapalne;

- przechowywać i przygotowywać leki zgodnie z obowiązującymi standardami;

- podawać pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz obliczać dawki leków;

- wykonywać szczepienia przeciw grypie, WZW i tężcowi;

- wykonywać płukanie jamy ustnej, gardła, oka, ucha, żołądka, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i rany;

- zakładać i usuwać cewnik z żył obwodowych, wykonywać kroplowe wlewy dożylne oraz monitorować i pielęgnować miejsce wkłucia obwodowego, wkłucia centralnego i portu naczyniowego;

- wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta (doustnie, przez zgłębnik, przetoki odżywcze);

- przemieszczać i pozycjonować pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod;

- wykonywać gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, odśluzowywanie dróg oddechowych i inhalację;

- wykonywać nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne i bierne;

- wykonywać zabiegi higieniczne;

- pielęgnować skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosować kąpiele lecznicze;

- oceniać ryzyko rozwoju odleżyn i stosować działania profilaktyczne;

- wykonywać zabiegi doodbytnicze;

- zakładać cewnik do pęcherza moczowego, monitorować diurezę i usuwać cewnik;

- zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i usuwać zgłębnik;

- prowadzić dokumentację medyczną oraz posługiwać się nią;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Tom I, Tom II, PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca.

1. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej, PZWL 202.

2. Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, PZWL 2014

3.Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

Metody i kryteria oceniania:

Warunek dopuszczenia do kolokwium końcowego: zaliczenie samokształcenia

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, seminariów oraz egzaminu OSCE. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Prowadzący grup: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Primary nursing a pielęgniarstwo tradycyjne i jego wpływ na funkcjonowanie praktyki zawodowej.

2. Działalność naukowa w pielęgniarstwie.

3. Pielęgniarstwo polskie i światowe, podobieństwa i różnice.

4. Opieka nad pacjentem w różnych stanach klinicznych, na poszczególnych etapach deficytów samoopieki.

5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami sfery psychicznej.

6. Opieka i interwencje pielęgniarskie w wybranych diagnozach pielęgniarskich.

7. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym.

8. Charakterystyka pracy pielęgniarki w różnych podmiotach leczniczych.

9. Przygotowanie pielęgniarki do zadań zawodowych.

10. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej.

11. Organizacje i stowarzyszenia zawodowe.

12. Charakterystyka warunków pracy pielęgniarki w podmiotach leczniczych.

13. Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej.

14. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych zaburzeniach psychospołecznych.

15. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą.

Literatura:

30

Literatura podstawowa:

1. Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. Tom I, II. PZWL, Warszawa 2014.

2. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E.: Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, PZWL, Warszawa 2014

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, PZWL 2015

4. Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo, PZWL 2004

5. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

6. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.(red.): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013

7. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

8. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog check-list, PZWL 2017

9. Górajek Jóźwik J.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej, PZWL 2016

10. Dzirba A.: Wstrzyknięcia domięśniowe, PZWL 2010

11. Ustawy, rozporządzenia związanie z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

12. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, Makmed 2009

13. Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, PZWL 2014

14. Kózka M., Płaszewska - Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, PZWL 2010

15. Kózka M.: Pielęgniarstwo tom 1-2, Elsevier Urban & Parter 2011

16. Red.wyd. polskiego Zarzycka D, Ślusarska B.: Podręcznik diagnoz pielęgniarskich, 2011

17. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 1 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

18. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

19. Primary Nursing. Wessel, Susan-Manthey, Marie-Creative HealthCare Management (Minneapolis, Minn.)-Manthey, Marie. Springer Publishing Company, Inc. 2015

20. Pioneering Theories in Nursing. Duffy, Tim-Donnell, Allan.-Snowden, Austyn. Andrews UK Ltd. 2014

21. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill Lantern Publishing 2016

22. Primary Nursing Wessel, Susan-Manthey, Marie-Creative HealthCare Management (Minneapolis, Minn.)-Manthey, Marie. Springer Publishing Company, Inc.2015

23. Nursing care plans : transitional patient & family centered care Seventh edition. Carpenito, Lynda Juall Wolters Kluwer Health 2017

24. Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth M. Springer Publishing Company, Inc. 2015

25. Caring in Nursing Classics Wolf Caring in Nursing Classics: An Essential Resource 1st Edition by Marlaine C. Smith PhD RN NEA-BC FAAN (Editor), Marian C. Turkel RN PhD NEA-BC FAAN (Editor), Zane Robinson Wolf PhD RN FAAN (Editor) Springer Publishing Company, Inc. 2013

Literatura uzupełniająca.

1. Gibiński M, Ciemierz R.: Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej, PZWL Warszawa 2013

2. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

3. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: Współpraca z pacjentami i ich rodzinami - w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych Makmed 2010

4. Urbanek B. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Makmed 2008

5. Muszalik M., Krajewska Kułak E., Wrońska I., Kędziora Kornatowska K.: Repetytorium

z pielęgniarstwa, PZWL 2014

6. Bętkowska I.: Wlewy podskórne, PZWL 2012

7. Stychlerz A.: Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki, PZWL 2009

8. Red.wyd. polskiego Kilańska D. Uwagi o pielęgniarstwie, Elsevier Urban & Parter 2011

9. The New Nurse Educator Hunt, Deborah Dolan. Springer Publishing Company, Inc. 2013

10. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing Company, Inc. 2016

11. Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins 2012Theresa A. HCPro

12. Core Curriculum for Ambulatory Care Nursing Laughlin, Candia Baker.-American Academy of Ambulatory Care Nursing. American Academy of Ambulatory Care Nursing 2013

13. Primary Nursing Wessel, Susan-Manthey, Marie-Creative HealthCare Management (Minneapolis, Minn.)-Manthey, Marie. Springer Publishing Company, Inc.2015

14. Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell 2017

Wymagania wstępne:

Wiedza uzyskana na podstawach pielęgniarstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Edyta Kruk
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Rafał Dąbrowski, Paulina Gess, Elżbieta Górska, Piotr Irzyk, Martyna Kopiec, Edyta Kruk, Michał Marszałek, Dorota Owczarczyk, Agnieszka Pietrzak, Michał Rumiński, Magdalena Sękowska, Izabela Strzelecka, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska, Katarzyna Wallenrodhe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)