Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-ZPU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aEeNHVjEpRx6mk6clHNk08aJ3ZzsQmRz2I2ItQ6YLYUk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ae5926ac-cca0-4f32-ba96-55180ecdc3f0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_B.W20

CMP_B.W21

CMP_B.W22

CMP_B.W23

CMP_B.W24

CMP_B.W25

CMP_B.U13

CMP_B.U14

CMP_B.U15

Skrócony opis:

Celem cyklu wykładów będzie przybliżenie specyfiki zawodu pielęgniarki i roli społecznej z perspektywy zdrowia publicznego (ZP):

- Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć z zakresu ZP: oceny stanu zdrowia populacji, metod organizacji ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, oceny sytuacji epidemiologicznej.

- Zapoznanie z Programami w ZP.

- Zapoznanie z metodologią badań w ZP.

- Zapoznanie się studentów z obowiązującym systemem ubezpieczeń w ochronie zdrowia, funkcjonowania NFZ, zaznajomienie z prawami pacjenta i powinnościami pracowników służby zdrowia, rolą Państwowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązującym system prawny dla OOZ.

- Omówienie nowych wyzwań w ZP, m.in. starzenie się społeczeństwa, uzależnień, chorób przewlekłych i zakaźnych.

- Poznanie zasad dotyczących edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących zależności między stylem życia a zdrowiem

Pełny opis:

W1. Zdrowie publiczne – informacje podstawowe.

T1. Geneza definicji zdrowia publicznego.

T2. Podstawowe funkcje i zadania zdrowia publicznego.

T3. Działania zdrowia publicznego na rzecz ochrony zdrowia (populacja vs jednostka).

W2. Narzędzia diagnozy zdrowia populacji

T1. Metody pomiaru stanu zdrowia w populacji (mierniki)

T2. Metody badań epidemiologicznych i ich ograniczenia

W3-5 Narzędzia diagnozy systemu ochrony zdrowia

T1. Mierniki stanu zdrowia wykorzystywane w ocenie polityki zdrowotnej

T2. Metody badań epidemiologicznych i ich ograniczenia

T3. Polityka lekowa i wybrane elementy ekonomiki zdrowia

T.4. HTA

W.6-7. Normy i standardy w medycynie i zdrowiu publicznym

T.1 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i problemów zdrowotnych (ICDX ), Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych (ICD 9), międzynarodowa klasyfikacja niepełnosprawności i zdrowia ( ICF)

T.2. Normy i skale

T. 3 Wartości diagnostyczne testów

T.4 Standardy i rekomendacje

T.5 Choroby rzadkie w Polsce

W.8-9. Główne problemy zdrowotne w Polsce i na świecie

T.1 Epidemiologia chorób niezakaźnych

T2. Epidemiologia wybranych czynników ryzyka chorób niezakaźnych

T3-Racjonalna gospodarka lekami ( antybiotykoterapia, polipragmazja)

T4.Epidemiologia wybranych problemów chorób zakaźnych (COVID-19, zakażenia szpitalne)

W. 10. Wybrane zagadnienia z demografii

T.1 mierniki demograficzne

T.2 procesy zmian w demografii; dynamika zmian demograficznych, starzenie demograficzne

W.11 Transformacja demograficzno-epidemiologiczna

T. 1.konsekwencje procesów demograficzno - epidemiologicznych zmian w populacji

T. 2. Niepełnosprawność

W.12-13. Promocja, profilaktyka i prewencja, a ochrona zdrowia.

T1. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze promocją, profilaktyką, prewencją.

T2. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze zdrowiem ludności na podstawie wybranych przykładów wyników badań w obszarze promocji zdrowia.

T.3. Narodowy Program Zdrowia w Polsce

T.4. Program szczepień ochronnych

W. 14. System ochrony zdrowia – podstawowe informacje.

T1. Definicja i organizacja systemu ochrony zdrowia.

T2. Funkcje systemu ochrony zdrowia i jego zakres ( POZ, Opieka środowiskowa, AOS, szpital ogólny, specjalistyczny, wysokospecjalistyczny; pomoc doraźna i medycyna ratunkowa; opieka stomatologiczna)

T3. Zakres działań systemu ochrony zdrowia.

T4. Struktura zasobów systemu ochrony zdrowia – zasoby materialne i zasoby ludzkie

T5. System statystyki medycznej.

W. 15. Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia, Organizacja opieki społecznej w tym medycznej - uwarunkowania prawne w ochronie zdrowia

T. 1 Zasady i organizacja finansowania w ochronie zdrowia.

T. 2 Przepisy prawa polskiego i europejskiego.

T. 3. Elementarne podstawy makro- i mikroekonomiki, rachunkowości, farmakoekonomiki.

UWAGA: ZAKRES TEMATYCZNY KOMPLEMENTARNY Z ZAKRESEM SEMINARÓW.

Literatura:

Literatura

1. Sygit M. Zdrowie Publiczne. Wydaw. Wolter Kluwer Business, Warszawa, 2010. 2.

2. Felińczak A., Fal A. M. (red.). Zdrowie publiczne: podręcznik akademicki. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2010.

3.Bzdęga J., Gębska - Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, Warszawa, 2010

4. Wojtczak A. Zdrowie publiczne. PZWL 2009

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Literatura uzupełniająca i inne źródła:

1. Nosko J. (red.):Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i Polsce. Szkoła Zdrowia Publicznego. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Łódź 2004.

2. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

3. Strona edukacyjna projektu jestem świadom. http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/platforma-e-learningowa-1

4. Aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony przeciw chorobom zakaźnym

5. Strona internetowa GIS https://www.gov.pl/web/gis

6 https://www.mp.pl/webinaria

7. http://antybiotyki.edu.pl/definicje-zakazen-zwiazanych-z-opieka-zdrowotna-hai-obowiazujace-od-1-stycznia-2016-r/

8. www.pspe.pl (Zeszyty, aktualne informacje dla środowiska).

9. www.microbiology.pl (wykłady Polskiego Stowarzyszenia Mikrobiologicznego, bieżące informacje w obszarze mikrobiologii).

10. www.ptzs.org.pl (aktualne informacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych).

11. http://ptwakc.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Wakcynologiczne)

12. www.isap.sejm.gov.pl (bezpłatny dostęp do aktualnej i archiwalnej bazy polskich aktów prawnych).

13. http://www.pteilchz.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych)

14. www.ecdc.europa.eu (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń w tym zakażeń szpitalnych).

15. http://wwwnc.cdc.gov

16. www. who.int/en/ (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń).

17. www.antybiotyki.edu.pl (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, rekomendacje i dokumenty w zakresie polityki antybiotykowej).

18. Raporty tematyczne WHO: (dostępny na stronie WHO http://www.who.int)

19. https://pulsmedycyny.pl/ukazal-sie-projekt-narodowego-programu-zdrowia-na-lata-2021-2025-1104089

20. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341659

21. https://www.aotm.gov.pl/o-nas/

22. https://www.ceestahc.org/ebm,slowniczek.html?i1

23. https://www.gov.pl/web/zdrowie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_B.W20

CMP_B.W21

CMP_B.W22

CMP_B.W23

CMP_B.W24

CMP_B.W25

CMP_B.U13

CMP_B.U14

CMP_B.U15

Metody i kryteria oceniania:

Termin "0"

-Test (zamknięty, jednokrotnego wyboru, puntacja zależna od wartości średniej, dla grupy powyżej 10 osób)

- Egzamin ustny (5 pytań otwartych do omówienia, dla grupy do 10 osób)

Termin " 1" Test (100 pyt., dla grupy powyżej 20 osób)

Skala ocen w oparciu o punktację uzyskaną w teście (1 termin):

91-100 bdb

81-90 db+

71-80 db

61-70 dst+

51-60 dst

0-50 ndst

Termin "2"

-Test (zamknięty, jednokrotnego wyboru, puntacja zależna od wartości średniej dla grupy powyżej 10 osób)

- Egzamin ustny (5 pytań otwartych do omówienia dla grupy do 10 osób)

Praktyki zawodowe:

NA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gębska-Kuczerowska
Prowadzący grup: Anita Gębska-Kuczerowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aEeNHVjEpRx6mk6clHNk08aJ3ZzsQmRz2I2ItQ6YLYUk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ae5926ac-cca0-4f32-ba96-55180ecdc3f0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem cyklu wykładów będzie przybliżenie specyfiki zawodu pielęgniarki i roli społecznej z perspektywy zdrowia publicznego (ZP):

- Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć z zakresu ZP: oceny stanu zdrowia populacji, metod organizacji ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, oceny sytuacji epidemiologicznej.

- Zapoznanie z Programami w ZP.

- Zapoznanie z metodologią badań w ZP.

- Zapoznanie się studentów z obowiązującym systemem ubezpieczeń w ochronie zdrowia, funkcjonowania NFZ, zaznajomienie z prawami pacjenta i powinnościami pracowników służby zdrowia, rolą Państwowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązującym system prawny dla OOZ.

- Omówienie nowych wyzwań w ZP, m.in. starzenie się społeczeństwa, uzależnień, chorób przewlekłych i zakaźnych.

- Poznanie zasad dotyczących edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących zależności między stylem życia a zdrowiem

Pełny opis:

W1. Zdrowie publiczne – informacje podstawowe.

T1. Geneza definicji zdrowia publicznego.

T2. Podstawowe funkcje i zadania zdrowia publicznego.

T3. Działania zdrowia publicznego na rzecz ochrony zdrowia (populacja vs jednostka).

W2. Narzędzia diagnozy zdrowia populacji

T1. Metody pomiaru stanu zdrowia w populacji (mierniki)

T2. Metody badań epidemiologicznych i ich ograniczenia

W3-5 Narzędzia diagnozy systemu ochrony zdrowia

T1. Mierniki stanu zdrowia wykorzystywane w ocenie polityki zdrowotnej

T2. Metody badań epidemiologicznych i ich ograniczenia

T3. Polityka lekowa i wybrane elementy ekonomiki zdrowia

T.4. HTA

W.6-7. Normy i standardy w medycynie i zdrowiu publicznym

T.1 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i problemów zdrowotnych (ICDX ), Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych (ICD 9), międzynarodowa klasyfikacja niepełnosprawności i zdrowia ( ICF)

T.2. Normy i skale

T. 3 Wartości diagnostyczne testów

T.4 Standardy i rekomendacje

T.5 Choroby rzadkie w Polsce

W.8-9. Główne problemy zdrowotne w Polsce i na świecie

T.1 Epidemiologia chorób niezakaźnych

T2. Epidemiologia wybranych czynników ryzyka chorób niezakaźnych

T3-Racjonalna gospodarka lekami ( antybiotykoterapia, polipragmazja)

T4.Epidemiologia wybranych problemów chorób zakaźnych (COVID-19, zakażenia szpitalne)

W. 10. Wybrane zagadnienia z demografii

T.1 mierniki demograficzne

T.2 procesy zmian w demografii; dynamika zmian demograficznych, starzenie demograficzne

W.11 Transformacja demograficzno-epidemiologiczna

T. 1.konsekwencje procesów demograficzno - epidemiologicznych zmian w populacji

T. 2. Niepełnosprawność

W.12-13. Promocja, profilaktyka i prewencja, a ochrona zdrowia.

T1. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze promocją, profilaktyką, prewencją.

T2. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze zdrowiem ludności na podstawie wybranych przykładów wyników badań w obszarze promocji zdrowia.

T.3. Narodowy Program Zdrowia w Polsce

T.4. Program szczepień ochronnych

W. 14. System ochrony zdrowia – podstawowe informacje.

T1. Definicja i organizacja systemu ochrony zdrowia.

T2. Funkcje systemu ochrony zdrowia i jego zakres ( POZ, Opieka środowiskowa, AOS, szpital ogólny, specjalistyczny, wysokospecjalistyczny; pomoc doraźna i medycyna ratunkowa; opieka stomatologiczna)

T3. Zakres działań systemu ochrony zdrowia.

T4. Struktura zasobów systemu ochrony zdrowia – zasoby materialne i zasoby ludzkie

T5. System statystyki medycznej.

W. 15. Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia, Organizacja opieki społecznej w tym medycznej - uwarunkowania prawne w ochronie zdrowia

T. 1 Zasady i organizacja finansowania w ochronie zdrowia.

T. 2 Przepisy prawa polskiego i europejskiego.

T. 3. Elementarne podstawy makro- i mikroekonomiki, rachunkowości, farmakoekonomiki.

UWAGA: ZAKRES TEMATYCZNY KOMPLEMENTARNY Z ZAKRESEM SEMINARÓW.

Literatura:

Literatura

1. Sygit M. Zdrowie Publiczne. Wydaw. Wolter Kluwer Business, Warszawa, 2010. 2.

2. Felińczak A., Fal A. M. (red.). Zdrowie publiczne: podręcznik akademicki. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2010.

3.Bzdęga J., Gębska - Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, Warszawa, 2010

4. Wojtczak A. Zdrowie publiczne. PZWL 2009

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Literatura uzupełniająca i inne źródła:

1. Nosko J. (red.):Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i Polsce. Szkoła Zdrowia Publicznego. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Łódź 2004.

2. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

3. Strona edukacyjna projektu jestem świadom. http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/platforma-e-learningowa-1

4. Aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony przeciw chorobom zakaźnym

5. Strona internetowa GIS https://www.gov.pl/web/gis

6 https://www.mp.pl/webinaria

7. http://antybiotyki.edu.pl/definicje-zakazen-zwiazanych-z-opieka-zdrowotna-hai-obowiazujace-od-1-stycznia-2016-r/

8. www.pspe.pl (Zeszyty, aktualne informacje dla środowiska).

9. www.microbiology.pl (wykłady Polskiego Stowarzyszenia Mikrobiologicznego, bieżące informacje w obszarze mikrobiologii).

10. www.ptzs.org.pl (aktualne informacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych).

11. http://ptwakc.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Wakcynologiczne)

12. www.isap.sejm.gov.pl (bezpłatny dostęp do aktualnej i archiwalnej bazy polskich aktów prawnych).

13. http://www.pteilchz.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych)

14. www.ecdc.europa.eu (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń w tym zakażeń szpitalnych).

15. http://wwwnc.cdc.gov

16. www. who.int/en/ (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń).

17. www.antybiotyki.edu.pl (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, rekomendacje i dokumenty w zakresie polityki antybiotykowej).

18. Raporty tematyczne WHO: (dostępny na stronie WHO http://www.who.int)

19. https://pulsmedycyny.pl/ukazal-sie-projekt-narodowego-programu-zdrowia-na-lata-2021-2025-1104089

20. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341659

21. https://www.aotm.gov.pl/o-nas/

22. https://www.ceestahc.org/ebm,slowniczek.html?i1

23. https://www.gov.pl/web/zdrowie

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Juszczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalenko
Prowadzący grup: Marta Kowalenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)