Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TIK w pracy z uczniem obcojęzycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNH-KRS-KDN-TIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TIK w pracy z uczniem obcojęzycznym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i poświęcone są zagadnieniu, jak nowoczesne technologie mogą wspierać nauczanie języka polskiego jako obcego oraz jak wykorzystać narzędzia TIK do utrzymywania motywacji uczniów.

Pełny opis:

Podczas zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji glottodydaktycznej.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. Rola TIK w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

2. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych.

3. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji: CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

Literatura:

1. M. Ostrowska, D. Sterna, Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach, CEO, Warszawa 2015.

2. A. Ślósarz, Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

Do pobrania: Pitler, Hubbel, Kuhn, Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, CEO: https://civitas.com.pl/pl/p/PITLER-HUBBEL-KUHN-EFEKTYWNE-WYKORZYSTANIE-NOWYCH-TECHNOLOGII/71

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć uczestnik kursu posiada wiedzę na temat dynamiki i kierunków rozwoju ogólnie pojętej teleinformatyki użytkowej w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego; posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, tworzy scenariusze zajęć z zastosowaniem narzędzi multimedialnych, posiada podstawową wiedzę niezbędną do stworzenia audiowizualnej prezentacji wraz z umiejętnością jej zarejestrowania, potrafi twórczo korzystać z zasobów edukacyjnych Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, wykonywanie zleconych ćwiczeń.

Na ocenę bardzo dobrą student swobodnie posługuje się programami i platformami wspierającymi nauczanie.

Na ocenę dobrą student posługuje się większością narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu.

Na ocenę dostateczną student z pomocą wykładowcy potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy dydaktycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i poświęcone są zagadnieniu, jak nowoczesne technologie mogą wspierać nauczanie języka polskiego jako obcego oraz jak wykorzystać narzędzia TIK do utrzymywania motywacji uczniów.

Pełny opis:

Podczas zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji glottodydaktycznej.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. Rola TIK w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

2. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych.

3. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji: CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

Literatura:

1. M. Ostrowska, D. Sterna, Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach, CEO, Warszawa 2015.

2. A. Ślósarz, Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

Do pobrania: Pitler, Hubbel, Kuhn, Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, CEO: https://civitas.com.pl/pl/p/PITLER-HUBBEL-KUHN-EFEKTYWNE-WYKORZYSTANIE-NOWYCH-TECHNOLOGII/71

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)