Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski w czasach zaborów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-HPWCZ Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski w czasach zaborów
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W09

AZD1_W20

AZD1_W22

Skrócony opis:

Utrwalenie wiedzy nt. zjawisk związanych z okresem porozbiorowym 1795-1914 w dziejach narodu polskiego

Pełny opis:

Spis tematów:

1 Wstęp. Spuscizna I RP

2 Po rozbiorach 1795-1805

3 Księstwo Warszawskie 1806-1813/15

4 Królestwo Polskie 1815-1830

5 Powstanie Listopadowe 1830-1831, cz.1

6 Powstanie Listopadowe 1830-1831, cz.2

7 Wielka Emigracja 1831-1848/53/63

8 Ziemie polskie pod panowaniem Mikołaja I (1831-1856)

9 Zabór pruski i Galicja 1815-1846/48

10 Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Powstanie i rabacja 1846

11 Polska Wiosna Ludów 1848-1849

12 Sprawa polska podczas Wojny Krymskiej 1853-1856 oraz przebudzenie z nocy paskiewiczowskiej 1856-1863

13 Powstanie styczniowe 1863-1864, cz.1

14 Powstanie styczniowe 1863-1864, cz.2

15. Sybir/Syberia w dziejach narodu polskiego

16. Priwislinskij Kraj 1864-1904

17. Ziemie Zabrane 1864-1914

18. Zabór pruski 1849-1907

19. Galicja doby autonomicznej 1867-1907, cz.1

20. Galicja doby autonomicznej 1867-1907, cz.2

21. Emigracja polityczna i zarobkowa, Polonia, sprawa polska w polityce międzynarodowej 1864-1904

22. Polski ruch socjalistyczny

23. Polski ruch narodowy/nacjonalistyczny

24. Polski ruch ludowy

25. Rewolucja 1905-1907

26. Okres przed I wojną swiatową 1908-1914

27. Mniejszosci na ziemiach b. I RP, wyspy polskosci poza granicami niegdysiejszej Rzeczypospolitej

28.Zmiany w kulturze, cz. I (klasycyzm, romantyzm)

29. Zmiany w kulturze, cz.II (pozytywizm, Młoda Polska)

30. Przemiany gospodarcze ziem polskich 1795-1914

Literatura:

Ogólna bibliografia dla wieku XIX (wybór podręczników, sugerowana literatura będzie podawana na bieżąco)

Dzieje Polski, red. J. Topolski, t.III:1795-1918, Warszawa 1993

Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1971

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1996

Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994

Zdrada J., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 2007

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2004

Łepkowski T., Polska –narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1967

Wielka Historia Polski, wyd. Pinnex, t. V-VIII, Kraków 1998-1999

Wielka Historia Polski, wyd. Fogra, t. VI-VIII, Kraków 1999-2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1- Zna najważniejszą faktografię historii porozbiorowej ziem polskich

EK 2 - Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych z historii porozbiorowej ziem polskich

EK 3- Dysponuje wiedzą o głównych kierunkach rozwoju oraz najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad historią Polski w/w okresu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: egzamin ustny końcowy, (możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałe do zaliczenia w formie ustnej lub pisemnej). Po I semestrze -praca pisemna na wybrany temat z zakresu wykładu

Kryteria oceniania

EK 1 Student ma pogłębioną wiedzę o faktografii historii porozbiorowej ziem polskich (na bdb)

Student ma wystarczającą wiedzę o faktografii historii porozbiorowej ziem polskich (na db)

Student ma zasadniczą wiedzę o faktografii historii porozbiorowej ziem polskich(dst)

Student nie posiada wiedzy o o faktografii historii porozbiorowej ziem polskich (ndst)

EK2 Student ma pogłębioną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych z historii porozbiorowej ziem polskich (na b.db.)

Student ma wystarczającą wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych z historii porozbiorowej ziem polskich (na db.)

Student ma podstawową wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych z historii porozbiorowej ziem polskich (na dst)

Student nie posiada wiedzy o możliwościach interpretacji faktów historycznych z historii porozbiorowej ziem polskich (na ndst)

EK3 Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad historią Polski pod zaborami (na bdb)

Student ma wystarczającą wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad historią Polski pod zaborami (na db)

Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad historią Polski pod zaborami (na dst)

Student nie posiada wiedzy o głównych kierunkach rozwoju oraz najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad historią Polski pod zaborami (na ndst)

Metody oceny: ocena umiejętności pisania (praca semestralna), frekwencja na zajęciach (możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałe do zaliczenia w formie ustnej lub pisemnej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących historii porozbiorowej narodu polskiego /1795-1914/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.