Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna powszechna i Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-1SemJN
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna powszechna i Kościoła
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Seminarium magisterskie - Historia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_U03

HI1_U07

HI1_K03

HI1_K06

Skrócony opis:

Studenci przygotowują pod kierunkiem prowadzącego seminarium prace magisterskie.

Pełny opis:

W trakcie seminarium student pozna metodykę pisania prac naukowych. Pod opieką promotora studenci dokonają wyboru

tematów prac magisterskich. Następnie przeprowadzą kwerendę, podczas której wyszukają potrzebną do napisania pracy

magisterskiej literaturę przedmiotu oraz źródła archiwalne. W dalszej kolejności pod opieką promotora sformułują temat

pracy magisterskiej oraz ułożą jej plan. Wreszcie w ciągu całego roku akademickiego przygotowują fragmenty prac magisterskich i prezentują je na seminarium podczas którego odbywa się dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

HI2_W10 Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych

badaczy i ich przywoływania. Zna aktualnie obowiązujące prawo

własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie

konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

HI2_W11 Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i

kulturalnym. Zna uwarunkowania

funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów,

archiwów, bibliotek, wydawnictw).

HI2_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac

innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników

pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów

historycznych.

HI2_U10 Posiada umiejętność prezentacji specjalistycznych opracowań z zakresu historii i pokrewnych dyscyplin

humanistycznych w różnych formach

(pisemnie i ustnie –w języku polskim i obcym).

HI2_K06 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich

zróżnicowane formy oraz

wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.

Ponadto student:

EK 1: student ma wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich przywoływania w pracy

magisterskiej

EK 2: student potrafi samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do przygotowania pracy

magisterskiej

EK 3: student potrafi dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a także prezentacji

informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje ustalenia podczas wystąpień

ustnych i prac pisemnych

EK 5: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru uznawana jest jedna nieobecność. Każda następna

nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze.

2. Aktywność studentów w trakcie zajęć.

3. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Forma zaliczenia: przygotowanie we wskazanym przez promotora terminie

uzgodnionego fragmentu pracy magisterskiej.

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu pracy, wstępnego planu pracy

II semestr - opracowanie I rozdziału pracy .

III semestr - opracowanie II rozdziału pracy.

IV semestr – opracowanie III rozdziału pracy, zakończenia i bibliografii - zaliczenie seminarium

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie ma wiedzy na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich przywoływania w

pracy magisterskiej

EK 2: student nie potrafi samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literatury potrzebnej do przygotowania pracy

magisterskiej

EK 3: student nie potrafi dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a także

prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student nie potrafi w odpowiedni sposób opracować danego zagadnienia, prezentując swoje ustalenia podczas

wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student nie ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student nie dostrzega i nie identyfikuje problemów etycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich

przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do

przygotowania pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu podstawowym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej

interpretacji, a także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu podstawowym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje

ustalenia podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu podstawowym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student w stopniu podstawowym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem

pracy magisterskiej

na ocenę 4 (db.):

EK 1: student ma w stopniu dobrym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i ich

przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu dobrym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do przygotowania

pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu dobrym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej interpretacji, a

także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu dobrym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje ustalenia

podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu dobrym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK 6: student w stopniu dobrym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z przygotowywaniem pracy

magisterskiej

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat zasad korzystania z dorobku naukowego innych historyków i

ich przywoływania w pracy magisterskiej

EK 2: student potrafi w stopniu bardzo dobrym samodzielnie wyszukiwać w różnych źródłach literaturę potrzebną do

przygotowania pracy magisterskiej

EK 3: student potrafi w stopniu bardzo dobrym dokonywać krytycznej oceny, pogłębionej analizy, syntezy, twórczej

interpretacji, a także prezentacji informacji zawartych w publikacjach oraz materiałach źródłowych

EK 4: student potrafi w stopniu bardzo dobrym w odpowiedni sposób opracować dane zagadnienie, prezentując swoje

ustalenia podczas wystąpień ustnych i prac pisemnych

EK 5: student w stopniu bardzo dobrym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

EK 6: student w stopniu bardzo dobrym dostrzega i prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z

przygotowywaniem pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci przygotowują pod kierunkiem prowadzącego seminarium prace magisterskie.

Pełny opis:

W trakcie seminarium student pozna metodykę pisania prac naukowych. Pod opieką promotora studenci dokonają wyboru

tematów prac magisterskich. Następnie przeprowadzą kwerendę, podczas której wyszukają potrzebną do napisania pracy

magisterskiej literaturę przedmiotu oraz źródła archiwalne. W dalszej kolejności pod opieką promotora sformułują temat

pracy magisterskiej oraz ułożą jej plan. Wreszcie w ciągu całego roku akademickiego przygotowują fragmenty prac magisterskich i prezentują je na seminarium podczas którego odbywa się dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci przygotowują pod kierunkiem prowadzącego seminarium prace magisterskie.

Pełny opis:

W trakcie seminarium student pozna metodykę pisania prac naukowych. Pod opieką promotora studenci dokonują wyboru

tematów prac magisterskich. Następnie przeprowadzą kwerendę, podczas której wyszukają potrzebną do napisania pracy

magisterskiej literaturę przedmiotu oraz źródła archiwalne. W dalszej kolejności pod opieką promotora sformułują temat

pracy magisterskiej oraz ułożą jej plan. Wreszcie w ciągu całego roku akademickiego przygotowują fragmenty prac magisterskich i prezentują je na seminarium podczas którego odbywa się dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

W trakcie seminarium student pozna metodykę pisania prac naukowych. Pod opieką promotora studenci dokonują wyboru

tematów prac magisterskich. Następnie przeprowadzą kwerendę, podczas której wyszukają potrzebną do napisania pracy

magisterskiej literaturę przedmiotu oraz źródła archiwalne. W dalszej kolejności pod opieką promotora sformułują temat

pracy magisterskiej oraz ułożą jej plan. Wreszcie w ciągu całego roku akademickiego przygotowują fragmenty prac magisterskich i prezentują je na seminarium podczas którego odbywa się dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci przygotowują pod kierunkiem prowadzącego seminarium prace magisterskie.

Pełny opis:

W trakcie seminarium student pozna metodykę pisania prac naukowych. Pod opieką promotora studenci dokonują wyboru

tematów prac magisterskich. Następnie przeprowadzą kwerendę, podczas której wyszukają potrzebną do napisania pracy

magisterskiej literaturę przedmiotu oraz źródła archiwalne. W dalszej kolejności pod opieką promotora sformułują temat

pracy magisterskiej oraz ułożą jej plan. Wreszcie w ciągu całego roku akademickiego przygotowują fragmenty prac magisterskich i prezentują je na seminarium podczas którego odbywa się dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie poszczególnych zadań w semestrze: 80 godz. pracy własnej = 8 pkt ECTS

Uczestnictwo w seminarium: prezentacja własnych tekstów i dyskusja nad nimi oraz innymi tekstami: 30 godz. = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci przygotowują pod kierunkiem prowadzącego seminarium prace magisterskie.

Pełny opis:

W trakcie seminarium student pozna metodykę pisania prac naukowych. Pod opieką promotora studenci dokonają wyboru

tematów prac magisterskich. Następnie przeprowadzą kwerendę, podczas której wyszukają potrzebną do napisania pracy

magisterskiej literaturę przedmiotu oraz źródła archiwalne. W dalszej kolejności pod opieką promotora sformułują temat

pracy magisterskiej oraz ułożą jej plan. Wreszcie w ciągu całego roku akademickiego przygotowują fragmenty prac magisterskich i prezentują je na seminarium podczas którego odbywa się dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa oraz pomocnicza jest każdorazowo dobierana przez promotora do tematu przygotowywanej przez

studenta pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2009.

3. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

2006.

4. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)