Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-A
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwoznawstwo
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W04

HI2_U04

HI2_K03

HI2_K04


dyżur wtorek godz. 11:15 - 12:45 sala 320


Skrócony opis:

Archiwoznawstwo - dział archiwistyki zajmujący się badaniem historii i organizacji archiwów oraz historii zespołów archiwalnych, z uwzględnieniem zawartości treściowej. Archiwoznawstwo zajmuje się z jednej strony dziejami archiwów, z drugiej zaś praktyczną informacją o zasobach archiwalnych przechowywanych w poszczególnych archiwach. Archiwoznawstwem zajmują się archiwiści i historycy.

dyżur wtorek godz. 11:15 - 12:45 sala 320

Pełny opis:

Poznanie historii i organizacji archiwów

Posiadać praktyczne informacje o zasobach archiwalnych

Opanować formy kancelaryjne w okresie zaborów

Posiadać praktyczne umiejętności korzystania z archiwów państwowych i

i kościelnych

Literatura:

Buchner H., Niewiadomska-Guntzel M., Jak korzystać z archiwów państwowych, Poznań 2008.

Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2006.

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do dońca XX wieku, Poznań 1998.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Vademecum kancelaryjno-archiwalne, red. K. Stryjkowski, wyd. 2, Poznań 2006.

Wyczawski E. H., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- poznanie historii i organizacji archiwów

- posiadać praktyczne informacje o zasobach archiwalnych

- opanowanie form kancelaryjnych w okresie zaborów

- umiejętność korzystania z archiwaliów państwowych i kościelnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Ocena bardzo dobra:

Uczestnictwo w ćwiczeniach,

przygotowanie interwencji warsztatowej,

w formie ustnej odpowiedzi wykazanie się bardzo dobrą znajomością przerobionego materiału.

Ocena dobra:

Uczestnictwo w ćwiczeniach,

przygotowanie interwencji warsztatowej,

średnie opanowanie zagadnień podanych w opisie przedmiotu.

Ocena dostateczna:

Uczestnictwo w zajęciach,

nie wykonanie na czas interwencji warsztatowej,

ogólna wiedza na temat przerobionego materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aIohOZJctMiXfwzjkvcQcPv2G1LKF5lLr8aeeelvOE881%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5e3b04c1-3fbe-4509-8540-ec6db53dea2a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

pk. 3

Udział w wykładzie: 30 godz.:; przygotowanie do kolokwium: 25 godz. interwencje 20 godz. Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dział archiwistyki zajmujący się badaniem historii i organizacji archiwów oraz

historii zespołów archiwalnych, z uwzględnieniem zawartości treściowej.

Archiwoznawstwo zajmuje się z jednej strony dziejami archiwów, z drugiej zaś praktyczną informacją o zasobach archiwalnych przechowywanych w poszczególnych archiwach. Archiwoznawstwem zajmują się archiwiści i historycy.

Pełny opis:

Poznanie historii i organizacji archiwów

Posiadać praktyczne informacje o zasobach archiwalnych

Opanować formy kancelaryjne w okresie zaborów

Posiadać praktyczne umiejętności korzystania z archiwów państwowych

i kościelnych

Literatura:

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989

Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych,

Kalwaria Zebrzydowska 1989

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od

średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

Wymagania wstępne:

link do przedmiotu:

kod do przedmiotu: 3wvh67e

konsultacje: wtorek godz. 10.00-11.30 sala 320

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUDJ7OgWfOd1dvsHZ0t-C5F9rEPtMBJw0H3zSIgcvY381%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=63ef0cf5-0bf5-484b-a6ab-3c993f2455b1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

pk. 3

Udział w wykładzie: 30 godz.:; przygotowanie do kolokwium: 25 godz. interwencje 20 godz. Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dział archiwistyki zajmujący się badaniem historii i organizacji archiwów oraz

historii zespołów archiwalnych, z uwzględnieniem zawartości treściowej.

Archiwoznawstwo zajmuje się z jednej strony dziejami archiwów, z drugiej zaś praktyczną informacją o zasobach archiwalnych przechowywanych w poszczególnych archiwach. Archiwoznawstwem zajmują się archiwiści i historycy.

Pełny opis:

Poznanie historii i organizacji archiwów

Posiadać praktyczne informacje o zasobach archiwalnych

Opanować formy kancelaryjne w okresie zaborów

Posiadać praktyczne umiejętności korzystania z archiwów państwowych

i kościelnych

Literatura:

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989

Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych,

Kalwaria Zebrzydowska 1989

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od

średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

Wymagania wstępne:

link do przedmiotu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUDJ7OgWfOd1dvsHZ0t-C5F9rEPtMBJw0H3zSIgcvY381%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=63ef0cf5-0bf5-484b-a6ab-3c993f2455b1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod do przedmiotu: 1ayejp0

konsultacje: wtorek godz. 11.15-12.45 sala 320

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

pk. 3

Udział w wykładzie: 30 godz.:; przygotowanie do kolokwium: 25 godz. interwencje 20 godz. Konsultacje: 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dział archiwistyki zajmujący się badaniem historii i organizacji archiwów oraz

historii zespołów archiwalnych, z uwzględnieniem zawartości treściowej.

Archiwoznawstwo zajmuje się z jednej strony dziejami archiwów, z drugiej zaś praktyczną informacją o zasobach archiwalnych przechowywanych w poszczególnych archiwach. Archiwoznawstwem zajmują się archiwiści i historycy.

Pełny opis:

Poznanie historii i organizacji archiwów

Posiadać praktyczne informacje o zasobach archiwalnych

Opanować formy kancelaryjne w okresie zaborów

Posiadać praktyczne umiejętności korzystania z archiwów państwowych

i kościelnych

Literatura:

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989

Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych,

Kalwaria Zebrzydowska 1989

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od

średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

Wymagania wstępne:

Zaliczenie ustne na ocenę w obecności studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)