Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-CHKośc
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W007 K_U02

K_W008 K_U04

K_W009 K_U06

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński. Chodzi o poznanie państwowotwórczej i kulturotwórczej roli kościołów lokalnych w kontekście sytuacji społeczno-politycznej poszczególnych państw.

Literatura:

1. A. S. Atiya, Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978.

2. P. Siniscalco, Starożytne Kościoły Wschodnie, Kraków 2013.

3. E. Przekop, Wschodnie patriarchaty starożytne (IV-X w.), Warszawa 1984.

4. K. Kościelniak, Grecy i Arabowie. Historia kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004.

5. R. G. Robertson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie. Bydgoszcz 1998.

6. V. Poggi, Panorama storico delle Chiese cristiane in Asia e in Africa. L'Oriente cristiano, Bologna 2005.

7. A. Elli, Storia della Chiesa Copta, Cairo-Jerusalem 2003.

8. J. Kamil,Christianity in the Land of Pharaohs. The Coptic Orthodox Church, Cairo 2002.

8. I. Dick. Les Melkites, Turnhout 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę o ogólnej strukturze diachronicznej dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich od czasów antycznych do współczesnych i ma podstawowa wiedzę o związku historii z innymi dziedzinami nauk oraz dyscyplinami nauk humanistycznych dotyczących starożytności chrześcijańskiej.

2. Ma podstawowa wiedzę o głównych osiągnięciach badań nad dziejami Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

3. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych w zakresie Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

Umiejętności:

1. . Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich w celu określenia jego znaczenia, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

2. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

3. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków na temat Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

Punkty ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie referatu - 30 godz.

Razem - 60 godz.=2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania dotyczące wiedzy:

Efekt kształcenia nr 1: Student posiada wiedzę o ogólnej strukturze diachronicznej dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich od starożytności po czasy współczesne i ma podstawowa wiedzę o związku historii z innymi dziedzinami nauk oraz dyscyplinami nauk humanistycznych dotyczących Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

- na ocenę 2 (ndst): brak wiedzy o ogólnej strukturze diachronicznej dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich ii brak wiedzy o związku historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych

- na ocenę 3 (dst): niepełna znajomość struktury diachronicznej historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich i związków historii z innymi dziedzinami

- na ocenę 4 (db): ma wiedzę pełną o ogólnej strukturze diachronicznej dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich i o związku historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych

- na ocenę 5 (bdb): ma pełną wiedzę o ogólnej strukturze diachronicznej dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich i o związku historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych a także potrafi samodzielnie zaproponować inne rozwiązanie/rozumienie omawianych problemów

Efekt kształcenia nr 2: student ma podstawową wiedzę o głównych osiągnięciach badań nad Chrześcijańskimi Kościołami Wschodnimi:

- na ocenę 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy o głównych osiągnięciach badań nad Chrześcijańskimi Kościołami Wschodnim

- na ocenę 3 (dst): wybiórcza i niepełna podstawowa wiedza o głównych osiągnięciach badań nad Chrześcijańskimi Kościołami Wschodnim

- na ocenę 4 (db): pełna podstawowa wiedza o głównych osiągnięciach badań nad Chrześcijańskimi Kościołami Wschodnimi

- na ocenę 5 (bdb): pełna podstawowa wiedza o głównych osiągnięciach badań nad Chrześcijańskimi Kościołami Wschodnimi oraz umiejętność zaproponowania nowych kierunków badań

Efekt kształcenia nr 3: "Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych w zakresie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich"

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna i rozumie podstawowych metody analizy i interpretacji źródeł historycznych dotyczących historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

- na ocenę 3 (dst): wybiórczo i w sposób niepełny zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych

- na ocenę 4 (db): zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych dotyczących historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

- na ocenę 5 (bdb): zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych dotyczących historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich" oraz proponuje nowe metody analizy i interpretacji tych źródeł historycznych.

Kryteria oceniania dotyczące umiejętności:

Efekt 1:

- na ocenę bardzo dobrą (5) - student w stopniu bardzo dobrym rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich i określa ich znaczenie, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- na ocenę dobrą (4) - student w stopniu dobrym rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich i określa ich znaczenie, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- na ocenę dostateczną (3) - student rozpoznaje tylko niektóre rodzaje wytworów kultury właściwych dla dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich i określa ich znaczenie, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- na ocenę niedostateczną (2) - student nie rozpoznaje wytworów kultury właściwych dla dziejów Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich i określa ich znaczenie, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Efekt 2:

- na ocenę bardzo dobrą (5) - student posługuje się bardzo dobrze podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

- na ocenę dobrą (4) - student posługuje się dobrze podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

- na ocenę dostateczną (3) - student posługuje się w s topniu wystarczającym podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

- na ocenę niedostateczną (2) - student nie posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Efekt 3:

- na ocenę bardzo dobrą (5) - student bardzo dobrze merytorycznie argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje wnioski na temat Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich

- na ocenę dobrą (4) - student dobrze merytorycznie argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje wnioski na temat Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

- na ocenę dostateczną (3) - student wystarczająco merytorycznie argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje wnioski na temat Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

- na ocenę niedostateczną (2) - student nie potrafi merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski na temat Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński oraz ich państwowotwórczej i kulturotwórczej roli w kontekście sytuacji społeczno-politycznej poszczególnych państw.

Literatura:

Podstawowe opracowania, inne będą podawane podczas zajęć:

1. A. S. Atiya, Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978.

2. P. Siniscalco, Starożytne Kościoły Wschodnie, Kraków 2013.

3. E. Przekop, Wschodnie patriarchaty starożytne (IV-X w.), Warszawa 1984.

4. K. Kościelniak, Grecy i Arabowie. Historia kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004.

5. R. G. Robertson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie. Bydgoszcz 1998.

6. V. Poggi, Panorama storico delle Chiese cristiane in Asia e in Africa. L'Oriente cristiano, Bologna 2005.

7. A. Elli, Storia della Chiesa Copta, Cairo-Jerusalem 2003.

8. J. Kamil,Christianity in the Land of Pharaohs. The Coptic Orthodox Church, Cairo 2002.

8. I. Dick. Les Melkites, Turnhout 1994.

Wymagania wstępne:

Licencjat z historii lub nauk pokrewnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński oraz ich państwowotwórczej i kulturotwórczej roli w kontekście sytuacji społeczno-politycznej poszczególnych państw.

Wymagania wstępne:

Podstawowe opracowania, inne będą podawane podczas zajęć:

1. A. S. Atiya, Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978.

2. P. Siniscalco, Starożytne Kościoły Wschodnie, Kraków 2013.

3. E. Przekop, Wschodnie patriarchaty starożytne (IV-X w.), Warszawa 1984.

4. K. Kościelniak, Grecy i Arabowie. Historia kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004.

5. R. G. Robertson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie. Bydgoszcz 1998.

6. V. Poggi, Panorama storico delle Chiese cristiane in Asia e in Africa. L'Oriente cristiano, Bologna 2005.

7. A. Elli, Storia della Chiesa Copta, Cairo-Jerusalem 2003.

8. J. Kamil,Christianity in the Land of Pharaohs. The Coptic Orthodox Church, Cairo 2002.

8. I. Dick. Les Melkites, Turnhout 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński oraz ich państwowotwórczej i kulturotwórczej roli w kontekście sytuacji społeczno-politycznej poszczególnych państw.

Literatura:

Podstawowe opracowania, inne będą podawane podczas zajęć:

1. A. S. Atiya, Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978.

2. P. Siniscalco, Starożytne Kościoły Wschodnie, Kraków 2013.

3. E. Przekop, Wschodnie patriarchaty starożytne (IV-X w.), Warszawa 1984.

4. K. Kościelniak, Grecy i Arabowie. Historia kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004.

5. R. G. Robertson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie. Bydgoszcz 1998.

6. V. Poggi, Panorama storico delle Chiese cristiane in Asia e in Africa. L'Oriente cristiano, Bologna 2005.

7. A. Elli, Storia della Chiesa Copta, Cairo-Jerusalem 2003.

8. J. Kamil,Christianity in the Land of Pharaohs. The Coptic Orthodox Church, Cairo 2002.

8. I. Dick. Les Melkites, Turnhout 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)