Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo aktowe po PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-DzAPRL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo aktowe po PRL
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W09

HI2_U02

HI2_U03

HI2_K05


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca archiwistki i historii Polski z lat 1944-1989.

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi spuścizny dokumentacyjnej po okresie PRL jaka jest zachowana w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się przez studentów z dziedzictwem dokumentacyjnym po okresie rządów komunistycznych w Polsce przechowywanych w archiwach proweniencji państwowej (m. in. :Archiwum Akt Nowych, IPN, Archiwum Prezydenta, Archiwa Wojewódzkie) oraz kościelne i prywatne dziejami Polski, zrozumienie jej społecznych, kulturowych i politycznych, gospodarczych i religijnych.

Literatura:

Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie Archiwalnym, t. 1-2, opr. E. Kołodziej, Warszawa 2009.

Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1098

Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002.

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, s.1248.

Graczyk R. Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dysponowanie wiedzą dotyczącą zasobów archiwalnych po okresie rządów komunistycznych w Polsce od 1944 r. do 1989 r., sposobów ich gromadzenia, przechowywanie oraz korzystania. Posiada znajomość pojęć, definicji, rodzajów dokumentów oraz umiejętność poprawnego korzystania z nich.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Opanował umiejętność swobodnego korzystania z zasobów dokumentacyjnych po okresie PRL przechowywanych w różnych archiwach, potrafi poprawnie i logicznie analizować informacje w nich zawarte:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji zwartych w dokumentach archiwalnych z okresu rządów komunistycznych w Polsce;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi wyszukiwać i analizować źródła dotyczące historii PRL;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wyszukuje u analizuje dokumenty z czasów PRL;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi bardzo dobrze wyszukiwać i analizować źródła i samodzielnie wyciągać z nich wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUtwBq6eiOUKxAPHfjLMLVECmBzm0xuo9HmEu2Ea8laA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=64f6f8e1-a8c5-480c-9a34-41d22c1802c4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi spuścizny dokumentacyjnej po okresie PRL jaka jest zachowana w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się przez studentów z dziedzictwem dokumentacyjnym po okresie rządów komunistycznych w Polsce przechowywanych w archiwach proweniencji państwowej (m. in. :Archiwum Akt Nowych, IPN, Archiwum Prezydenta, Archiwa Wojewódzkie) oraz kościelne i prywatne.

Literatura:

Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie Archiwalnym, t. 1-2, opr. E. Kołodziej, Warszawa 2009.

Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1098

Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002.

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, s.1248.

Graczyk R. Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007

Wymagania wstępne:

Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczalna jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay3i3_Z-w5Aat5nhXxhB-0ICqCZWVmvdENO0_cBLOVm81%40thread.tacv2/conversations?groupId=50301a13-60e4-48f4-96d2-5faaa7345796&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi spuścizny dokumentacyjnej po okresie PRL jaka jest zachowana w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się przez studentów z dziedzictwem dokumentacyjnym po okresie rządów komunistycznych w Polsce przechowywanych w archiwach proweniencji państwowej (m. in. :Archiwum Akt Nowych, IPN, Archiwum Prezydenta, Archiwa Wojewódzkie) oraz kościelne i prywatne.

Literatura:

Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie Archiwalnym, t. 1-2, opr. E. Kołodziej, Warszawa 2009.

Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1098

Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002.

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, s.1248.

Graczyk R. Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007

Wymagania wstępne:

Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczalna jedna nieobecność.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay3i3_Z-w5Aat5nhXxhB-0ICqCZWVmvdENO0_cBLOVm81%40thread.tacv2/conversations?groupId=50301a13-60e4-48f4-96d2-5faaa7345796&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu

5yyajuf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi spuścizny dokumentacyjnej po okresie PRL jaka jest zachowana w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się przez studentów z dziedzictwem dokumentacyjnym po okresie rządów komunistycznych w Polsce przechowywanych w archiwach proweniencji państwowej (m. in. :Archiwum Akt Nowych, IPN, Archiwum Prezydenta, Archiwa Wojewódzkie) oraz kościelne i prywatne.

Literatura:

Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie Archiwalnym, t. 1-2, opr. E. Kołodziej, Warszawa 2009.

Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1098

Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002.

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, s.1248.

Graczyk R. Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007

Wymagania wstępne:

Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczalna jedna nieobecność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)