Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historiografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historiografia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W04, HI2_W11, HI2_U05, HI2_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej i historii Polski na poziomie zaawansowanym.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi kierunkami historiozoficznymi od starożytności do XX w. oraz szkołami historiograficznymi. Szczególny akcent położony został na przedstawienie zależności poszczególnych koncepcji rozwoju dziejów od przyjętych założeń historiozoficznych i metodologicznych. Omówione też zostały wiodące wątki historiograficzne w dziejopisarstwie polskim.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pytanie o sens historii.

2. Protohistoriografia starożytnego Bliskiego Wschodu

3. Historiografia starożytnej Grecji (logografowie; Herodot; Tukidydes; Ksenofont; historiografia paradygmatyczna, perypatetyczna i hellenistyczna; Polibiusz i jego kontynuatorzy).

4. Dziejopisarstwo starożytnego Rzymu (pamiętnikarstwo; historiografia schyłku republiki; Liwiusz, Pompeius Trogus; regres w rozwoju historiografii w okresie cesarstwa; Tacyt; Swetoniusz; schyłek historiografii rzymskiej).

5. Historiografia żydowska (hebrajska filozofia dziejów, księgi historyczne Starego Testamentu, Miszna i Talmud, Józef Flawiusz).

6. Początki historiografii chrześcijańskiej (chrześcijańska filozofia dziejów, Św. Łukasz, pierwsi przedstawiciele historiografii chrześcijańskiej – Hegezyp, Sekstus Juliusz Afrykańczyk, Laktancjusz; Euzebiusz z Cezarei)

7. Historiografia średniowiecza (rozwój chrześcijańskiej filozofii dziejów, Św. Augustyn, Paulus Orosius, Beda Czcigodny; myśliciele renesansu XII w. - Anzelm z Havelbergu, Rupert z Deutz, Hugo od św. Wiktora, Joachim z Fiore, Geroh z Reichersbergu, Otto z Freising, John z Salisbury; Św. Tomasz z Akwinu, średniowieczna epistemologia historyczna; główne formy dziejopisarstwa; historiografia Ostrogotów, Longobardów, Wizygotów, Anglosasów, Franków; renesans karoliński; pokaroloiński regres; dziejopisarstwo rozwiniętego średniowiecza w XII i XIII w.; historiografia rycerska i miejska).

8. Historiografia średniowieczna środkowej Europy (dziejopisarstwo Czech, Polski, Węgier).

9. Chrześcijańskie dziejopisarstwo Wschodu (historiografia bizantyńska i ruska).

10. Charakterystyka historiografii Odrodzenia („wydarzeniowa”, nomologiczna i strukturalna koncepcja historii; czas egzystencjalny; nowa periodyzacja dziejów; socjologiczna koncepcja historii Miachiavellego; antropologiczna koncepcja historii Jeana Bodin’a; renesansowa epistemologia).

11. Humanistyczna historiografia włoska XV-XVI w. (włoska historiografia retoryczna - Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Marcantonio Caccio, Pietro Bombo, Eneasz Sylwiusz Piccolomini; włoska historiografia erudycyjno – krytyczna - Flavio Bindo, Tristano Calchi, Pomponio Laeto, Lorenzo Valla; model polityczny historiografii włoskiej - Niccolo Machiavelli, Francesco Guicciardini, Paolo Giovio; konfesyjna historiografia katolicka - Cesare Baronius).

12. Renesansowa historiografia Francji (prekursorzy humanizmu francuskiego - Filip de Commines, Jacques Lefevre d'Etaples, Guillaume Budé, Robert Estienne, Guillaume du Bella; historiografia francuska w I poł XVI w. - Robert Gaguin, Claude de Seyssel, Paulus Aemilius; historiografia francuska II połowy XVI wieku - Pierre Pithou; kierunek prawniczy renesansowej historiografii francuskiej - Jean Bodin; historia na usługach polityki - Bernard de Girard, Francois de Belleforesta; historiografia hugenocka - Theodore de Beze, Francois Hotman, Theodore-Agrippa d'Aubigne; Henri Lancelot de la Popeliniere; Jacques-Antoine'a de Thou).

13. Renesansowa historiografia angielska i szkocka (początki humanistycznej historiografii angielskiej - Bernard Andre, Thomas More, Polydore Vergil, Eduard Hill; historiografia angielska przełomu XVI i XVII w. - John Harward, Walter Raleigh, William Camden, Francis Bacon; dziejopisarstwo konfesyjne - John Foxe, Nicholas Anders; dziejopisarstwo Szkocji - John Mair, Hector Bois, John Leslie, George Buchanan, John Knox).

14. Humanizm i reformacja w Niemczech (początki dziejopisarstwa humanistycznego - Rudolf Agricola, Hartmann Schedel, Johannes Trithemius, Erasmus Stella, Konrad Celtis, Johannes Cuspinianus, Joseph Grünpeck; historiografia niemiecka w ośrodkach miejskich - w Augsburgu, Norymberdze, Strasburgu; niemiecka historiografia partykularna - Sigismund Meisterlin, Albert Krantz, Johannes Aventinus; reformacja w Niemczech a historiografia - Johannes Carion, Filip Melanchton, Kaspar Peucer, Johannes Sleidanus, protestanckie opracowania historii Kościoła).

15. Humanistyczne dziejopisarstwo polskie (próby stworzenia całościowego opracowania dziejów Polski - Bernard Wapowski; Maciej z Miechowa, Ludwik Decjusz, Marcin Kromer, Stanisław Sarnicki, Joachim Bielski).

16. Historiografia litewsko – ruska (Latopis Wielkich Książąt Litewskich, Augustyn Rotundus, Maciej Stryjkowski, Filip Kallimach, Stanisław Orzechowski, Łukasz Górnicki, Dymitr Solikowski, Krzysztof Warszewicki, Stanisława Orzelskiego, Reinhold Heidenstein; genealogia i heraldyka - Bartłomiej Paprocki; historiografia uniwersalna – Marcin Bielski; wydawnictwa źródłowe - Acta Tomiciana).

17. Renesansowa historiografia czeska (dziejopisarstwo husytów - Bohuslav Bilejovski, Martin Kuchen; historiografia katolicka - Vaclav Hajek).

18. Renesansowa historiografia węgierska (główne ośrodki – dworski i w Waradynie).

19. Początki historiografii krytycznej (podstawy przewrotu XVII – wiecznego w naukach historycznych – rewaloryzacja współczesności, deprecjacja nauk historycznych, monizm ontologiczny i mechanicystyczne postrzeganie zjawisk społecznych; nowe kierunki historiozoficzne; kongregacja św. Maura; ojcowie bollandyści).

20. Oświeceniowe koncepcje historiozoficzne (model nomologiczny i antropologiczny; oświeceniowe teorie postępu i rozwoju; unaukowienie poznania historycznego).

21. Historiografia polskiego Oświecenia (Augustyn Kołudzki, ks. Szymon Majchrowicz, Jan Bielski, ks. Benedykt Chmielowski; gdańskie i toruńskie środowiska intelektualne; Gotfryd Bogumił Lengnicht; Wawrzyniec Krzysztof Mitzner de Kolof; Stanisława Konarskiego interpretacja dziejów Polski; Kajetan i Wincenty Skrzetuscy; Adama Naruszewicza koncepcja historii Polski; środowisko Kuźnicy Kołłątajowskiej; dorobek badawczy Tadeusza Czackiego, nicjatywy badawcze warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

22. Niemiecki historyzm indywidualistyczny XIX w. (doktryna indywidualistycznego historyzmu, podstawy ontologiczne i epistemologiczne; Leopold von Ranke i jego kontynuatorzy).

23. Pozytywistyczna filozofia dziejów (filozofia historii Augusta Comte'a, historia pozytywna Louis Bourdeau, reforma nauki historycznej Johna Stuarta Milla).

24. Polska historiografia XIX w. (republikańska i monarchiczna interpretacja dziejów Polski Joachim Lelewel, Karol Sienkiewicz, Teodor Morawski, Karol Boromeusz Hoffman; krakowska szkoła historyczna – Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, Stanisław Smolka; lwowska szkoła historyczna – Ksawery Liske, Oswald Balzer, Ludwik Finkiel, Tadeusz Wojciechowski, Wojciech Kętrzyński; warszawska szkoła historyczna – Władysław Smoleński, Aleksander Rembowski, Tadeusz Korzon).

25. Historiografia polska przełomu XIX i XX w. (szkoła historyczna Szymona Askenazego; rozwój badań nad historią gospodarczą i historią kultury – Franciszek Bujak, Aleksander Kraushar, Teodor Wierzbowski, Aleksander Brükner, Stanisław Łempicki, Stanisław Kot, Zygmunt Kukulski; orientacja niepodległościowa i narodowa w historiografii polskiej).

26. Historiografia II Rzeczypospolitej (insurekcyjna tradycja historiografii piłsudczykowskiej – Wacław Lipiński, Władysław Pobóg – Malinowski, Stefan Pomarański; narodowo – demokratyczny nurt w historiografii polskiej okresu międzywojennego – Władysław Konopczyński, Roman Rybarski, Adam Szelągowski; wschodnia i zachodnia orientacja historiografii polskiej; szkoła historyczno – prawna; polska szkoła historii gospodarczej; Marceli Handelsman i jego szkoła historyczna; nowa krakowska szkoła historyczna)

27. Historiografia marksistowska (teoria materializmu historycznego i jej odmiany; radziecki model historiografii; charakterystyka stalinowskiego modelu historiografii).

28. Szkoła :Annales” (Henriego Berra stopnie syntezy historycznej i jego program historii integralne; Francis Simianda teoria społecznej aktywności gospodarczej; Lucien Febre, Marc Bloch, Paul Vidal de la Blache)

29. Historia globalna Fernanda Braudel’a.

Literatura:

Grabski A. F., Dzieje historiografii, Poznań 2006.

Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2006.

Grabski A. F., Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław – Warszawa 1965.

Serczyk, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994.

Topolski J., Nowe idee współczesnej historiografii, Poznań 1980.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna najważniejsze kierunki i metody badań historii powszechnej oraz historii Polski w poszczególnych epokach. Zna zadania historii jako nauki teoretycznej i empirycznej, podstawową terminologię z zakresu przedmiotu, miejsce historii w edukacji humanistycznej, zagadnienia metodologiczne wiedzy historycznej (fakt/wydarzenie, prawda w historii, wyjaśnianie/przedstawienie/doświadczenie przeszłości, subiektywizm/obiektywizm badacza, racjonalizm wiedzy, ideologizacja historii). Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie uprawiania nauk historycznych. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań tworzonych przez różne ośrodki naukowe.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje szkół historycznych właściwych dla danej epoki, z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa historycznego zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym: historii powszechnej i Polski. Ma świadomość znaczenia i roli Kościoła w procesie historycznym i jego miejsce w kształtowaniu wspólnych korzeni kultury europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu. Zaliczenie na podstawie pozytywnych wyników min. 50% odpowiedzi testowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Gliński
Prowadzący grup: Waldemar Gliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi kierunkami historiozoficznymi od starożytności do XX w. oraz szkołami historiograficznymi. Szczególny akcent położony został na przedstawienie zależności poszczególnych koncepcji rozwoju dziejów od przyjętych założeń historiozoficznych i metodologicznych. Omówione też zostały wiodące wątki historiograficzne w dziejopisarstwie polskim.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pytanie o sens historii.

2. Protohistoriografia starożytnego Bliskiego Wschodu

3. Historiografia starożytnej Grecji (logografowie; Herodot; Tukidydes; Ksenofont; historiografia paradygmatyczna, perypatetyczna i hellenistyczna; Polibiusz i jego kontynuatorzy).

4. Dziejopisarstwo starożytnego Rzymu (pamiętnikarstwo; historiografia schyłku republiki; Liwiusz, Pompeius Trogus; regres w rozwoju historiografii w okresie cesarstwa; Tacyt; Swetoniusz; schyłek historiografii rzymskiej).

5. Historiografia żydowska (hebrajska filozofia dziejów, księgi historyczne Starego Testamentu, Miszna i Talmud, Józef Flawiusz).

6. Początki historiografii chrześcijańskiej (chrześcijańska filozofia dziejów, Św. Łukasz, pierwsi przedstawiciele historiografii chrześcijańskiej – Hegezyp, Sekstus Juliusz Afrykańczyk, Laktancjusz; Euzebiusz z Cezarei)

7. Historiografia średniowiecza (rozwój chrześcijańskiej filozofii dziejów, Św. Augustyn, Paulus Orosius, Beda Czcigodny; myśliciele renesansu XII w. - Anzelm z Havelbergu, Rupert z Deutz, Hugo od św. Wiktora, Joachim z Fiore, Geroh z Reichersbergu, Otto z Freising, John z Salisbury; Św. Tomasz z Akwinu, średniowieczna epistemologia historyczna; główne formy dziejopisarstwa; historiografia Ostrogotów, Longobardów, Wizygotów, Anglosasów, Franków; renesans karoliński; pokaroloiński regres; dziejopisarstwo rozwiniętego średniowiecza w XII i XIII w.; historiografia rycerska i miejska).

8. Historiografia średniowieczna środkowej Europy (dziejopisarstwo Czech, Polski, Węgier).

9. Chrześcijańskie dziejopisarstwo Wschodu (historiografia bizantyńska i ruska).

10. Charakterystyka historiografii Odrodzenia („wydarzeniowa”, nomologiczna i strukturalna koncepcja historii; czas egzystencjalny; nowa periodyzacja dziejów; socjologiczna koncepcja historii Miachiavellego; antropologiczna koncepcja historii Jeana Bodin’a; renesansowa epistemologia).

11. Humanistyczna historiografia włoska XV-XVI w. (włoska historiografia retoryczna - Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Marcantonio Caccio, Pietro Bombo, Eneasz Sylwiusz Piccolomini; włoska historiografia erudycyjno – krytyczna - Flavio Bindo, Tristano Calchi, Pomponio Laeto, Lorenzo Valla; model polityczny historiografii włoskiej - Niccolo Machiavelli, Francesco Guicciardini, Paolo Giovio; konfesyjna historiografia katolicka - Cesare Baronius).

12. Renesansowa historiografia Francji (prekursorzy humanizmu francuskiego - Filip de Commines, Jacques Lefevre d'Etaples, Guillaume Budé, Robert Estienne, Guillaume du Bella; historiografia francuska w I poł XVI w. - Robert Gaguin, Claude de Seyssel, Paulus Aemilius; historiografia francuska II połowy XVI wieku - Pierre Pithou; kierunek prawniczy renesansowej historiografii francuskiej - Jean Bodin; historia na usługach polityki - Bernard de Girard, Francois de Belleforesta; historiografia hugenocka - Theodore de Beze, Francois Hotman, Theodore-Agrippa d'Aubigne; Henri Lancelot de la Popeliniere; Jacques-Antoine'a de Thou).

13. Renesansowa historiografia angielska i szkocka (początki humanistycznej historiografii angielskiej - Bernard Andre, Thomas More, Polydore Vergil, Eduard Hill; historiografia angielska przełomu XVI i XVII w. - John Harward, Walter Raleigh, William Camden, Francis Bacon; dziejopisarstwo konfesyjne - John Foxe, Nicholas Anders; dziejopisarstwo Szkocji - John Mair, Hector Bois, John Leslie, George Buchanan, John Knox).

14. Humanizm i reformacja w Niemczech (początki dziejopisarstwa humanistycznego - Rudolf Agricola, Hartmann Schedel, Johannes Trithemius, Erasmus Stella, Konrad Celtis, Johannes Cuspinianus, Joseph Grünpeck; historiografia niemiecka w ośrodkach miejskich - w Augsburgu, Norymberdze, Strasburgu; niemiecka historiografia partykularna - Sigismund Meisterlin, Albert Krantz, Johannes Aventinus; reformacja w Niemczech a historiografia - Johannes Carion, Filip Melanchton, Kaspar Peucer, Johannes Sleidanus, protestanckie opracowania historii Kościoła).

15. Humanistyczne dziejopisarstwo polskie (próby stworzenia całościowego opracowania dziejów Polski - Bernard Wapowski; Maciej z Miechowa, Ludwik Decjusz, Marcin Kromer, Stanisław Sarnicki, Joachim Bielski).

16. Historiografia litewsko – ruska (Latopis Wielkich Książąt Litewskich, Augustyn Rotundus, Maciej Stryjkowski, Filip Kallimach, Stanisław Orzechowski, Łukasz Górnicki, Dymitr Solikowski, Krzysztof Warszewicki, Stanisława Orzelskiego, Reinhold Heidenstein; genealogia i heraldyka - Bartłomiej Paprocki; historiografia uniwersalna – Marcin Bielski; wydawnictwa źródłowe - Acta Tomiciana).

17. Renesansowa historiografia czeska (dziejopisarstwo husytów - Bohuslav Bilejovski, Martin Kuchen; historiografia katolicka - Vaclav Hajek).

18. Renesansowa historiografia węgierska (główne ośrodki – dworski i w Waradynie).

19. Początki historiografii krytycznej (podstawy przewrotu XVII – wiecznego w naukach historycznych – rewaloryzacja współczesności, deprecjacja nauk historycznych, monizm ontologiczny i mechanicystyczne postrzeganie zjawisk społecznych; nowe kierunki historiozoficzne; kongregacja św. Maura; ojcowie bollandyści).

20. Oświeceniowe koncepcje historiozoficzne (model nomologiczny i antropologiczny; oświeceniowe teorie postępu i rozwoju; unaukowienie poznania historycznego).

21. Historiografia polskiego Oświecenia (Augustyn Kołudzki, ks. Szymon Majchrowicz, Jan Bielski, ks. Benedykt Chmielowski; gdańskie i toruńskie środowiska intelektualne; Gotfryd Bogumił Lengnicht; Wawrzyniec Krzysztof Mitzner de Kolof; Stanisława Konarskiego interpretacja dziejów Polski; Kajetan i Wincenty Skrzetuscy; Adama Naruszewicza koncepcja historii Polski; środowisko Kuźnicy Kołłątajowskiej; dorobek badawczy Tadeusza Czackiego, nicjatywy badawcze warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

22. Niemiecki historyzm indywidualistyczny XIX w. (doktryna indywidualistycznego historyzmu, podstawy ontologiczne i epistemologiczne; Leopold von Ranke i jego kontynuatorzy).

23. Pozytywistyczna filozofia dziejów (filozofia historii Augusta Comte'a, historia pozytywna Louis Bourdeau, reforma nauki historycznej Johna Stuarta Milla).

24. Polska historiografia XIX w. (republikańska i monarchiczna interpretacja dziejów Polski Joachim Lelewel, Karol Sienkiewicz, Teodor Morawski, Karol Boromeusz Hoffman; krakowska szkoła historyczna – Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, Stanisław Smolka; lwowska szkoła historyczna – Ksawery Liske, Oswald Balzer, Ludwik Finkiel, Tadeusz Wojciechowski, Wojciech Kętrzyński; warszawska szkoła historyczna – Władysław Smoleński, Aleksander Rembowski, Tadeusz Korzon).

25. Historiografia polska przełomu XIX i XX w. (szkoła historyczna Szymona Askenazego; rozwój badań nad historią gospodarczą i historią kultury – Franciszek Bujak, Aleksander Kraushar, Teodor Wierzbowski, Aleksander Brükner, Stanisław Łempicki, Stanisław Kot, Zygmunt Kukulski; orientacja niepodległościowa i narodowa w historiografii polskiej).

26. Historiografia II Rzeczypospolitej (insurekcyjna tradycja historiografii piłsudczykowskiej – Wacław Lipiński, Władysław Pobóg – Malinowski, Stefan Pomarański; narodowo – demokratyczny nurt w historiografii polskiej okresu międzywojennego – Władysław Konopczyński, Roman Rybarski, Adam Szelągowski; wschodnia i zachodnia orientacja historiografii polskiej; szkoła historyczno – prawna; polska szkoła historii gospodarczej; Marceli Handelsman i jego szkoła historyczna; nowa krakowska szkoła historyczna)

27. Historiografia marksistowska (teoria materializmu historycznego i jej odmiany; radziecki model historiografii; charakterystyka stalinowskiego modelu historiografii).

28. Szkoła :Annales” (Henriego Berra stopnie syntezy historycznej i jego program historii integralne; Francis Simianda teoria społecznej aktywności gospodarczej; Lucien Febre, Marc Bloch, Paul Vidal de la Blache)

29. Historia globalna Fernanda Braudel’a.

Literatura:

Grabski A. F., Dzieje historiografii, Poznań 2006.

Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2006.

Grabski A. F., Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław – Warszawa 1965.

Serczyk, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994.

Topolski J., Nowe idee współczesnej historiografii, Poznań 1980.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej i historii Polski na poziomie zaawansowanym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Gliński
Prowadzący grup: Waldemar Gliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi kierunkami historiozoficznymi od starożytności do XX w. oraz szkołami historiograficznymi. Szczególny akcent położony został na przedstawienie zależności poszczególnych koncepcji rozwoju dziejów od przyjętych założeń historiozoficznych i metodologicznych. Omówione też zostały wiodące wątki historiograficzne w dziejopisarstwie polskim.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pytanie o sens historii.

2. Protohistoriografia starożytnego Bliskiego Wschodu

3. Historiografia starożytnej Grecji (logografowie; Herodot; Tukidydes; Ksenofont; historiografia paradygmatyczna, perypatetyczna i hellenistyczna; Polibiusz i jego kontynuatorzy).

4. Dziejopisarstwo starożytnego Rzymu (pamiętnikarstwo; historiografia schyłku republiki; Liwiusz, Pompeius Trogus; regres w rozwoju historiografii w okresie cesarstwa; Tacyt; Swetoniusz; schyłek historiografii rzymskiej).

5. Historiografia żydowska (hebrajska filozofia dziejów, księgi historyczne Starego Testamentu, Miszna i Talmud, Józef Flawiusz).

6. Początki historiografii chrześcijańskiej (chrześcijańska filozofia dziejów, Św. Łukasz, pierwsi przedstawiciele historiografii chrześcijańskiej – Hegezyp, Sekstus Juliusz Afrykańczyk, Laktancjusz; Euzebiusz z Cezarei)

7. Historiografia średniowiecza (rozwój chrześcijańskiej filozofii dziejów, Św. Augustyn, Paulus Orosius, Beda Czcigodny; myśliciele renesansu XII w. - Anzelm z Havelbergu, Rupert z Deutz, Hugo od św. Wiktora, Joachim z Fiore, Geroh z Reichersbergu, Otto z Freising, John z Salisbury; Św. Tomasz z Akwinu, średniowieczna epistemologia historyczna; główne formy dziejopisarstwa; historiografia Ostrogotów, Longobardów, Wizygotów, Anglosasów, Franków; renesans karoliński; pokaroloiński regres; dziejopisarstwo rozwiniętego średniowiecza w XII i XIII w.; historiografia rycerska i miejska).

8. Historiografia średniowieczna środkowej Europy (dziejopisarstwo Czech, Polski, Węgier).

9. Chrześcijańskie dziejopisarstwo Wschodu (historiografia bizantyńska i ruska).

10. Charakterystyka historiografii Odrodzenia („wydarzeniowa”, nomologiczna i strukturalna koncepcja historii; czas egzystencjalny; nowa periodyzacja dziejów; socjologiczna koncepcja historii Miachiavellego; antropologiczna koncepcja historii Jeana Bodin’a; renesansowa epistemologia).

11. Humanistyczna historiografia włoska XV-XVI w. (włoska historiografia retoryczna - Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Marcantonio Caccio, Pietro Bombo, Eneasz Sylwiusz Piccolomini; włoska historiografia erudycyjno – krytyczna - Flavio Bindo, Tristano Calchi, Pomponio Laeto, Lorenzo Valla; model polityczny historiografii włoskiej - Niccolo Machiavelli, Francesco Guicciardini, Paolo Giovio; konfesyjna historiografia katolicka - Cesare Baronius).

12. Renesansowa historiografia Francji (prekursorzy humanizmu francuskiego - Filip de Commines, Jacques Lefevre d'Etaples, Guillaume Budé, Robert Estienne, Guillaume du Bella; historiografia francuska w I poł XVI w. - Robert Gaguin, Claude de Seyssel, Paulus Aemilius; historiografia francuska II połowy XVI wieku - Pierre Pithou; kierunek prawniczy renesansowej historiografii francuskiej - Jean Bodin; historia na usługach polityki - Bernard de Girard, Francois de Belleforesta; historiografia hugenocka - Theodore de Beze, Francois Hotman, Theodore-Agrippa d'Aubigne; Henri Lancelot de la Popeliniere; Jacques-Antoine'a de Thou).

13. Renesansowa historiografia angielska i szkocka (początki humanistycznej historiografii angielskiej - Bernard Andre, Thomas More, Polydore Vergil, Eduard Hill; historiografia angielska przełomu XVI i XVII w. - John Harward, Walter Raleigh, William Camden, Francis Bacon; dziejopisarstwo konfesyjne - John Foxe, Nicholas Anders; dziejopisarstwo Szkocji - John Mair, Hector Bois, John Leslie, George Buchanan, John Knox).

14. Humanizm i reformacja w Niemczech (początki dziejopisarstwa humanistycznego - Rudolf Agricola, Hartmann Schedel, Johannes Trithemius, Erasmus Stella, Konrad Celtis, Johannes Cuspinianus, Joseph Grünpeck; historiografia niemiecka w ośrodkach miejskich - w Augsburgu, Norymberdze, Strasburgu; niemiecka historiografia partykularna - Sigismund Meisterlin, Albert Krantz, Johannes Aventinus; reformacja w Niemczech a historiografia - Johannes Carion, Filip Melanchton, Kaspar Peucer, Johannes Sleidanus, protestanckie opracowania historii Kościoła).

15. Humanistyczne dziejopisarstwo polskie (próby stworzenia całościowego opracowania dziejów Polski - Bernard Wapowski; Maciej z Miechowa, Ludwik Decjusz, Marcin Kromer, Stanisław Sarnicki, Joachim Bielski).

16. Historiografia litewsko – ruska (Latopis Wielkich Książąt Litewskich, Augustyn Rotundus, Maciej Stryjkowski, Filip Kallimach, Stanisław Orzechowski, Łukasz Górnicki, Dymitr Solikowski, Krzysztof Warszewicki, Stanisława Orzelskiego, Reinhold Heidenstein; genealogia i heraldyka - Bartłomiej Paprocki; historiografia uniwersalna – Marcin Bielski; wydawnictwa źródłowe - Acta Tomiciana).

17. Renesansowa historiografia czeska (dziejopisarstwo husytów - Bohuslav Bilejovski, Martin Kuchen; historiografia katolicka - Vaclav Hajek).

18. Renesansowa historiografia węgierska (główne ośrodki – dworski i w Waradynie).

19. Początki historiografii krytycznej (podstawy przewrotu XVII – wiecznego w naukach historycznych – rewaloryzacja współczesności, deprecjacja nauk historycznych, monizm ontologiczny i mechanicystyczne postrzeganie zjawisk społecznych; nowe kierunki historiozoficzne; kongregacja św. Maura; ojcowie bollandyści).

20. Oświeceniowe koncepcje historiozoficzne (model nomologiczny i antropologiczny; oświeceniowe teorie postępu i rozwoju; unaukowienie poznania historycznego).

21. Historiografia polskiego Oświecenia (Augustyn Kołudzki, ks. Szymon Majchrowicz, Jan Bielski, ks. Benedykt Chmielowski; gdańskie i toruńskie środowiska intelektualne; Gotfryd Bogumił Lengnicht; Wawrzyniec Krzysztof Mitzner de Kolof; Stanisława Konarskiego interpretacja dziejów Polski; Kajetan i Wincenty Skrzetuscy; Adama Naruszewicza koncepcja historii Polski; środowisko Kuźnicy Kołłątajowskiej; dorobek badawczy Tadeusza Czackiego, nicjatywy badawcze warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

22. Niemiecki historyzm indywidualistyczny XIX w. (doktryna indywidualistycznego historyzmu, podstawy ontologiczne i epistemologiczne; Leopold von Ranke i jego kontynuatorzy).

23. Pozytywistyczna filozofia dziejów (filozofia historii Augusta Comte'a, historia pozytywna Louis Bourdeau, reforma nauki historycznej Johna Stuarta Milla).

24. Polska historiografia XIX w. (republikańska i monarchiczna interpretacja dziejów Polski Joachim Lelewel, Karol Sienkiewicz, Teodor Morawski, Karol Boromeusz Hoffman; krakowska szkoła historyczna – Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, Stanisław Smolka; lwowska szkoła historyczna – Ksawery Liske, Oswald Balzer, Ludwik Finkiel, Tadeusz Wojciechowski, Wojciech Kętrzyński; warszawska szkoła historyczna – Władysław Smoleński, Aleksander Rembowski, Tadeusz Korzon).

25. Historiografia polska przełomu XIX i XX w. (szkoła historyczna Szymona Askenazego; rozwój badań nad historią gospodarczą i historią kultury – Franciszek Bujak, Aleksander Kraushar, Teodor Wierzbowski, Aleksander Brükner, Stanisław Łempicki, Stanisław Kot, Zygmunt Kukulski; orientacja niepodległościowa i narodowa w historiografii polskiej).

26. Historiografia II Rzeczypospolitej (insurekcyjna tradycja historiografii piłsudczykowskiej – Wacław Lipiński, Władysław Pobóg – Malinowski, Stefan Pomarański; narodowo – demokratyczny nurt w historiografii polskiej okresu międzywojennego – Władysław Konopczyński, Roman Rybarski, Adam Szelągowski; wschodnia i zachodnia orientacja historiografii polskiej; szkoła historyczno – prawna; polska szkoła historii gospodarczej; Marceli Handelsman i jego szkoła historyczna; nowa krakowska szkoła historyczna)

27. Historiografia marksistowska (teoria materializmu historycznego i jej odmiany; radziecki model historiografii; charakterystyka stalinowskiego modelu historiografii).

28. Szkoła :Annales” (Henriego Berra stopnie syntezy historycznej i jego program historii integralne; Francis Simianda teoria społecznej aktywności gospodarczej; Lucien Febre, Marc Bloch, Paul Vidal de la Blache)

29. Historia globalna Fernanda Braudel’a.

Literatura:

Grabski A. F., Dzieje historiografii, Poznań 2006.

Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2006.

Grabski A. F., Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław – Warszawa 1965.

Serczyk, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994.

Topolski J., Nowe idee współczesnej historiografii, Poznań 1980.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej i historii Polski na poziomie zaawansowanym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Gliński
Prowadzący grup: Waldemar Gliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi kierunkami historiozoficznymi od starożytności do XX w. oraz szkołami historiograficznymi. Szczególny akcent położony został na przedstawienie zależności poszczególnych koncepcji rozwoju dziejów od przyjętych założeń historiozoficznych i metodologicznych. Omówione też zostały wiodące wątki historiograficzne w dziejopisarstwie polskim.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pytanie o sens historii.

2. Protohistoriografia starożytnego Bliskiego Wschodu

3. Historiografia starożytnej Grecji (logografowie; Herodot; Tukidydes; Ksenofont; historiografia paradygmatyczna, perypatetyczna i hellenistyczna; Polibiusz i jego kontynuatorzy).

4. Dziejopisarstwo starożytnego Rzymu (pamiętnikarstwo; historiografia schyłku republiki; Liwiusz, Pompeius Trogus; regres w rozwoju historiografii w okresie cesarstwa; Tacyt; Swetoniusz; schyłek historiografii rzymskiej).

5. Historiografia żydowska (hebrajska filozofia dziejów, księgi historyczne Starego Testamentu, Miszna i Talmud, Józef Flawiusz).

6. Początki historiografii chrześcijańskiej (chrześcijańska filozofia dziejów, Św. Łukasz, pierwsi przedstawiciele historiografii chrześcijańskiej – Hegezyp, Sekstus Juliusz Afrykańczyk, Laktancjusz; Euzebiusz z Cezarei)

7. Historiografia średniowiecza (rozwój chrześcijańskiej filozofii dziejów, Św. Augustyn, Paulus Orosius, Beda Czcigodny; myśliciele renesansu XII w. - Anzelm z Havelbergu, Rupert z Deutz, Hugo od św. Wiktora, Joachim z Fiore, Geroh z Reichersbergu, Otto z Freising, John z Salisbury; Św. Tomasz z Akwinu, średniowieczna epistemologia historyczna; główne formy dziejopisarstwa; historiografia Ostrogotów, Longobardów, Wizygotów, Anglosasów, Franków; renesans karoliński; pokaroloiński regres; dziejopisarstwo rozwiniętego średniowiecza w XII i XIII w.; historiografia rycerska i miejska).

8. Historiografia średniowieczna środkowej Europy (dziejopisarstwo Czech, Polski, Węgier).

9. Chrześcijańskie dziejopisarstwo Wschodu (historiografia bizantyńska i ruska).

10. Charakterystyka historiografii Odrodzenia („wydarzeniowa”, nomologiczna i strukturalna koncepcja historii; czas egzystencjalny; nowa periodyzacja dziejów; socjologiczna koncepcja historii Miachiavellego; antropologiczna koncepcja historii Jeana Bodin’a; renesansowa epistemologia).

11. Humanistyczna historiografia włoska XV-XVI w. (włoska historiografia retoryczna - Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Marcantonio Caccio, Pietro Bombo, Eneasz Sylwiusz Piccolomini; włoska historiografia erudycyjno – krytyczna - Flavio Bindo, Tristano Calchi, Pomponio Laeto, Lorenzo Valla; model polityczny historiografii włoskiej - Niccolo Machiavelli, Francesco Guicciardini, Paolo Giovio; konfesyjna historiografia katolicka - Cesare Baronius).

12. Renesansowa historiografia Francji (prekursorzy humanizmu francuskiego - Filip de Commines, Jacques Lefevre d'Etaples, Guillaume Budé, Robert Estienne, Guillaume du Bella; historiografia francuska w I poł XVI w. - Robert Gaguin, Claude de Seyssel, Paulus Aemilius; historiografia francuska II połowy XVI wieku - Pierre Pithou; kierunek prawniczy renesansowej historiografii francuskiej - Jean Bodin; historia na usługach polityki - Bernard de Girard, Francois de Belleforesta; historiografia hugenocka - Theodore de Beze, Francois Hotman, Theodore-Agrippa d'Aubigne; Henri Lancelot de la Popeliniere; Jacques-Antoine'a de Thou).

13. Renesansowa historiografia angielska i szkocka (początki humanistycznej historiografii angielskiej - Bernard Andre, Thomas More, Polydore Vergil, Eduard Hill; historiografia angielska przełomu XVI i XVII w. - John Harward, Walter Raleigh, William Camden, Francis Bacon; dziejopisarstwo konfesyjne - John Foxe, Nicholas Anders; dziejopisarstwo Szkocji - John Mair, Hector Bois, John Leslie, George Buchanan, John Knox).

14. Humanizm i reformacja w Niemczech (początki dziejopisarstwa humanistycznego - Rudolf Agricola, Hartmann Schedel, Johannes Trithemius, Erasmus Stella, Konrad Celtis, Johannes Cuspinianus, Joseph Grünpeck; historiografia niemiecka w ośrodkach miejskich - w Augsburgu, Norymberdze, Strasburgu; niemiecka historiografia partykularna - Sigismund Meisterlin, Albert Krantz, Johannes Aventinus; reformacja w Niemczech a historiografia - Johannes Carion, Filip Melanchton, Kaspar Peucer, Johannes Sleidanus, protestanckie opracowania historii Kościoła).

15. Humanistyczne dziejopisarstwo polskie (próby stworzenia całościowego opracowania dziejów Polski - Bernard Wapowski; Maciej z Miechowa, Ludwik Decjusz, Marcin Kromer, Stanisław Sarnicki, Joachim Bielski).

16. Historiografia litewsko – ruska (Latopis Wielkich Książąt Litewskich, Augustyn Rotundus, Maciej Stryjkowski, Filip Kallimach, Stanisław Orzechowski, Łukasz Górnicki, Dymitr Solikowski, Krzysztof Warszewicki, Stanisława Orzelskiego, Reinhold Heidenstein; genealogia i heraldyka - Bartłomiej Paprocki; historiografia uniwersalna – Marcin Bielski; wydawnictwa źródłowe - Acta Tomiciana).

17. Renesansowa historiografia czeska (dziejopisarstwo husytów - Bohuslav Bilejovski, Martin Kuchen; historiografia katolicka - Vaclav Hajek).

18. Renesansowa historiografia węgierska (główne ośrodki – dworski i w Waradynie).

19. Początki historiografii krytycznej (podstawy przewrotu XVII – wiecznego w naukach historycznych – rewaloryzacja współczesności, deprecjacja nauk historycznych, monizm ontologiczny i mechanicystyczne postrzeganie zjawisk społecznych; nowe kierunki historiozoficzne; kongregacja św. Maura; ojcowie bollandyści).

20. Oświeceniowe koncepcje historiozoficzne (model nomologiczny i antropologiczny; oświeceniowe teorie postępu i rozwoju; unaukowienie poznania historycznego).

21. Historiografia polskiego Oświecenia (Augustyn Kołudzki, ks. Szymon Majchrowicz, Jan Bielski, ks. Benedykt Chmielowski; gdańskie i toruńskie środowiska intelektualne; Gotfryd Bogumił Lengnicht; Wawrzyniec Krzysztof Mitzner de Kolof; Stanisława Konarskiego interpretacja dziejów Polski; Kajetan i Wincenty Skrzetuscy; Adama Naruszewicza koncepcja historii Polski; środowisko Kuźnicy Kołłątajowskiej; dorobek badawczy Tadeusza Czackiego, nicjatywy badawcze warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

22. Niemiecki historyzm indywidualistyczny XIX w. (doktryna indywidualistycznego historyzmu, podstawy ontologiczne i epistemologiczne; Leopold von Ranke i jego kontynuatorzy).

23. Pozytywistyczna filozofia dziejów (filozofia historii Augusta Comte'a, historia pozytywna Louis Bourdeau, reforma nauki historycznej Johna Stuarta Milla).

24. Polska historiografia XIX w. (republikańska i monarchiczna interpretacja dziejów Polski Joachim Lelewel, Karol Sienkiewicz, Teodor Morawski, Karol Boromeusz Hoffman; krakowska szkoła historyczna – Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, Stanisław Smolka; lwowska szkoła historyczna – Ksawery Liske, Oswald Balzer, Ludwik Finkiel, Tadeusz Wojciechowski, Wojciech Kętrzyński; warszawska szkoła historyczna – Władysław Smoleński, Aleksander Rembowski, Tadeusz Korzon).

25. Historiografia polska przełomu XIX i XX w. (szkoła historyczna Szymona Askenazego; rozwój badań nad historią gospodarczą i historią kultury – Franciszek Bujak, Aleksander Kraushar, Teodor Wierzbowski, Aleksander Brükner, Stanisław Łempicki, Stanisław Kot, Zygmunt Kukulski; orientacja niepodległościowa i narodowa w historiografii polskiej).

26. Historiografia II Rzeczypospolitej (insurekcyjna tradycja historiografii piłsudczykowskiej – Wacław Lipiński, Władysław Pobóg – Malinowski, Stefan Pomarański; narodowo – demokratyczny nurt w historiografii polskiej okresu międzywojennego – Władysław Konopczyński, Roman Rybarski, Adam Szelągowski; wschodnia i zachodnia orientacja historiografii polskiej; szkoła historyczno – prawna; polska szkoła historii gospodarczej; Marceli Handelsman i jego szkoła historyczna; nowa krakowska szkoła historyczna)

27. Historiografia marksistowska (teoria materializmu historycznego i jej odmiany; radziecki model historiografii; charakterystyka stalinowskiego modelu historiografii).

28. Szkoła :Annales” (Henriego Berra stopnie syntezy historycznej i jego program historii integralne; Francis Simianda teoria społecznej aktywności gospodarczej; Lucien Febre, Marc Bloch, Paul Vidal de la Blache)

29. Historia globalna Fernanda Braudel’a.

Literatura:

Grabski A. F., Dzieje historiografii, Poznań 2006.

Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2006.

Grabski A. F., Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne, Wrocław – Warszawa 1965.

Serczyk, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994.

Topolski J., Nowe idee współczesnej historiografii, Poznań 1980.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej i historii Polski na poziomie zaawansowanym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)