Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia ustroju administracyjnego (XI-XX wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-HUAdm
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia ustroju administracyjnego (XI-XX wiek)
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W01

HI2_W02

HI2_W09

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych faktów z historii ustroju Polski

Pełny opis:

W trakcie zajęć z historii ustroju administracyjnego studenci powinni przyswoić sobie wiedzę na temat terminologii z zakresu administracji, procesu tworzenia administracji (ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich) oraz najważniejszych instytucji nowoczesnej administracji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

I. Wiedza - Student powinien umieć:

1) wyjaśnić istotę pojęć dotyczących najistotniejszych aktów prawnych i instytucji funkcjonujących w Polsce od XI do XX w.

2) opisać i wyjaśnić najważniejsze fakty dotyczące struktur administracyjnych Polski od XI do XX w.

II. Umiejętności - Student powinien umieć: uzasadnić znaczenie faktów z zakresu polskiego ustroju uznawanych przez siebie za najistotniejsze (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) przez wskazanie ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym dotyczącym dziejów

ojczystych i powszechnych.

III. Kompetencje społeczne - Student ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie obrazu polskiej przeszłości zgodnego z ustaleniami współczesnej historiografii.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia W01 - student powinien mieć pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii administracji wśród innych nauk odnoszących się do administracji i ustroju (na ocenę 2: student nie zna; na ocenę 3: ma podstawową wiedzę; na ocenę 4: ma dobrą znajomość; na ocenę 5: bardzo dobrze zna miejsce i znaczenie historii administracji wśród innych nauk odnoszących się do administracji i ustroju)

Efekt kształcenia W02 - student powinien znać na poziomie rozszerzonym fachową terminologię z zakresu administracji (na ocenę 2: student nie zna; na ocenę 3: ma podstawową wiedzę; na ocenę 4: ma dobrą znajomość; na ocenę 5: bardzo dobrze zna fachową terminologię z zakresu administracji)

Efekt kształcenia W09 - student powinien znać i rozumieć zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii ustroju i administracji (na ocenę 2: student nie zna; na ocenę 3: ma podstawową wiedzę; na ocenę 4: ma dobrą znajomość; na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii ustroju i administracji)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Aktywność studenta i nakład pracy studenta w godz.:

1) Uczestnictwo w wykładzie 30 h

2) Lektura i przygotowanie się do egzaminu 30 h

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Suma godzin - 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacjami na temat terminologii z zakresu administracji i ustroju państwa, funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Aktywność studenta i nakład pracy studenta w godz.:

1) Uczestnictwo w wykładzie 30 godz.

2) Lektura i przygotowanie się do egzaminu 25 godz.

3) Konsultacje indywidualne 5 godz.

Suma godzin - 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacjami na temat terminologii z zakresu administracji i ustroju państwa, funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego od XI do XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Aktywność studenta i nakład pracy studenta w godz.:

1) Uczestnictwo w wykładzie 30 godz.

2) Lektura i przygotowanie się do egzaminu 25 godz.

3) Konsultacje indywidualne 5 godz.

Suma godzin - 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacjami na temat terminologii z zakresu administracji i ustroju państwa, funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego od XI do XX wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)