Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrzędy, wierzenia i widowiska w starożytnej Grecji i Rzymie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-OWIW
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obrzędy, wierzenia i widowiska w starożytnej Grecji i Rzymie
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W05
K_W06
K_U02

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia dotyczące obrzędów i ceremonii starożytnej Grecji i Rzymu

Pełny opis:

Podjęte tematy koncentrują się wokół następujących zagadnień:

- Kult publiczny i prywatny w starożytnym Rzymie

- Wróżbiarstwo w starożytnej Grecji

- Kult Nemezis w starożytnym Rzymie

- Igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji

- Ceremonia triumfu w starożytnym Rzymie

Literatura:

Flaig E., Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013.

Grant. M., Gladiatorzy, Wrocław 1979.

Karczewska H., Kult Nemezis w starożytnym Rzymie, „Seminare” 36 (2015), z. 2, s. 175-186.

Lanowski J., Święte igrzyska olimpijskie, Poznań 2000.

Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.

Oświęcimski S., Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście, Wrocław 1989.

Swaddling J., Starożytne igrzyska olimpijskie, Poznań 2004.

Winniczuk L., Ludzie. Zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, T. 1-2, Warszawa 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej okresu I tysiąclecia w zakresie kontaktu Cesarstwa Rzymskiego z barbarzyńcami

EK2: Student posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych uwzględniając środowiska kulturowe, religijne i narodowe.

EK3: Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę źródeł i prac innych autorów pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych.

Punkty ECTS:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- przygotowanie referatów i prezentacji - 30 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda prowadzenia zajęć: konwersatorium

Na ocenę końcową składają się: obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności) oraz ocena z testu końcowego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dźwigała
Prowadzący grup: Katarzyna Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu religii i widowisk w starożytnej Grecji i Rzymie aż do okresu późnego antyku.

Pełny opis:

Lista zagadnień, których dotyczy wykład:

- Najważniejsze elementy kultu publicznego w Grecji i Rzymie

- Wróżbiarstwo pogańskie i chrześcijańskie

- Magia antyczna

- Wprowadzanie nowych kultów w Grecji i Rzymie

- Igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji

- Ceremonia triumfu w starożytnym Rzymie

- Religia wojskowa w starożytnym Rzymie i jej chrystianizacja

- Od świąt pogańskich do świąt chrześcijańskich

Literatura:

Jaczynowska M., Religie świata Rzymskiego, Warszawa 1987.

Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

Naumowicz J., Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, Warszawa 2015.

Rybowska J., Zbożność i bezbożność w kulturze Greków, Łódź 2017.

Winniczuk L., Ludzie. Zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, T. 1-2, Warszawa 1983.

Wiśniewski R., Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne:

Na ocenę składa się obecność na zajęciach oraz ocena z testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Linn
Prowadzący grup: Helena Linn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia dotyczące obrzędów i ceremonii starożytnej Grecji i Rzymu

Pełny opis:

Podjęte tematy koncentrują się wokół następujących zagadnień:

- Kult publiczny i prywatny w starożytnym Rzymie (2 wykłady)

- Wróżbiarstwo w starożytnej Grecji (2 wykłady)

- Kult Nemezis w starożytnym Rzymie

- Igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji (3 wykłady)

- Ceremonia triumfu w starożytnym Rzymie

- Ritus clarigationis - wypowiadnie wojny w starożytnym Rzymie

- Ceremoniał areny - walki gladiatorów (2 wykłady)

- Dona militaria - odznaczenia wojskowe (3 wykłady)

Literatura:

Flaig E., Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013.

Grant. M., Gladiatorzy, Wrocław 1979.

Karczewska H., Kult Nemezis w starożytnym Rzymie, „Seminare” 36 (2015), z. 2, s. 175-186.

Lanowski J., Święte igrzyska olimpijskie, Poznań 2000.

Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.

Oświęcimski S., Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście, Wrocław 1989.

Swaddling J., Starożytne igrzyska olimpijskie, Poznań 2004.

Winniczuk L., Ludzie. Zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, T. 1-2, Warszawa 1983.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Linn
Prowadzący grup: Helena Linn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia dotyczące obrzędów i ceremonii starożytnej Grecji i Rzymu

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu religii i widowisk w starożytnej Grecji i Rzymie aż do okresu późnego antyku.

Pełny opis:

Lista zagadnień, których dotyczy wykład:

- Najważniejsze elementy kultu publicznego w Grecji i Rzymie

- Wróżbiarstwo pogańskie i chrześcijańskie

- Magia antyczna

- Wprowadzanie nowych kultów w Grecji i Rzymie

- Igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji

- Ceremonia triumfu w starożytnym Rzymie

- Religia wojskowa w starożytnym Rzymie i jej chrystianizacja

- Od świąt pogańskich do świąt chrześcijańskich

Literatura:

Flaig E., Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013.

Grant. M., Gladiatorzy, Wrocław 1979.

Karczewska H., Kult Nemezis w starożytnym Rzymie, „Seminare” 36 (2015), z. 2, s. 175-186.

Lanowski J., Święte igrzyska olimpijskie, Poznań 2000.

Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.

Oświęcimski S., Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście, Wrocław 1989.

Swaddling J., Starożytne igrzyska olimpijskie, Poznań 2004.

Winniczuk L., Ludzie. Zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, T. 1-2, Warszawa 1983.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)