Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie dynastie królewskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-PolDyn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polskie dynastie królewskie
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W05, HI2_W09, HI2_U04, HI2_U06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących panowania dynastii Piastów, Andegawenów, Jagiellonów i Wazów w Polsce. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim problematykę z zakresu władzy królewskiej, rodów monarszych oraz dworu królewskiego. Szerzej omawiane są zagadnienia związane z życiem władców i ich rodzin na dworze królewskim.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Zajęcia organizacyjne, omówienie literatury

2. Herby polskich dynastii królewskich

3. Regalia królów polskich

4. Pierwsi Piastowie na tronie polskim

5. Walki o tron polski w okresie rozbicia dzielnicowego

6. Ostatni Piastowie na tronie polskim

7. Andegawenowie na tronie polskim

8. Powstanie dynastii Jagiellonów

9. Dynastia Jagiellonów w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku

10. Jagiellonki

11 Ostatni Jagiellonowie na tronie polskim

12. Wazowie na tronie polskim

13. Wazowie na tronie polskim

14. Wettynowie na tronie polskim

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański M., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.

Borkowska U., Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.

Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2007.

Duczmal M., Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.

Wisner H., Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Lileyko J., Regalia Polskie, Warszawa 1987.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HI2_W05 Student zna najważniejszą faktografię historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii

Kościoła i historii wojskowości.

HI2_W09 Student ma wiedzę na temat podstawowych metody analizy i interpretacji źródła historycznego.

HI2_U04 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej, szczególnie w instytucjach kultury.

HI2_U06 Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, multimedialnych, ze specjalistami z nauk humanistycznych.

W zakresie wiedzy student posiada wiedzę z zakresu:

1. genealogii dynastii Piastów, Andegawenów, Jagiellonów i Wazów

2. zasad ustrojowych dotyczących powoływania władców na tron oraz znaczenia królewskiej w Polsce

3. dokonań politycznych przedstawicieli poszczególnych dynastii królewskich

4. regaliów polskich królów

W zakresie umiejętności student potrafi:

1. przedstawić nowe syntezy i monografie poświęcone dynastiom królewskim w Polsce

2. analizować przekazy źródłowe pisane i ikonograficzne

ECTS

Wykład - 30 godz.

Zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu - 20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest rozszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących panowania dynastii Piastów, Andegawenów, Jagiellonów i Wazów w Polsce. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim problematykę z zakresu władzy królewskiej, rodów monarszych oraz dworu królewskiego. Szerzej omawiane są zagadnienia związane z życiem władców i ich rodzin na dworze królewskim.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Zajęcia organizacyjne, omówienie literatury

2. Herby polskich dynastii królewskich

3. Regalia królów polskich

4. Pierwsi Piastowie na tronie polskim

5. Walki o tron polski w okresie rozbicia dzielnicowego

6. Ostatni Piastowie na tronie polskim

7. Andegawenowie na tronie polskim

8. Powstanie dynastii Jagiellonów

9. Dynastia Jagiellonów w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku

10. Jagiellonki

11 Ostatni Jagiellonowie na tronie polskim

12. Wazowie na tronie polskim

13. Wazowie na tronie polskim

14. Wettynowie na tronie polskim

15. Zaliczenie

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z historii Polski średniowiecznej i nowożytnej z zakresu studiów licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących panowania dynastii Piastów, Andegawenów i Jagiellonów w Polsce. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim problematykę z zakresu władzy królewskiej, rodów monarszych oraz dworu królewskiego. Szerzej omawiane są zagadnienia związane z życiem władców i ich rodzin na dworze królewskim.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Zajęcia organizacyjne, prezentacja wybranej literatury przedmiotu

2. Pochodzenie terminów Piastowie, Andegawenowie, Jagiellonowie

3. Pierwsza monarchia piastowska

4. Druga monarchia

5. Rozbicie dzielnicowego

6. Zjednoczenie Królestwa Polskiego

7. Rządy andegaweńskie

8. Rządy założyciela dynastii Jagiellonów

9. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka

10. Jagiellonowie na tronie czeskim i węgierskim

11. Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka

12 Panowanie Zygmunta I Starego

13. Panowanie Zygmunta Augusta

14. Małżeństwa Jagiellonek w XV i XVI wieku

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański M., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.

Borkowska U., Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.

Duczmal M., Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca:

Lileyko J., Regalia Polskie, Warszawa 1987.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących panowania dynastii Piastów, Andegawenów i Jagiellonów w Polsce. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim problematykę z zakresu władzy królewskiej, rodów monarszych oraz dworu królewskiego. Szerzej omawiane są zagadnienia związane z życiem władców i ich rodzin na dworze królewskim.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Zajęcia organizacyjne, prezentacja wybranej literatury przedmiotu

2. Pochodzenie terminów Piastowie, Andegawenowie, Jagiellonowie

3. Pierwsza monarchia piastowska

4. Druga monarchia

5. Rozbicie dzielnicowego

6. Zjednoczenie Królestwa Polskiego

7. Rządy andegaweńskie

8. Rządy założyciela dynastii Jagiellonów

9. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka

10. Jagiellonowie na tronie czeskim i węgierskim

11. Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka

12 Panowanie Zygmunta I Starego

13. Panowanie Zygmunta Augusta

14. Małżeństwa Jagiellonek w XV i XVI wieku

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański M., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.

Borkowska U., Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.

Duczmal M., Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca:

Lileyko J., Regalia Polskie, Warszawa 1987.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)