Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polscy królowie elekcyjni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-PolKrol
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polscy królowie elekcyjni
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Przedmioty do wyboru /2 z 4/ dla 2 roku 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

HI2_W05, HI2_W09

Umiejętności:

HI2_U02

Kompetencje społeczne:

HI2_K01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Zaawansowany

Cele przedmiotu:

Pogłębienie wiedzy o:

- instytucji wolnych elekcji i zmianach w zakresie uprawnień monarszych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

- uwarunkowaniach wyboru poszczególnych władców;

- fundamentalnych problemach w czasie kolejnych panowań.

Dyskusja nt. uwarunkowań, celów i skutków polityki władców elekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli ich cech osobowych.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu wczesno nowożytnych dziejów Polski i Europy Środkowej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zasady i procedury wolnych elekcji viritim i Artykuły Henrykowskie;

Henryk Walezy – dlaczego tron uzyskał, dlaczego opuścił RP, dlaczego wygaśnięcie jego panowania uznali obywatele RP?

Stefan Batory – władca cieszący się największym uznanie potomnych, czy jednak zasłużenie?

Zygmunt III Waza – monarcha niezłomny, któremu przyprawiono „gębę”;

Władysław IV- zdolny, lubiany, labilny;

Joannes Casimirus Rex – król którego panowanie bywa uznawane za „początek nieszczęść Królestwa” – na ile z jego winy?

Michał Korybut Wiśniowiecki – panujący nikt?

Jan III Sobieski – jednostka wybitna, efekty rządów mierne;

August II i August III, czy jako królowie polscy zasługują na rehabilitację?

Stanisław Leszczyński – panujący z woli Karola XII, oraz król wybrany ale nie rządzący;

Stanisław August Poniatowski – król mecenas, carski namiestnik, marionetka?

Metody oceny:

Końcowa praca zaliczeniowa.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII w., Warszawa 1993

Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006

Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978 i wyd. następne

Literatura do zaliczenia końcowego (do wyboru jedna z podanych pozycji)

1. S. Grzybowski, "Henryk Walezy".Wrocław 1990.

2. J. Besala, "Stefan Batory", Poznań 2010.

3. K. Olejnik, "Stefan Batory 1533-1586", Warszawa 1988.

4. H. Wisner, "Zygmunt III Waza", Wrocław 2006.

5. W. Czapliński, "Władysław IV i jego czasy", Kraków 2008.

6. H. Wisner, "Władysław IV Waza", Wrocław 2009.

7. Z. Wójcik, "Jan Kazimierz Waza", Wrocław 1997.

8. A. Przyboś, "Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673", Kraków 2007.

9. Z. Wójcik, "Jan Sobieski", Warszawa 1994.

10. J. Staszewski, "August II Mocny", Wrocław 1998.

11. J. Feldman, "Stanisław Leszczyński", Wrocław 1948.

12. E. Cieślak, "Stanisław Leszczyński", Wrocław 1994.

13. J. Staszewski, "August III Sas", Wrocław 2010.

14. K. Zienkowska, "Stanisław August Poniatowski", Wrocław 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Ma uporządkowaną, pogłębioną prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu historii.. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej. Ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach.

Umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych., opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązanie złozonych problemów historycznych.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia. potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Opis ECTS:

1. Obecność na zajęciach = 1 pkt,

2. Przygotowanie do zajęć (lektury) = 1 pkt,

3. Aktywny udział w zajęciach = 1 pkt,

4. Przygotowanie pracy egzaminacyjnej = 1 pkt.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na podstawie końcowej pracy zaliczeniowej, będącej recenzją wybranej przez studenta biografii króla.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Henryk Walezy.

3. Stefan Batory i Anna Jagiellonka.

4. Zygmunt III Waza - polityka wewnętrzna.

5. Zygmunt III Waza - polityka zagraniczna.

6. Władysław IV.

7. Jan Kazimierz - czas wojen.

8. Jan Kazimierz - nieudane reformy państwa.

9. Michał Korybut Wiśniowiecki.

10. Jan III Sobieski - król wojownik.

11. Jan III Sobieski - pogłębianie się kryzysu wewnętrznego.

12. August II Mocny.

13. Stanisław Leszczyński.

14. August III.

15. Stanisław August Poniatowski.

Metody oceny: aktywny udział w zajęciach; kolokwium.

Literatura:

zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z życia i działalności polskich królów elekcyjnych oraz historii Rzeczypospolitej w okresie 1572-1795. Obecność na zajęciach i aktywny udział w nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aorgz9P-QFl5dZW_gGtIqtOq-2F3Dfy_loc_XuY_ivVQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf1c53c7-6edc-4af4-bdfa-3aa95fd854b3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Henryk Walezy.

3. Stefan Batory i Anna Jagiellonka.

4. Zygmunt III Waza - polityka wewnętrzna.

5. Zygmunt III Waza - polityka zagraniczna.

6. Władysław IV.

7. Jan Kazimierz - czas wojen.

8. Jan Kazimierz - nieudane reformy państwa.

9. Michał Korybut Wiśniowiecki.

10. Jan III Sobieski - król wojownik.

11. Jan III Sobieski - pogłębianie się kryzysu wewnętrznego.

12. August II Mocny.

13. Stanisław Leszczyński.

14. August III.

15. Stanisław August Poniatowski.

Metody oceny: końcowa praca zaliczeniowa.

Literatura:

zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z życia i działalności polskich królów elekcyjnych oraz historii Rzeczypospolitej w okresie 1572-1795. Obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aorgz9P-QFl5dZW_gGtIqtOq-2F3Dfy_loc_XuY_ivVQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf1c53c7-6edc-4af4-bdfa-3aa95fd854b3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Henryk Walezy.

3. Stefan Batory i Anna Jagiellonka.

4. Zygmunt III Waza - polityka wewnętrzna.

5. Zygmunt III Waza - polityka zagraniczna.

6. Władysław IV.

7. Jan Kazimierz - czas wojen.

8. Jan Kazimierz - nieudane reformy państwa.

9. Michał Korybut Wiśniowiecki.

10. Jan III Sobieski - król wojownik.

11. Jan III Sobieski - pogłębianie się kryzysu wewnętrznego.

12. August II Mocny.

13. Stanisław Leszczyński.

14. August III.

15. Stanisław August Poniatowski.

Metody oceny: końcowa praca zaliczeniowa.

Literatura:

zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z życia i działalności polskich królów elekcyjnych oraz historii Rzeczypospolitej w okresie 1572-1795. Obecność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)