Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polscy królowie elekcyjni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-PolKrol Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Polscy królowie elekcyjni
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Przedmioty do wyboru /2 z 4/ dla 2 roku 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

HI2_W05

Umiejętności:

HI2_U07

Kompetencje społeczne:

HI2_K05


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Zaawansowany

Cele przedmiotu:

Pogłębienie wiedzy o:

- instytucji wolnych elekcji i zmianach w zakresie uprawnień monarszych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

- uwarunkowaniach wyboru poszczególnych władców;

- fundamentalnych problemach w czasie kolejnych panowań.

Dyskusja nt. uwarunkowań, celów i skutków polityki władców elekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli ich cech osobowych.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu wczesno nowożytnych dziejów Polski i Europy Środkowej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zasady i procedury wolnych elekcji viritim i Artykuły Henrykowskie;

Henryk Walezy – dlaczego tron uzyskał, dlaczego opuścił RP, dlaczego wygaśnięcie jego panowania uznali obywatele RP?

Stefan Batory – władca cieszący się największym uznanie potomnych, czy jednak zasłużenie?

Zygmunt III Waza – monarcha niezłomny, któremu przyprawiono „gębę”;

Władysław IV- zdolny, lubiany, labilny;

Joannes Casimirus Rex – król którego panowanie bywa uznawane za „początek nieszczęść Królestwa” – na ile z jego winy?

Michał Korybut Wiśniowiecki – panujący nikt?

Jan III Sobieski – jednostka wybitna, efekty rządów mierne;

August II i August III, czy jako królowie polscy zasługują na rehabilitację?

Stanisław Leszczyński – panujący z woli Karola XII, oraz król wybrany ale nie rządzący;

Stanisław August Poniatowski – król mecenas, carski namiestnik, marionetka?

Metody oceny:

Aktywny udział w zajęciach; kolokwium

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII w., Warszawa 1993

Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006

Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978 i wyd. następne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą na temat polskich władców elekcyjnych.

Umiejętności:

Student potrafi formułować opinie krytyczne w w/w zakresie oraz umieć je prezentować w różnych mediach.

Kompetencje społeczne:

Studenta cechuje świadomość znaczenia epoki w procesie historycznym.

Opis ECTS:

1. Obecność na zajęciach = 1 pkt,

2. Przygotowanie do zajęć (lektury) = 1 pkt,

3. Aktywny udział w zajęciach = 1 pkt,

4. Przygotowanie pracy egzaminacyjnej = 1 pkt.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na bieżąco na podstawie aktywności studentów.

Zgodnie z Regulaminem studiów, według stopnia zaangażowania się studenta na

zajęciach, ocenianego na bieżąco po każdych zajęciach, do zaliczenia ćwiczeń wymagany jest aktywny udział w

przynajmniej 60% zajęć, tj. 9 spotkaniach. Student otrzymuje odpowiednio według pozytywnie zweryfikowanego udziału w

poszczególnych zajęciach/spotkaniach:

9 spotkań - dst,

10 spotkań - dst+,

11-12 spotkań - db,

13 spotkań - db+,

14-15 spotkań - bdb

W razie potrzeby - tzn. przy niedostatecznej aktywności - test końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFhNjgyMmItNmM3ZC00MGE4LTkzMDktMDljYjE1YTg2YzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2289b9fe88-9e15-4ddb-a6e3-75d893483ba9%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe. W roku 2020/21 zajęcia w trybie zdalnym.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Henryk Walezy.

3. Stefan Batory i Anna Jagiellonka.

4. Zygmunt III Waza - polityka wewnętrzna.

5. Zygmunt III Waza - polityka zagraniczna.

6. Władysław IV.

7. Jan Kazimierz - czas wojen.

8. Jan Kazimierz - nieudane reformy państwa.

9. Michał Korybut Wiśniowiecki.

10. Jan III Sobieski - król wojownik.

11. Jan III Sobieski - pogłębianie się kryzysu wewnętrznego.

12. August II Mocny.

13. Stanisław Leszczyński.

14. August III.

15. Stanisław August Poniatowski.

Metody oceny: aktywny udział w zajęciach; kolokwium.

Literatura:

Zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z życia i działalności polskich królów elekcyjnych oraz historii Rzeczypospolitej w okresie 1572-1795. Obecność na zajęciach i aktywny udział w nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Henryk Walezy.

3. Stefan Batory i Anna Jagiellonka.

4. Zygmunt III Waza - polityka wewnętrzna.

5. Zygmunt III Waza - polityka zagraniczna.

6. Władysław IV.

7. Jan Kazimierz - czas wojen.

8. Jan Kazimierz - nieudane reformy państwa.

9. Michał Korybut Wiśniowiecki.

10. Jan III Sobieski - król wojownik.

11. Jan III Sobieski - pogłębianie się kryzysu wewnętrznego.

12. August II Mocny.

13. Stanisław Leszczyński.

14. August III.

15. Stanisław August Poniatowski.

Metody oceny: aktywny udział w zajęciach; kolokwium.

Literatura:

zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z życia i działalności polskich królów elekcyjnych oraz historii Rzeczypospolitej w okresie 1572-1795. Obecność na zajęciach i aktywny udział w nich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.