Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z j. angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-TranANG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium z j. angielskiego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:Znajomość języka na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym B1.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Pogłębienie znajomości języka pod kątem słownictwa oraz kształcenie sprawności przekładu tekstów źródłowych

Wymagania wstępne:Znajomość języka na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym B1.

Pełny opis:

1. Narzędzia pomocne przy lekturze anglojęzycznych tekstów naukowych

2. Elektroniczne repozytoria i ich wykorzystywanie

3. "Social media" jako przestrzeń eksploracji przy realizacji kwerendy naukowej

4. Anglojęzyczny artykuł naukowy: struktura, cechy, metodologia

5. Proofreading - czym jest i do czego służy

6. Program Erasmus i inne międzynarodowe programy wymiany akademickiej

7. Czasopisma popularyzatorskie w świecie anglojęzycznym

8. Różne rodzaju piśmiennictwa naukowego

9. Naukowe konferencje i seminaria międzynarodowe

10. Granty badawcze

11. Peer-assessment jako metoda pracy grupowej (5 zajęć)

Literatura:

S. Bailey, Academic Writing. A Handbook for International Students, Routledge 2015.

B. Dźwigała, Constantine, Helena and Heraclius in the Latin Kingdom of Jerusalem, Journal of Ecclesiastical History 72 (1)/ 2021, s. 18-35.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student po ukończeniu kursu:

- zna podstawowe angielskie słownictwo historyczne (EK1)

- tłumaczy teksty naukowe zgodnie z zasadami translatoryki (EK2)

Umiejętności

Student po ukończeniu kursu:

- dokonuje tłumaczenia angielskich tekstów specjalistycznych i źródłowych (EK3)

- redaguje tłumaczenia w języku polskim (dokonując korekty i autokorekty) (EK4)

Kompetencje

Student po ukończeniu kursu:

- ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej (EK5)

Opis ECTS:

Udział w zajęciach:30 godz.

Przygotowanie do zajęć 20 godz.

Przygotowanie prezentacji 15 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej:25 godz.

Razem: 100 godzin czyli 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Dla EK1(zna podstawowe angielskie słownictwo historyczne)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie zna podstawowego słownictwa historycznego

Na ocenę dostateczną (3) – zna podstawowe terminy historyczne z ponad połowy omawianych na zajęciach tekstów

Na ocenę dobrą (4) – zna terminy historyczne występujące w omawianych na zajęciach tekstach i prezentacjach

Na ocenę bardzo dobrą (5)- posiada szeroki zakres słownictwa z dziedziny, który wykracza poza omawiane na zajęciach teksty

Dla EK2 (tłumaczy teksty naukowe zgodnie z zasadami translatoryki)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie potrafi przetłumaczyć tekstów opracowywanych wspólnie na zajęciach z uwzględnieniem zasad tłumaczenia tekstów źródłowych i naukowych

Na ocenę dostateczną (3) –potrafi przetłumaczyć teksty opracowywane wspólnie na zajęciach z uwzględnieniem zasad tłumaczenia tekstów źródłowych i naukowych

Na ocenę dobrą (4) – potrafi samodzielnie i z poszanowaniem zasad translatoryki przetłumaczyć prostsze źródła i opracowania

Na ocenę bardzo dobrą (5)- potrafi samodzielnie i z poszanowaniem zasad translatoryki przetłumaczyć dowolne źródła i opracowania

Dla EK3 (dokonuje tłumaczenia angielskich tekstów specjalistycznych i źródłowych)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie potrafi przetłumaczyć tekstów opracowywanych wspólnie na zajęciach

Na ocenę dostateczną (3) – potrafi przetłumaczyć teksty opracowywane wspólnie na zajęciach Na ocenę dobrą (4) – potrafi samodzielnie przetłumaczyć prostsze źródła i opracowania

Na ocenę bardzo dobrą (5)- potrafi samodzielnie i z poszanowaniem zasad translatoryki przetłumaczyć dowolne źródła i opracowania

Dla EK4 (redaguje tłumaczenia w języku polskim)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego

Na ocenę dostateczną (3) – potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego

Na ocenę dobrą (4) – potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, dba o styl oraz precyzję i słownictwa

Na ocenę bardzo dobrą (5) - potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, dba o styl oraz precyzję i słownictwa; biegle wykorzystuje słownictwo specyficzne dla historyków

Dla EK5 (ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej

Na ocenę dostateczną (3) – ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej przypadku braku materiałów w języku polskim

Na ocenę dobrą (4) – ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej, widzi potrzebę badania źródeł w języku oryginalnym oraz dostępu do najważniejszych opracowań światowych

Na ocenę bardzo dobrą (5)- ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej, widzi potrzebę badania źródeł w języku oryginalnym oraz dostępu do pełnego wachlarza opracowań światowych

Na ocenę końcową składa się aktywna praca na zajęciach, w tym przygotowanie prezentacji oraz praca zaliczeniowa , która potwierdzi nabyte przez studenta umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają uczestnika w świat anglojęzycznej wymiany naukowej, dają podstawy do sprawnego poruszania się w Internecie w ramach aktywności naukowej.

Pełny opis:

1. Narzędzia pomocne przy lekturze anglojęzycznych tekstów naukowych

2. Elektroniczne repozytoria i ich wykorzystywanie

3. "Social media" jako przestrzeń eksploracji przy realizacji kwerendy naukowej

4. Anglojęzyczny artykuł naukowy: struktura, cechy, metodologia

5. Proofreading - czym jest i do czego służy

6. Program Erasmus i inne międzynarodowe programy wymiany akademickiej

7. Czasopisma popularyzatorskie w świecie anglojęzycznym

8. Różne rodzaju piśmiennictwa naukowego

9. Naukowe konferencje i seminaria międzynarodowe

10. Granty badawcze

11. Peer-assessment jako metoda pracy grupowej

Literatura:

Materiały dostarczone przez prowadzącego oraz:

S. Bailey, Academic Writing. A Handbook for International Students, Routledge 2015.

B. Dźwigała, Constantine, Helena and Heraclius in the Latin Kingdom of Jerusalem, Journal of Ecclesiastical History 72 (1)/ 2021, s. 18-35.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają uczestnika w świat anglojęzycznej wymiany naukowej, dają podstawy do sprawnego poruszania się w Internecie w ramach aktywności naukowej.

Pełny opis:

1. Narzędzia pomocne przy lekturze anglojęzycznych tekstów naukowych

2. Elektroniczne repozytoria i ich wykorzystywanie

3. "Social media" jako przestrzeń eksploracji przy realizacji kwerendy naukowej

4. Anglojęzyczny artykuł naukowy: struktura, cechy, metodologia

5. Proofreading - czym jest i do czego służy

6. Program Erasmus i inne międzynarodowe programy wymiany akademickiej

7. Czasopisma popularyzatorskie w świecie anglojęzycznym

8. Różne rodzaju piśmiennictwa naukowego

9. Naukowe konferencje i seminaria międzynarodowe

10. Granty badawcze

11. Peer-assessment jako metoda pracy grupowej

Literatura:

Materiały dostarczone przez prowadzącego oraz:

S. Bailey, Academic Writing. A Handbook for International Students, Routledge 2015.

B. Dźwigała, Constantine, Helena and Heraclius in the Latin Kingdom of Jerusalem, Journal of Ecclesiastical History 72 (1)/ 2021, s. 18-35.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w zajęciach:30 godz.

Przygotowanie do zajęć 20 godz.

Przygotowanie prezentacji 15 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej:25 godz.


Razem: 100 godzin czyli 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają uczestnika w świat anglojęzycznej wymiany naukowej, dają podstawy do sprawnego poruszania się w Internecie w ramach aktywności naukowej.

Pełny opis:

1. Narzędzia pomocne przy lekturze anglojęzycznych tekstów naukowych

2. Elektroniczne repozytoria i ich wykorzystywanie

3. "Social media" jako przestrzeń eksploracji przy realizacji kwerendy naukowej

4. Anglojęzyczny artykuł naukowy: struktura, cechy, metodologia

5. Proofreading - czym jest i do czego służy

6. Program Erasmus i inne międzynarodowe programy wymiany akademickiej

7. Czasopisma popularyzatorskie w świecie anglojęzycznym

8. Różne rodzaju piśmiennictwa naukowego

9. Naukowe konferencje i seminaria międzynarodowe

10. Granty badawcze

11. Peer-assessment jako metoda pracy grupowej (5 zajęć)

Literatura:

Materiały dostarczone przez prowadzącego oraz:

S. Bailey, Academic Writing. A Handbook for International Students, Routledge 2015.

B. Dźwigała, Constantine, Helena and Heraclius in the Latin Kingdom of Jerusalem, Journal of Ecclesiastical History 72 (1)/ 2021, s. 18-35.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)