Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura rezydencjonalna Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ARRON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura rezydencjonalna Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1141484c79094a8aae35e763109fd108%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ff9b384-2c7b-4a18-9c62-2c7c80aa263b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02, HS1_W03, HS1_W06

HS1_U05, HS1_U08

HS2_W02, HS2_W03, HS2_W06

HS2_U03, HS2_U07

HS2_K01


Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze realizacje rezydencjonalne Rzeczpospolitej, tendencje i inspiracje na tle ówczesnej kultury i historii.

Pełny opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze realizacje rezydencjonalne Rzeczpospolitej, tendencje i inspiracje na tle ówczesnej kultury i historii. Wstępem do rozważań będzie terminologia oraz ówczesna praktyka budowlana. Omówione zostaną siedziby XVI-pocz. XIX w. i ich twórcy.

Literatura:

T. Jachimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża, kamieńca, kasztel), Warszawa-Poznań 1979.

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980.

J. Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą sztuki nowożytnej w Rzeczpospolitej i jej powiązaniach z ówczesną kulturą. Zna terminologię i podstawowe metody badawcze. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie w języku polskim.

Student zna i rozpoznaje różne rodzaje dzieł sztuki i potrafi je analizować.

Jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji

specjalistycznych.

2 ECTS= 30 godz. wykładów i przygotowanie do zajęć, w tym napisanie eseju

Metody i kryteria oceniania:

Wykład on-line. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ocena na podstawie obecności i eseju. Temat zostanie ustalony na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1141484c79094a8aae35e763109fd108%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ff9b384-2c7b-4a18-9c62-2c7c80aa263b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze realizacje rezydencjonalne Rzeczpospolitej, tendencje i inspiracje na tle ówczesnej kultury i historii.

Pełny opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze realizacje rezydencjonalne Rzeczpospolitej, tendencje i inspiracje na tle ówczesnej kultury i historii. Wstępem do rozważań będzie terminologia oraz ówczesna praktyka budowlana. Omówione zostaną siedziby XVI-pocz. XIX w. i ich twórcy.

Literatura:

T. Jachimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża, kamieńca, kasztel), Warszawa-Poznań 1979.

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980.

J. Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

Znajomość sztuki nowożytnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)