Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja środowisk lokalnych przez sztukę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ASL
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Animacja środowisk lokalnych przez sztukę
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety do wyboru dla 2 roku 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_U01

HS2_U07

HS2_K01

HS2_K05


Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość współczesnej sceny artystycznej

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów/studentki z zasadami organizacji oraz przygotowywać do prowadzenia działań animacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych i środowisk, a wykorzystujących sztukę i zaangażowanie twórców do uzyskiwania pozytywnych efektów społecznych.

Pełny opis:

Od dawna wierzono, że poprzez sztukę można dokonywać istotnych zmian społecznych. Dziś, choć nadzieja na powszechną przemianę świata za pośrednictwem sztuki wyraźnie osłabła, artyści i artystki realizują wiele działań korzystnie oddziałujących na rozmaite społeczności, także te najmniejsze, pomagając zmagać się w wieloma problemami, takimi jak rozpad więzi międzyludzkich, rozmaite formy wykluczenia, zacieranie się lokalnych tożsamości czy kwestie ekologiczne. Akcje artystyczne, często realizowane poza przestrzenią galerii czy muzeów, angażują także osoby i grupy społeczne na co dzień z różnych powodów niezaangażowane w życie kulturalne. Niejednokrotnie są to osoby z różnych powodów defaworyzowane.

Studenci/studentki zapoznają się na zajęciach z poszczególnymi studiami przypadków: inicjatywami i akcjami, w których szeroko pojęta sztuka wykorzystywana jest do osiągania pozytywnych efektów w rozmaitych społecznościach. Przykłady te przedstawiane są na tle założeń teoretycznych i ideowych, jakie przyświecają ich twórczyniom i twórcom. Analizowane są problemy, z jakimi borykają się aktywiści/aktywistki. Ponieważ istotą zajęć jest przygotowanie studentów/studentek do prowadzenia takich działań i poznanie ich praktycznych aspektów, ważną ich częścią są odwiedziny w instytucjach kultury, spotkania z artyst(k)ami, animator(k)ami, kurator(k)ami. Studentów/studentki zachęca się do realizacji własnych działań animatorskich (nawet jeśli ich zakres oddziaływania jest w tym przypadku ograniczony) bądź do zaangażowania się w działania już realizowane przez inne podmioty.

1) Ramy teoretyczne animacji poprzez sztukę;

2) Historia animacji poprzez sztukę;

3) Ryzyko postawy wyższościowej w praktykach animacyjnych, studium przypadku: Lucim;

4) Animacja jako budowanie relacji transgranicznych – studium przypadku Fundacja Pogranicze;

5) Między animacją poprzez sztukę a terapią - studium przypadku: działania Pawła Althamera;

6) Animacja poprzez sztukę jako praca z pamięcią – przypadek Ośrodka „Brama Grodzka - Teatru NN”

7) Animacja na miejskich obszarach dotkniętych atrofią życia społecznego.

8) Animacja poprzez sztukę a popularyzacja sztuki

9) Działania animacyjne na wsi, przezwyciężanie stereotypów dot. osób nieheteronormatywnych – przypadek Daniela Rycharskiego;

10) Sztuka jako tworzenie warunków dla dialogu – przypadek Fundacji Borussia

11) Gardzienice w Gardzienicach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Krzysztof Czyżewski, Krasnogrudzki most. Niezbędnik budowniczego, Sejny 2016.

Paweł Próchniak (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), Teatr nocy [w:] Teatr pamięci Teatru NN: flesze / pod redakcją Pawła Próchniaka, Lublin 2018, s. 15-39.

Karol Sienkiewicz, Patriota Wszechświata. O Pawle Althamerze, 2017.

Włodzimierz Staniewski, „Gardzienice" - Praktykowanie Humanistyki. Esej teatralny, „Dialog”, 2007, nr 5, s. 146

Monika Weychert, Niewidzialność czy eskapologia? W stronę użytkowania Lucimia, Konteksty - Polska Sztuka Ludowa, 2019/4 (327), s. 30-38.

Rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem, Przypadek zamierzony, „Scriptores” nr 2/2003 (28), s. 177.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Piotr Jakub Fereński, Materie kultury. Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast, Wrocław 2019.

Józef Kargul, Upowszechnianie Animacja Komercjalizacja kultury, Warszawa 2020.

Józef Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1997.

„Obieg”, nr 19/2019, „Od-innienie”

Zbigniew Taranienko, Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Lublin 1997

- oraz teksty wskazywane na bieżąco podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student(ka):

1) Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w

zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę. Potrafi

w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym i

stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

2) Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi

w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst

naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi

fotografiami dzieł sztuki.

3) Jest gotowy/a do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji

specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie

jest gotów/owa poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest

przygotowany/a do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska

społecznego, w których jest gotów/owa odgrywać rolę lidera.

4) Jest gotowy/a do podjęcia misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w

instytucjach zajmujących się sztuką.

OPIS ECTS

Udział w zajęciach stacjonarnych (o ile nie zostanie wprowadzony tryb online)

30 godz.

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

20 godz.

Samodzielna lektura / przygotowanie do zajęć

40 godz.

Łącznie

90 godz. / 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie ustalonego z prowadzącym zajęcia projektu zaliczeniowego, obecności i aktywności na zajęciach.

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna liczba nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Prowadzący grup: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Prowadzący grup: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów/studentki z zasadami organizacji oraz przygotowywać do prowadzenia działań animacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych i środowisk, a wykorzystujących sztukę i zaangażowanie twórców do uzyskiwania pozytywnych efektów społecznych.

Pełny opis:

Od dawna wierzono, że poprzez sztukę można dokonywać istotnych zmian społecznych. Dziś, choć nadzieja na powszechną przemianę świata za pośrednictwem sztuki wyraźnie osłabła, artyści i artystki realizują wiele działań korzystnie oddziałujących na rozmaite społeczności, także te najmniejsze, pomagając zmagać się w wieloma problemami, takimi jak rozpad więzi międzyludzkich, rozmaite formy wykluczenia, zacieranie się lokalnych tożsamości czy kwestie ekologiczne. Akcje artystyczne, często realizowane poza przestrzenią galerii czy muzeów, angażują także osoby i grupy społeczne na co dzień z różnych powodów niezaangażowane w życie kulturalne. Niejednokrotnie są to osoby z różnych powodów defaworyzowane.

Studenci/studentki zapoznają się na zajęciach z poszczególnymi studiami przypadków: inicjatywami i akcjami, w których szeroko pojęta sztuka wykorzystywana jest do osiągania pozytywnych efektów w rozmaitych społecznościach. Przykłady te przedstawiane są na tle założeń teoretycznych i ideowych, jakie przyświecają ich twórczyniom i twórcom. Analizowane są problemy, z jakimi borykają się aktywiści/aktywistki. Ponieważ istotą zajęć jest przygotowanie studentów/studentek do prowadzenia takich działań i poznanie ich praktycznych aspektów, ważną ich częścią są odwiedziny w instytucjach kultury, spotkania z artyst(k)ami, animator(k)ami, kurator(k)ami. Odwiedziny mogą być realizowane także zdalnie, w formule telekonferencji. Studentów/studentki zachęca się do realizacji własnych działań animatorskich bądź do zaangażowania się w działania już realizowane przez inne podmioty.

1) Ramy teoretyczne animacji poprzez sztukę;

2) Historia animacji poprzez sztukę;

3) Ryzyko postawy wyższościowej w praktykach animacyjnych, studium przypadku: Lucim;

4) Animacja jako budowanie relacji transgranicznych – studium przypadku Fundacja Pogranicze;

5) Między animacją poprzez sztukę a terapią - studium przypadku: działania Pawła Althamera;

6) Animacja poprzez sztukę jako praca z pamięcią – przypadek Ośrodka „Brama Grodzka - Teatru NN”

7) Animacja na miejskich obszarach dotkniętych atrofią życia społecznego.

8) Animacja poprzez sztukę a popularyzacja sztuki

9) Działania animacyjne na wsi, przezwyciężanie stereotypów dot. osób nieheteronormatywnych – przypadek Daniela Rycharskiego;

10) Sztuka jako tworzenie warunków dla dialogu – przypadek Fundacji Borussia

11) Gardzienice w Gardzienicach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Krzysztof Czyżewski, Krasnogrudzki most. Niezbędnik budowniczego, Sejny 2016.

Paweł Próchniak (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), Teatr nocy [w:] Teatr pamięci Teatru NN: flesze / pod redakcją Pawła Próchniaka, Lublin 2018, s. 15-39.

Karol Sienkiewicz, Patriota Wszechświata. O Pawle Althamerze, 2017.

Włodzimierz Staniewski, „Gardzienice" - Praktykowanie Humanistyki. Esej teatralny, „Dialog”, 2007, nr 5, s. 146

Monika Weychert, Niewidzialność czy eskapologia? W stronę użytkowania Lucimia, Konteksty - Polska Sztuka Ludowa, 2019/4 (327), s. 30-38.

Rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem, Przypadek zamierzony, „Scriptores” nr 2/2003 (28), s. 177.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Piotr Jakub Fereński, Materie kultury. Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast, Wrocław 2019.

Józef Kargul, Upowszechnianie Animacja Komercjalizacja kultury, Warszawa 2020.

Józef Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1997.

„Obieg”, nr 19/2019, „Od-innienie”

Zbigniew Taranienko, Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Lublin 1997

- oraz teksty wskazywane na bieżąco podczas zajęć.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Prowadzący grup: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów/studentki z zasadami organizacji oraz przygotowywać do prowadzenia działań animacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych i środowisk, a wykorzystujących sztukę i zaangażowanie twórców do uzyskiwania pozytywnych efektów społecznych.

Pełny opis:

Od dawna wierzono, że poprzez sztukę można dokonywać istotnych zmian społecznych. Dziś, choć nadzieja na powszechną przemianę świata za pośrednictwem sztuki wyraźnie osłabła, artyści i artystki realizują wiele działań korzystnie oddziałujących na rozmaite społeczności, także te najmniejsze, pomagając zmagać się w wieloma problemami, takimi jak rozpad więzi międzyludzkich, rozmaite formy wykluczenia, zacieranie się lokalnych tożsamości czy kwestie ekologiczne. Akcje artystyczne, często realizowane poza przestrzenią galerii czy muzeów, angażują także osoby i grupy społeczne na co dzień z różnych powodów niezaangażowane w życie kulturalne. Niejednokrotnie są to osoby z różnych powodów defaworyzowane.

Studenci/studentki zapoznają się na zajęciach z poszczególnymi studiami przypadków: inicjatywami i akcjami, w których szeroko pojęta sztuka wykorzystywana jest do osiągania pozytywnych efektów w rozmaitych społecznościach. Przykłady te przedstawiane są na tle założeń teoretycznych i ideowych, jakie przyświecają ich twórczyniom i twórcom. Analizowane są problemy, z jakimi borykają się aktywiści/aktywistki. Ponieważ istotą zajęć jest przygotowanie studentów/studentek do prowadzenia takich działań i poznanie ich praktycznych aspektów, ważną ich częścią są odwiedziny w instytucjach kultury, spotkania z artyst(k)ami, animator(k)ami, kurator(k)ami. Odwiedziny mogą być realizowane także zdalnie, w formule telekonferencji. Studentów/studentki zachęca się do realizacji własnych działań animatorskich bądź do zaangażowania się w działania już realizowane przez inne podmioty.

1) Ramy teoretyczne animacji poprzez sztukę;

2) Historia animacji poprzez sztukę;

3) Ryzyko postawy wyższościowej w praktykach animacyjnych, studium przypadku: Lucim;

4) Animacja jako budowanie relacji transgranicznych – studium przypadku Fundacja Pogranicze;

5) Między animacją poprzez sztukę a terapią - studium przypadku: działania Pawła Althamera;

6) Animacja poprzez sztukę jako praca z pamięcią – przypadek Ośrodka „Brama Grodzka - Teatru NN”

7) Animacja na miejskich obszarach dotkniętych atrofią życia społecznego.

8) Animacja poprzez sztukę a popularyzacja sztuki

9) Działania animacyjne na wsi, przezwyciężanie stereotypów dot. osób nieheteronormatywnych – przypadek Daniela Rycharskiego;

10) Sztuka jako tworzenie warunków dla dialogu – przypadek Fundacji Borussia

11) Gardzienice w Gardzienicach.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Krzysztof Czyżewski, Krasnogrudzki most. Niezbędnik budowniczego, Sejny 2016.

Paweł Próchniak (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), Teatr nocy [w:] Teatr pamięci Teatru NN: flesze / pod redakcją Pawła Próchniaka, Lublin 2018, s. 15-39.

Karol Sienkiewicz, Patriota Wszechświata. O Pawle Althamerze, 2017.

Włodzimierz Staniewski, „Gardzienice" - Praktykowanie Humanistyki. Esej teatralny, „Dialog”, 2007, nr 5, s. 146

Monika Weychert, Niewidzialność czy eskapologia? W stronę użytkowania Lucimia, Konteksty - Polska Sztuka Ludowa, 2019/4 (327), s. 30-38.

Rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem, Przypadek zamierzony, „Scriptores” nr 2/2003 (28), s. 177.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Piotr Jakub Fereński, Materie kultury. Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast, Wrocław 2019.

Józef Kargul, Upowszechnianie Animacja Komercjalizacja kultury, Warszawa 2020.

Józef Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1997.

„Obieg”, nr 19/2019, „Od-innienie”

Zbigniew Taranienko, Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Lublin 1997

- oraz teksty wskazywane na bieżąco podczas zajęć.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilian Prałat
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)